google-site-verification: google8efedb6bc01a9601.html کانون بی خدایان و ندانم گرایان: اشکالات علمی قرآن

۱۰ مرداد ۱۳۸۹

اشکالات علمی قرآن


1- متن آیه قران :


انسان مغرور در خلقت خود بنگرد که از چه افریده شده است ، از آب نطفه جهنده خلقت گردیده که از میان صلب پدر و سینه مادر بیرون آمده است. (قران . سوره الطاروق . ایه 5 ،7)

اشکالات علمی قرآن: در اینجا محل تشکیل آب منی (نطفه جهنده) را صلب پدر و سینه مادر در نظر گرفته است!


2- متن آیه قران :


آیا زمین را بستری نیافریدیم ؟ و کوهها را مانند میخ در آن فرو نکردیم ؟ (قرآن . سوره النبا . آیه 6 ، 7)


اشکالات علمی قرآندر اینجا زمین را چون بستری در نظر گرفته که کوهها همچون میخ در آن کوبیده شده است !


3- متن آیه قران :


و نیز خورشید تابان که بر مدار معین خود دائم بی هیچ اختلاف به گردش است برهان دیگر بر قدرت خدای دانا و مطلق است.  و در آیه بعدی می گوید نه خورشید را شاید که به ماه فرا رسد و نه شب به روز سبقت گیرد و هر یک بر مدار معینی شناورند.  (قران .سوره یس. ایه 37)
اشکالات علمی قرآن

 اشکالات علمی قرآن: امروزه می دانیم این زمین است که بدور خورشید می گردد.از دیگر اشکالات علمی در گذشته این بود که تصورمی شد خورشید بدورزمین می گردد ولی این که الله به چنین امری اشراف نداشته باعث تعجب است.4- متن آیه قران :

 خداست آن ذات پاکی که آسمان را چنان که می نگردید بدون ستون بر افراشت آنگاه با کمال قدرت عرش را در خلفت بر افراشت و خورشید و ماه را مسخر ارادهُ خود ساخت که هر کدام در وقت خاص به گردش درآیند. (قران .سوره رعد. ایه 2)

اشکالات علمی قرآن
اشکالات علمی قرآن: دراینجا آسمان را چون جسمی حجیم دانسته که بدون ستون برپاست از دیگر اشکالات علمی استزیرا که آسمان جرم ندارد که قابل افتادن باشد بلکه آسمان از طیف های نوری تشکیل شده.

5- متن آیه قران :

ای پیغمبر,اگر از تو سوُال کنند که سبب بدر وهلال ماه چیست جواب بده که در ان تعیین اوقات عبادت حج و معاملات مردم است  ونیکوکاری به این نیست که از پشت دیوار به خانه در آیید چه این کار ناشایسته است نیکویی آن است که پارسا باشید و به هر کار از راه ان داخل شوید و تقوی پیشه کنید که رستگار شوید. (قران .سوره بقره. ایه 188)

اشکالات علمی قرآن

اشکالات علمی قرآن:
علت پیدایش 
کرهُ ماه وزمین میلیاردها سال قبل برای تعیین ایام حج و معاملات درنظرگرفته شدند،از دیگر اشکالات علمی است.


6- متن آیه قران :
او خدایی است که همه موجودات زمین را برای شما خلق کرد پس از آن به خلقت آسمان نظر گماشت و هفت آسمان را بر فراز یکدیگر برافراشت و او به همه چیز داناست. (قران .سوره بقره. ایه 28)

اشکالات علمی قرآن
اشکالات علمی قرآن: اگرهمه موجودات برای انسان خلق شدند موجوداتی که میلیونها سال قبل ازخلقت انسان نسلشان منقرض شده بود برای چه خلق شدند.نظریه بطلمیوس است که اسمان را هفت طبقه می داند!اصلا هفت اسمان یعنی چه؟!


7- متن آیه قران :

و نیز اوست که چراغ ستارگان را برای راهنمایی شما در تاریکیهای بیابان و دریا روشن داشته همانا ما آیات خود را برای فهم اهل فکرت به تفصیل بیان کردیم. (قران .سوره انعام. ایه 96)

اشکالات علمی قرآن


اشکالات علمی قرآن:ازدیگر اشکالات علمی 4 میلیارد کهکشان وجود دارد که هرکدام 4 میلیارد ستاره دارند.بعضی ازآنها آنقدرازما دورند که میلیونها سال طول می کشد تا نور آنها به ما برسد.آیا پذیرفتنی است که آنها برای راهنمایی ما در بیابان ها و دریاها روشن شده باشند.


8- متن آیه قران :

اوست كسى كه خورشيد را روشنايى بخشيد و ماه را تابان كرد و براى آن منزل هايى معين كرد تا شماره سالها و حساب ایام را بدانيد... (قران .سوره یونسایه 5) 

اشکالات علمی قرآن:از دیگر اشکالات علمی علت پیدایش ماه و خورشید را برای شمارش سنوات در نظر گرفته است.


9- متن آیه قران :


و جنیان گفتند  ما آسمان را جستجو كرديم و همه را پر از محافظان قوى و تيرهاى شهاب يافتيم.و اينكه ما پيش از اين به استراق سمع در آسمانها مى‏نشستيم اما اكنون هر كس بخواهد استراق سمع كند، شهابى را در كمين خود مى‏يابد. (قران . سوره جن . ایه 8 و9)
اشکالات علمی قرآن


اشکالات علمی قرآن: از دیگر اشکالات علمی وجود شهاب سنگ را دلیل جلوگیری از استراق سمع جن ها می داند.10- متن آیه قران :


او خداوندی است که شب تار را برای آسایش وروز روشن را مقرر فرمود که در آن نشانه های قدرت خدا برای مردمی که سخن حق را بشنوند پدیدار است. (قران .سوره یونسایه 66)

اشکالات علمی قرآن


اشکالات علمی قرآن: آیا خدا نمی داند که دربعضی از جاهای این کرهُ خاکی 6 ماه شب و شش ماه روز است؟ از دیگر اشکالات علمی است.


11متن آیه قران :


آن خدایی که همهُ موجودات عالم را جفت آفریده و برای شما کشتیها و چهار پایان را در آب و خاک مقرر فرمود.  (قران .سوره زخرف. ایه 12)

اشکالات علمی قرآن: همهُ جانوران عالم را جفت در نظرگرفته است از دیگر اشکالات علمی است.برای مثال تک سلولی ها ازجمله امیب دارای جنس نروماده نیستند وموجوداتی هستند که هردو سلول نر و ماده را با هم دارند(موجودات هرمافرودیست) و نه کشتی از مخلوقات خداست.


12-  متن آیه قران :
و آسمان را دستور او نگه داشته که بر زمین نیفتد.  (قران .سوره حج. ایه 65)

اشکالات علمی قرآن

اشکالات علمی قرآن: از دیگر اشکالات علمی آسمان راجسمی حجیم دانسته که امکان افتادن ان وجود دارد.


13- متن آیه قران :


 ما او را در زمین تمکن و قدرت بخشیدیم او هم از آن رشته و وسیلهُ حق پیروی کرده و موفقییتها می یافت تا هنگامی که به مغرب رسید جایی که خورشید را چنین یافت که در چشمهای آب تیره رخ نهان می کند. 
(قران .سوره کهف. ایه 100-84)

اشکالات علمی قرآن: درکجای دنیا خورشید درچشمه ای آب تیره غروب می کند؟!! 


14- متن آیه قران :

و سوُال کنند از تو دربارهُ عادت ماهانه زنان بگو آن رنجی است برای زنان. (قران .سوره بقره . ایه 221)

اشکالات علمی قرآن


اشکالات علمی قرآن:از دیگر اشکالات علمی عادت ماهانه زنان را نوعی رنج برای زنان در نظر گرفته درصورتیکه عادت ماهانه چیزی به جز نشان دهنده کار دستگاه تناسلی زنان و نتیجه طبیعی کارکرد هورمونهای خاص نیست.


15- متن آیه قران :


نشانه و آیتی از لطف خدا به شما موُمنین این است که چون دو گروه با یکدیگر روبرو شوند گروه موُمنان را کافران دو برابر به چشم خود بینند وخداوند یاری و توانایی دهد به هر که خواهد البته به این آیت الهی اهل بصیرت اعتبار جویند.  (قران .سوره آل عمران. ایه 12)

اشکالات علمی قرآن:از دیگر اشکالات علمی پیروز شدن در جنگها هم وابسته به خواست خداست و تاکتیک نظامی ومهارت وتعداد نفرات نقشی ایفا نمی کند معلوم نیست چرا لشگر امام حسین در چشم دشمنان دو برابر نشد حتما خواست خدا بوده که نوهُ پیغمبر شکست بخورد.


16-  متن آیه قران :

اشکالات علمی قرآن
حکم شما در حق فرزندان شما این است که پسران دو برابر دختران ارث برند و اگر دختران بیش از دو نفر باشند فرض همه دو ثلث ترکه است و اگر یک نفر باشد نصف و فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه در صورتی که میّت را فرزند باشد و اگر فرزند نباشدو وارث منحصر به پدر و مادر باشد,در این صورت مادر یک ثلث ترکه و اگر میّت را برادر باشد در این فرض مادر سدس خواهد برد. پس از آنکه حق وصیّت و دین که به مال میّت تعلق گرفته استثنا شود.  (قران .سوره تساءایه 11)اشکالات علمی قرآن:بنا به این آیه اگر مردی بمیرد وهمسرو پدر و مادر و دو دختر داشته باشد سهم ارث آنان به این قرار خواهد بود همسر  8/1مادر6/1پدر6/1دختران3/2 اگر نسبتهای زیر را جمع کنید متوجهُ اشتباه این عالم عالمان خواهید شد 8/1+6/1+6/1+3/2=3/7ملاحظه می فرمایید که کسربزرگتر از واحد شد از دیگر اشکالات علمی است.


17- متن آیه قران :

سهم ارث شما مردان از ترکهُ زنان نصف است در صورتی که انها را فرزندی نباشدو اگر فرزندی باشد ربع خواهد بود پس از خارج کردن حق وصّیت دینی که به دارایی آنها تعلق گرفته و سهم ارث زنان ربع ترکهُ شما مردان است اگر دارای فرزند نباشید و چنانچه فرزند داشته باشید ثمن خواهد بودپس از ادای حق وصیّت و دین شما و اگر مردی بمیرد که وارثش کلالهُ او باشد(برادر و خواهر امی یا هر خواهر و برادری)یا زنی بمیرد که وارثش یک خواهر یا برادر باشد در این فرض سهم ارث هر یک از آنها سدس خواهد بود و اگر بیش از یک نفر باشد همهُ آنها ثلث ترکه را به اشتراک به ارث برند.   (قران .سوره نساء. ایه 12) 18متن آیه قران :
ای پیغمبر کلاله فتوا خواهند بگو خدا چنین فتوی می دهد که هر گاه کسی بمیردو فرزند نداشته باشد و او را خواهری باشد او را نصف ترکه است و او نیز از خواهر ارث برد اگر خواهر را فرزندی نباشد و اگر میّت را دو خواهر باشد آنها را دو ثلث ترکه است و اگر میّت را چندین خواهر و برادر است در این صورت ذکور دو برابر اناث ارث می برند. (قران .سوره نساء. ایه 176)

اشکالات علمی قرآن:از سه آیه بالا چنین بر می آید که اگر مردی بمیردو همسر ومادر و خواهرش را به عنوان وارثین به جا بگذارد. بنا بر آیه12 همسرش 4/1و بنا بر آیه 11 مادرش 3/1و بنا به آیه 176 خواهران3/2 ارث می برند. بار دیگر نسبت ها را با هم جمع می کنیم اگر همهُ این نسبتها را در یک عدد ثابت ضرب کنیم و بعد آنها را با هم جمع کنیم ملاحظه می کنید که باز هم کسر بزرگتر از واحد خواهد شد از دیگر اشکالات علمی است.19- متن آیه قران :

بدرستى كه عدد ماهها نزد خدا در کتاب خدا دوازده ماه است ، از همان روزى كه خدا آسمانها و زمين را آفريد  ، از اين دوازده ماه چهار ماه حرام است ، و اين است دستور دین استوار و محکم  ، پس در آن چهار ماه به يكديگر ظلم مكنيد، و با همه مشركين كارزار كنيد همانطور كه ايشان با همه شما سر جنگ دارند و بدانيد كه خدا با پرهيزكاران است . نسى ء (  کبیسه گیری برای سال قمری) گناهى است علاوه بر كفر،  كه كافران سالی ماه حرام را حلال می شمرند و سالی دیگر حرام تا بدینوسیله عده ماههایی که خدا حرام کرده پایمال کنندو حرام خدا را حلال کنند اعمال زشت انان در نظرشان زیبا نمود و خدا هرگز کافران را هدایت نخواهد نمود. ( قرآن . سوره توبه . آیه 36 و 37)

اشکالات علمی قرآن
اشکالات علمی قرآن: اعراب جاهلي براي هماهنگ کردن سالهاي قمري با شمسي، هر سه سال يک ماه سيزدهم به سال قمري خود اضافه مي کردند. چون بعد از سه سال قمري، تقريبا 30 روز عقب مي افتادند. پس براي جبران يک ماه را دوباره تکرار مي کردند، اعراب به اين کار «نسيء» مي گفتند. که این عمل «نسيء» پس از ظهور اسلام در قرآن سوره توبه  حرام اعلام شده است و در نتیجه سال قمری شروع میکنه به چرخیدن!!!

نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

۱۵۸ نظر:

 1. من واقعا برای شما متاسفم. نمی دانم از نگاشتن این همه حرفهای بی پایه و اساس چه انگیزه ای دارید ولی به عنوان یک دوست به شما توصیه می کنم یک بار بدون عینک سیاه تغصب به حقیقت قرآن نظر بیندازید شاید نور خدا شما را به مسیر مستقیم هدایت نماید. مواردی که مثلا در رد علمی آیات قرآن بیان کردید بسیار سست و بی پایه است که من فقط به چند مورد آنها اشاره می کنم:
  در مورد ۱۳ اگر اندکی از ریاضی مطلع باشید می فهمید که این کسرها را نباید باهم جمع کنید بلکه باید از باقیمانده حساب کنید مثلا اگر بگویند از ۱۰۰ تومان نصف آن مال شماست و دو دو سوم بقیه برای برادر شما ۲/۱+۳/۲=۶/۷ که بزرگتر از یک است ولی باید اینگونه بگویید که سهم برادرم۲/۱* ۳/۲ یعنی۳/۱ است.
  در مورد۲- اولا چنان با تعجب گفته اید که آسمان را بی ستون بر افراشت که من با خود گفتم که نکند آسمان ستون دارد و ما نمی دانیم!! و در مورد گردش خورشید هم باز تنها اندکی از علم نجوم کافی است که بدانید خورشید بدور زمین نمی گردد ولی در کهکشان راه شیری است و خود این کهکشان در حال گردش است.
  در مورد۴ هم باز هم با اندکی اطلاع از علم نجوم می فهمید که منظور از لایه ها همین کهکشانهای تو در تو هستند وتمامی فیزیکدانان و منجمان آنهارا بیان کرده اند برای آگاهی بیشتر به کتب نجوم مراجعه کنید

  به هر حال اگر قصد شما تنا طرح سوال است من حاضرم با دلایل مستند برای شما رفع شبهه کنم به شرطی که شما این کامنت را در معرض دید همه قرار دهید ومن هم باز به شما سر می زنم. ولی اگر واقعا قصد تخریب دارید بدانید که بزرگترین دانشمندان جهان و در راس همه آنها آلبرت اینشتین و نیوتن از خداشناسان بوده اند و شما با یان تمسخرها نمی توانید معجزه ای را که ۱۴ قرن از گزند مخالفین بدور مانده لوث کنید. به هرحال منتظر پاسخهای شما هستم

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. بهتر است که با 4 کتاب اسلامی مسخره گول نخورید من به شما اجازه نمی دهم که به شخصیت بزرگ پروفسور آلبرت انیشتین توهین کنید پروفسور انیشتین هرگز خدامخصوصا خدای شما را قبول نداشت بهتر است اشاره ای به دست نوشته ی ایشان بکنم امیدوارم موثر واقع شود:
   پروفسور انیشتین:من خدا را نیرویی میدانم که باعث مهبانگ شده و فعلا بالاتر از درک بشری است و اما هرگز به خدایی اعتقاد ندارم که تمام جهان وسیارات آن را آفریده وهمچنین انسان ها را خلق کرده وآنها را هدایت می کند و بهشت وجهنمی برای انسان در نظر گرفته که انسان را به آنجا می فرستد .
   در ضمن سر آیزاک نیوتون به علت شرایت آن موقع به صورت ارثی مسئله دین را قبول کرده است .

   حذف
  2. فرض کنیم من به الله اعتقاد ندارم و نیز به زندگی اخرت هم اعتقاد ندارم. الان 32 سال دارم چیز زیادی از زندگی در دنیا درک نکرده ام. به دکتر میروم و میفهمم تومور مغزی دارم و چند ماه بیشتر زنده نیستم!
   الان تکلیف چیست زندگیه من چه میشود؟ من برای چه به این دنیا امده بودم ؟ هدف من از این زندگی چه بوده ؟ الان از چه کسی مدد بگیرم ؟ بعد از مرگ من چه میشود ؟ به کجا میروم ؟ من نابود میشوم ؟ اگر 32 سال با شرافت زندگی کردم این بعد از مرگم به چه کارم می آید؟ وقتی زنده بودم اگر خوبی کردم یا بدی کردم الان به چه درد من میخورد؟ من که بعد از مرگم قرار است بپوسم و خاک شوم پس چرا خوب باشم؟ چرا دروغ نگویم؟ چرا به ناموس دیگران تجاوز نکنم؟ پس چرا ازدواج کنم و بچه دار شوم؟
   به من چه که نسل بعد از من میخواهد چه کار کند؟
   لطفا به این سوالها پاسخ بدهید اگر توان دارید!

   حذف
  3. شما همین الان به روان پزشک مراجع کنید چون بیمار روانی هستید . اگر تجاوز و قتل به شما لذت میده شمار بیمار روانی هستید من اگر سرایط فوق رو داشته باشم ترجیح میدیم یک جای ساکتو دنج داشته باشم تا زمانی که به پایان کار برسم

   حذف
  4. بله دقیقا یکی از فواید خورشید تعیین سنواته.کجا گفته که علت تامه است ها؟این هم مغالطه بعدی بود نه؟

   حذف
  5. برو از زنها بپرس که چه قدر رنجو درد تحمل میکنند در زمان عادت ماهانه.اما تحمل خیلی از رنجها اخرش خیره

   حذف
  6. اهای کسایی که این وبو میخونید خواهشا دقت کنید .در قران میگوید وجد یعنی تصور کرد که خورشید دراب تیره غروب کرده.کجا گفته که حقیقتا خورشید اینگونه بوده؟فقط داره تصور ذوالقرنین رو بیان میکنه

   حذف
 2. پاسخ:
  ممنونم که مطالب من رو خوندید.
  در قران نوشته شده سهم الارث همه وراث از کل ترکه محاسبه خواهد شد نه از باقی مانده ترکه (بنظر می رسد شما هم مثل علمای بی سوادتون با دقت قران را مطالعه نمی کنید)در ضمن این اشکال هم وجود دارد که الویت هر یک از وراث مشخص نشده.بدین معنی که اول باید سهم الارث کدام یک از وراث محاسبه شود و سپس باقی مانده بین بقیه تقسیم شود.اگر فرض را بر فرمایشات فاضلانه شما بگذاریم بدین شرح: (وراث شخص متوفی عبارت است از :۱ پسرو ۱ دختر و همسر و پدر ومادر)از مبلغ فرضی ۱۰۰. سهم الارث پسر (نصف)وسهم الارث دختر (نصف پسر) مبلغ باقی مانده ۲۵ خواهد بود که سهم الارث پدر ومادر هر کدام(۱/۶) مبلغ باقی مانده تقریبان ۱۷ خواهد بود و در اخر سهم الارث همسر(۱/۸) مبلغ باقی مانده تقریبان ۱۵ خواهد بود که معلوم نیست به چه کسی تعلق دارد؟!(لطفان شما که از ریاضیات سر در می اورید بفرماءید!)
  ۲-اگر کمی مطالعه کنید خواهید دانست که آسمان از طیف های نوری تشکیل شده وشما ان را برنگ ابی می بینیدو بدین معنی که اسمان جرم ندارد و جسم نیست که احتیاج داشته باشد به ستون تا از افتادن ان جلو گیری کند!چه ستون مرئی وچه نا مرئی.در گذشته اسمان چون سقف تصور می کردندو از اینکه ستون ندارد متعجب می شدند.
  ۳-این که کهکشان راه شیری در حال گردش است در ست است.فرض شما هم که محمد می دانسته کهکشان راه شیری در گردش است هم درست!(البته وقتی سبب هلال و بدر ماه را از او می پرسند می گوید برای تعیین اوقات حج و معاملات مردم!!! سوره بقره .آیه ۱۸۸) ولی چطور ففقط خورشید و ماه را دارای حرکت بر مدار معین دانسته و از ذکر حرکت زمین خوداری کرده هم جای سوال دارد!ضمن اینکه گردش کهکشان راه شیری هم یک فرضیه است(شما که از علم نجوم اطلاعات کافی دارید!باید بدانید)(برای اطلا عات بیشتر و اینکه خودتان را برای بحث قوی تر کنید به ادرس"Parssky.com مراجعه کنید)
  ۴-اینکه اشاره به ۷ اسمان اشاره به کهکشانهای دیگرست هم مطلب مزحکی است.بدین شرح که تا بحال ۴ میایارد کهکشان کشف شده که تناسب ان با ۷ اسمان را شما وعلمای محترمتان حتمان کشف کردید.برای اطلاع شما باید عرض کنم که عدد۷ در دوران باستان عدد مقدسی بوده در علم عدد شناسی که ریشه در خرافات دارد قید شده که بزمان عبری ها بر می گردد.
  و سخن اخر اینکه به نظر من این شمائید که باید عینک جهل را از چشمانتان برداردید و هر لحظه بر تخته پارهای اویزان نشوید و اگر از من می پرسید علت اینکه در این ۱۴۰۰ سال این عقاید ابلهانه از گزند مصون مانده من بشما خواهم گفت تعصب کورکورانه پدران ما وبی سوادی شما ها عامل ان بوده و هست هر چند در طی قرون گذشته تلاشهائی شده که از ان جمله می توان به کو ششهای فریدون ادمیت و کسروی علی دشتی اشاره کرد.امیدوارم باز هم از توجیهات عالمانه خود ما را نیز مستفیذ کنید.البته اینبار با علم بیشتر.
  موفق باشی

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ثابت شده که وجود کوه ها باعث استحکام زمین هستند و مانند میخ عمل میکنند که زمین را محکم کرده اند.همه موجودات برای انسان اند.هر عقلی میفهمه که منظور وقتیه که انسان وجود داشته باشه پس ربطی به دایناسورها نداره.پس اشکالت خیلی با مزس.از متن قران میترسی که خود متنو نمیاری؟برو ببین همرو درست معنا میکنی؟کیو میخوای گول بزنی؟

   حذف
  2. اقای محترم
   اولا وقتی بحث میکنید،مانند نمازجمعه هایتان فحش و تمسخر را نثار بقیه نکنید
   ثاینا این را درک کنید که "نقد و آزادی بیان"حد ندارد.هرچیزی میتواند نقد شود
   ثالثا کوه ها بدلیل حرکت ورقه های قاره ای یا اقیانوسی یا فعالیتهای درونی زمین بوجود می آیند که به مجموعه آن فعالیتهای کوه زایی گویند
   و ربطی مثل میخ بودن بود برای محکم کردن زمین نیست
   اصلن محکم کردن زمین یعنی چه؟
   زمین مگر جایی وصل است که نیاز به محکم کردن باشد؟
   زمین معلق است
   اگر منظورتان محکم کردن صفحات قاره ای است که باید بگویم صفحات قاره ای درحال حرکتند و ثابت نیستد
   قرآن زمین را مانند فرشی تخت فرض کرده که میخ ها مانند سنگهایی در گوشه و کنار آن باعث عدم حرکت آنند
   رابعا هرعقلی اگر عقلش به کسب علم اورا رهنمون کند این را درمیابد که در فلسفه علم یا زیست شناسی یا زیست و تجزیه مولکولی هر جانداری وقتی تکامل یافته برای بقای خودش بوده و انسان نیز گونه ای است از نیای مشترک همین جانداران پست تر
   لطفا توهین نکنید و تئوری توطئه را به رخ امثال من نکشید ما سالهاست با این خوزعولات زندگی کرده ایم دوره دایی جان ناپلئونی گذشته است
   با زمانه زندگی کنید که ما محصور زمانیم.
   مچکرم

   حذف
 3. دوست عزیز . من بار دیگر من باب تکمیل صحبتهایم و عرایضی که شما داشتید برایتان
  می نویسم . اما قبل از آن سوالاتی داشتم که خواهشمندم آنهارا پاسخ دهید:
  1-به فرض اینکه شما اثبات کردید قرآن ساختگی است به چه نتیجه ای میخواهید برسید؟ یعنی می خواهید بگویید خدا وجود ندارد یا اسلام دین ساختگی است؟اصلا شما به خدا اعتقاد دارید؟
  2-دیکته نا نوشته غلط ندارد. می خواستم ببینم آنچه شما بدان اعتقاد دارید چیست ؟ نکند نه خدارا قبول دارید نه هیچ پیامبری را و دنیا را بازیچه تصادفی می دانید؟ از اعتقادات خود بگویید؟

  اما پاسخ شما در مورد ارث: در این مورد تمامی موارد به دقت مشخص شده و اگر دوست دارید به کتاب قانون مدنی دکتر حسن امامی که از مجتهدین برجسته و حقوقدانان بنام بودند مراجعه کنید تا به دقت برایتان شرح داده شود اما در مورد نمونه سوال شما:
  ابتدا 8/1 همسر و 6/1 سهم پدر و مادر برداشت می شود سپس باقی مانده به نسبت 2 به 1بین فرزندان تقسیم می شود یعنی در اینجا:۷۲/۹همسر و پدر و مادر هرکدام۷۲/۱۲ و پسر ۷۲/۲۶ و دختر ۷۲/۱۳ که جمع همه ۱ می شود و نسبتها هم بر قرار است۱۲ +۱۲+۹+۲۶+۱۳=۷۲
  و شما غصه باقی مانده را نخورید چون چیزی نمی ماند والا در این 1400 سال مدعیانی چون شما برای آن باقی مانده ارث و میراث دیگران پیدا می شد.
  در مورد باقی موارد هم خودتان می دانید که دارید مغلطه می کنید. مگر من گفتم آسمان جرم دارد؟خوب خدا گفته آنهارا بی ستون بر افراشتیم چون مردم آن زمان فکر می کردند آسمان جرم است بعد شما میایید و از آن استفاده می کنید و می گویید جرم نیست؟!!!!
  ان هم که کهکشان راه شیری طبق فرضیه در حال چرخش است پس دلیل نمی شود که ما آیه را دال بر چرخش خورشید دور زمین بگیریم . اگر راست می گویید یک روایت مستند دال بر اینکه پیامبر یا حضرت علی در تفسیر این آیه چنین چیزی گفتند بیاورید.
  به هرحال اینکه من و شما از معنی چیزی سر در نمی آوریم بیاییم و نتیجه گیری کنیم و تفسیر بگذاریم و آنرا رد کنیم کار درستی نیست. شما که قرآن را کتاب عادی می دانید پاسخ دهید کدام کتاب عادی دیگر با گذشت این همه سال بطور کامل قابل رد نیست؟
  اثار علمی ۵۰۰ سال پیش در زمینه علوم تجربی امروزه مسخره و بازیچه به نظر می رسند چه برسد در زمینه نجوم و ۱۴۰۰ سال پیش که آنهم اگر بی غرض نگاه کنید هیچکدام از برداشتهای شما دقیق نیست و هیچ کجا درین باره سخن گفته نشده. به هرحال اگر دوست داشتید سری به وبلاگ من بزنید و نظر خود را بیان کنید. به هر حال خیلی دوست دارم عزیزی مثل شما که تحقیق و بررسی می کنید و مثل خیلی ها حداقل بدون بررسی چیزی را رد نمی کنیدکمی بی غرضتر در باره کلام پر برکت خدا اظهار نظر کنید. درست است که قرآن مربوط به همه زمانها و مکانهاست (و به همین دلیل است که بسیاری از مطالب در ایهام گفته شده) اما برخی از آیات برای متعادل کردن جامعه آن روز عربستان بوده و نباید با امروز مقایسه گردد از جمله بسیاری از آیات سوره نسا و اندیشمندان امروز باید با مقایسه جامعه قبل و بعد از اسلام در عربستان نقدی منصفانه داشته باشند. مردانی که دختران خود را زنده بگور می کردند و با غارت برادران خود زندگی می کردند چنان متحول شدند که در مدینه خانه خود را با مهاجران تقسیم کردند و بسیاری دیگر.
  اگر قرآن کار بشر بود بزرگترین شاعر آلمان گوته خود را مدیون حافظ نمی دانست که تمامی شعار خودرا مدیون قرآن می داند
  دوست عزیز ایا شما اشعار حافظ را هم معمولی می دانید.
  و یک پیشنهاد دیگر:
  احتمالا شما در خواست از ائمه را نیز بیهوده و باطل می دانید اما برای یک بار فقط به منظور تحقیق (نه قبول حرف من) به مشهد بیایید و در حرم امام رضا دعا کنید و خواسته ای از ایشان بخواهید که برای شما در دل روزنه ای از نور الهی باز کند ان شالله با نتیجه گرفتن ابه جرگه بسیاری بپیوندید که در دل به یقین رسیده اند آنگاه دیگر به این همه استدلال نیازی نیست.
  یا حق

  پاسخحذف
 4. ادیان نوری و ابراهیمی، میگفتند و میگویند که
  : آنچه متعلق به زمان گذراست، بی ارزش است ، و آنچه متعلق به زمان ناگذراست ، ارزش دارد . به عبارت دیگر، درگذر زمان ، معنائی و حقیقیتی نیست . زمان ، تهی ازخداست. زمان ، گذرو گشتن و گردیدن است ، ولی خدا ، نمیگذرد و نمیگردد . سعادت و حقیقت والله ومعنا ، « فراسوی ِ گذر» قرار دارند ( که برعکس خدای ایران زمین است )‌. درآنچه میگذرد و میگردد و میشود، خدا و سعادت و حقیقت و معنا نیست . خوشی ِگذرا ، بی ارزش است . زندگی در گیتی ، چون گذراست ، بی ارزش و بی معناست .تلاش برای رسیدن به آرزوها و خواستها و آماج گذرا ، تلاشی بیهوده است . ولی آبادسازی گیتی و دادگری درگیتی ، و زندگی شاد درگیتی ، همه هدفهای گذرا درگیتی هستند که گوهر سیاست وحکومت و علم وهنرو ادبیات و اخلاق وحقوق و قانون میباشند .دراسلام ، زندگی گذرا ، خوشی و سعادت گذرا ، بینش ازگذرندگان ، بی ارزش است. آنچه گذشت ، پوچ و بی معنا شده است . جنبش سکولاریته ، خیزش برضد این اندیشه است که در ادیان نوری ، همه گستره های زندگی را قبضه کرده است . در این ادیان ، زندگی گذرا را میتوان با تلاش برای غایات ناگذرا ، تصرف کرد . درزندگی فانی ، باید برای غایات باقی کوشید ، تا به آن ، ارزش و معنا داده شود . سکولاریته ، جنبشی برضد این شیوه اندیشیدن است. خدایان ایران که خدایان زمان بودند ، برضد این شیوه اندیشیدن بودند . بُن زمان ، هر روز ، خدائی دیگر « میگشت». زمان،گشت وگذاریا تحول یابی خدایان بود. زمان، هرروز،خدائی دیگر، ُگلی و خوشه ای دیگر، آهنگی و ترانه ای دیگر، جشنی دیگر، شادی ای دیگر، پایکوبی دیگر،«میگردید » .
  ِالاهان ِ ادیان نوری ، هزاران سال ، درست برضد این « خدایان زمان » جنگیده اند ، و آنها را بنام جهالت و کفر و شرک و ظلمت ، زشت و ناپاک ساخته اند . خدای زمان ، این معنارا نداشت که خدائی بود که باقدرت بیکرانش ، زمان را فراسوی وجود خودش ، خلق میکرد ، بلکه این معنارا داشت که خودش ، تبدیل به حرکتِ ( حرک = هرک = ارکه ) زمان ، تبدیل به « تحول » میشود( تحول = حال به حال شدن = آل ، همیشه خود را ازنو میزاید . آل که سیمرغ باشد ، همیشه ازنو، آل میشود ) . این خدا بود که در گیتی و درزمان ، میگذشت . گیتی با خدا و درخدا ، گردش میکرد و میرقصید . الاهان نوری ، این خدایان را تبعید کردند ، و جنبش سکولاریته ، تلاشی است برای بازگردانیدن این خدایان ، از تبعیدگاه هزاران ساله اشان، که بُن جان همه انسانها باشد . .........
  خدای ایران ، به بندگانش وعبادش، مهر نمیورزید ، بلکه درافشاندن خودش ، همان انسانها میشد، و انسان، عبد و بنده اونبود ،و خداهم معبود او نبود . عبودیت و مهرورزی، دوپدیده متضاد باهمند . تا انسان ، عبد الله است، و باید عبودیت الله را بکند، الله نمیتواند به او، مهربورزدو انسان هم نمیتواند به الله مهربورزد . فقط خدا در خودافشانی است که انسان میشود ، واین ، تنها راه مهرورزی و دوستی است . خدای ایران ، گیتی را فراسوی وجود خود ، خلق نمیکند ، بلکه از افشاندن وجود خود ، گیتی و انسان را پدید میآورد . او« یزش میکند » ، ویزیدن ، هم به معنای نی نواختن است و هم به معنای « خود را نثارکردن » است ، تا جهان ، جهان مهرورزی بشود . فرهنگ ایران ، گوهر ِ یهوه و پدرآسمانی و الله را تهی از عشق میداند، هرچند هم گهگاه ، وعظ مهرومحبت نیزکرده باشند .
  وچون خدا = سیمرغ = ارتافرورد ، بُن انسانست ، پس فطرت و طبیعت هرانسانی ، نثارگری است . نخستین عمل خدا وطبعا آغازهرعملی ، خودافشانیست ( نقل از پروفسور جمالی) ضمناٌ در جواب اون فردی که می گه بالاخره باید به یک چیزی اعتقاد داشته باشیم و خدایی را بپرستیم باید بگم که هر چیزی که پرستیده شود دیگر خدا نیست و خدای ما دنبال پرستیده شدن نیست دنبال این است که حواس ما از زیبایی های این دنیا لذت ببرد و مثل الله شما از خودراضی و متکبر نیست که امر کند و دستور دهد و اگر کسی به حرفش گوش نده بر آشوبد و تهدید به جهنمش کند... کمی بیاندیشید کمی به اصل خود برگردید... دیگر جهالت بس است.

  پاسخحذف
 5. پاسخ:
  سلام دوست عزیز .از اینکه در مورد خدای ایرانیان تحقیق می کنید و ان را در اختیار ما هم قرار می دهید خیلی ممنونم.
  باید خدمتتون عرض کنم همانطور که قبلان گفتم شما افکار پریشانی دارید. جناب فرشوشتر.راستش من که سر از کار شما در نیاوردم لااقل تا امروز. نمی فهمم شما قصد دارید چه بگوئید.اول یک مشت فرمول که خودتان هم خوب به معنی واشکالاتش واقف نیستید بعد یک مشت سفسطه در زمینه عقاید داروین وحالا هم در مورد زرتشت!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  بنظر من لازم نبود برای اینکه کامنتی برای من بگذارید تغییر نام و تغییر جنسیت بدهید!!!!!!!!!!!
  هر چند متوجه شدم که سعی می کنید رابطه برقرار کنید ولی بقول خودتان رابطه از نوع اول یا دوم یا سوم یا چهارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  همانطور که قبلان گفتم شما فکر می کنید مردم در اکابر درس خواندند واز پشت کوه امدند.
  بهتر است در جهت رفع این نقیصه بیش از پیش بکوشید.
  موفق باشید

  پاسخحذف
 6. آقای برادر
  چند بار براتون کامنت گذاشتم
  .. ولی جواب نمی دی
  -----------
  می خوام بگم شما همه اینارو هم ثابت کردی
  ... قرآن پشم
  دروغ
  ... اصلاْ سطح قران پایین تر از کتاب بزبز قندی
  نهایتاْ چی بشه ؟
  ... یه بار دیگه هم برات نوشته بودم
  ما باید بالاخره به یه چیزی اعتقاد داشته باشیم یا نه
  خودت که از ما بیشتر اهل کتاب هستی
  تاریخ تمدن ویل دورانتو خوندی ؟
  .. میگه پرستش یه چیز ذاتی هست
  باور کن منم بی میل نیستم که مردم یه دین دیگه داشته باشن
  یه دینی که حد اقل این آخوندا نتونن ازش سوئ استفاده بکنن
  دین واسه اینا شده نون دونی
  -----
  ولی این مردم و این جوونارو از دین ننداز
  این آتیش تر و خشکو با هم دیگه و یه جا می سوزونه
  --------
  از یه راه دیگه وارد شد
  غیر مستقیم نقد کن
  چهارتا جانشین محکم معرفی کن
  -----
  خواهش می کنم یا جوابو تو وبلاگ خودم بنویس
  و یا اگر اینجا نوشتی بهم خبر بده
  -----
  من آخر نوشته هام می زنم یا حق
  واسه شما می نویسم

  فیروز و کامکار باشی
  !

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. چرا اینطور تصور می کنید که وقتی یک شخص صاحب فکری چیزی گفت اون دیگه وحی منزل هست، مگه ویل دورانت بر چه اساسی گفته که پرستش ذاتی انسانه؟ آیا اعتقاد دارید که این گفته هم ریشه الهی دارد و مطلقاً صحیح است؟
   به نظر من نادانی انسان باعث تمایل وی به پرستش می شه. هر چه انسان داناتر و خردمندتر بشود نیازش به پرستش کمتر می شود

   حذف
 7. راست میگه ( کی؟)
  قرآن اصلا تحریف شده چطور ممکنه بعد از این همه جنگ و تو این سرزمین که از علم فرهنگ بویی نبردند و با این همه مخالفت و حاکم بودن مخالفان تحریف نشده باشه
  البته من همه ی مطالب وبلاگتون رو نخوندم ولی بگم که این آخوندا دکان باز کردن تا مخ یه کسایی مث اینها که میگن برا چی ان وبلاگ رو زدی شست و شو بدن
  اینجور آدما خیلی گستاخی کنند میخوان برن دست شویی با ژای راست وارد میشن منظورم اینه که اینا هرچقدر ادعای روشنفکری و بالغ بودن کنن بازم این آخوندا بهشون اجازه نمیدن که به اینجور مساییل فکر کنند

  پاسخحذف
 8. راست می گن کار شما کمک میکنه یا دین ما قوی تر بشه یا ...
  موفق باشی

  پاسخحذف
 9. بسیار جالب بود دوست هم رزم من بخصوص که کار من و شما کاملا همسو می باشد یک سری هم به من بزنید.

  پاسخحذف
 10. از اینکه باعث شدید در دین و قرآن که کتاب آسمانی ماست بیشتر تحقیق کنیم و تناقضات حرفای خیلی از مخالفا رو روشن کنیم ازتون تشکر می کنم
  به تلاشتون ادامه بدین
  بای بای

  پاسخحذف
 11. ببین!! نه حرفات منطقی و جالب بود نه جوابهای پوچی که به نظر دهنده ها دادی!!!!!!! من که هیچ کدومشونو قبول ندارم !!!چون شما فکر کردی که این چیز ها اونقدر سطحی است که یکی مثل شما صبح از خواب پا شه و بیاد قرآن رو برای ما تفسیر کنه!!!!!!!!!!!!!!!!!! واقعا برات متاسفم ولی دلم می خواست حالا که اینقدر توی قرآن غیر منطقی و بدون نظر درست انسان های جا افتاده جستجو کردی وقتت رو می گذاشتی و اون رو با بصیرت درونی و حقیقت و بدون عقده گرایی مطالعه می کردی.
  به نظر من شما با یک ابتدا فقیه و یا یک مفسر معمولی ارتباط برقرار بکنید بعد هر چی دلتون خواست بنویسید!!!!!!!!!!!!!

  پاسخحذف
 12. والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم.

  جریان شمس همان حرکت آنست و لام در جمله(لمستقر لها)بمعنای (الی -بسوی) و یا بمعنای غایت (تا) میباشد و کلمه (مستقر) مصدر میمی و یا اسم زمان و یا اسم مکان است. و معنای آیه اینست که خورشید بطرف قرار گرفتن خود حرکت می کند- ویا تا آنجا که قرار گیرد حرکت می کند یعنی تا سر آمدن اجلش و یا تا زمان استقرار و یا محل استقرارش حرکت می کند.
  حال ببینیم معنای جریان و حرکت خورشید چیست؟
  از نظر حسی اگر حساب کنیم حس آدمی برای آفتاب اثبات حرکت می کند.حرکت دورانی پیرامون زمین اما از لحاظ علمی درست قضیه بالعکس است.یعنی خورشید دور زمین نمی چرخد بلکه زمین به درو خورشید می گرددو نیز اثبات می کند که خورشید با سیاراتیکه پیرامون آنند بسوی ستاره (نصر ثابت) حرکتی انتقالی دارند.
  حاصل معنای آیه شریفه اینستکه آفتاب لایزال در جریان است.مادام که نظام دنیوی بر حال خود باقی است تا روزیکه قرار گیرد و از حرکت نیفتد و در نتیجه دنیا خراب گشته این نظام باطل گردد.
  از منظر دیگری هم می توان به این آیه شریفه نگاه کرد که در ادامه آمده است.

  والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم.
  این آیه شریفه باختلاف منظرهای ماه برای اهل زمین اشاره می کند. چون در طول سی روز به شکل و قیافه های مختلفی دیده می شود و علتش اینستکه نور ماه از خودش نیست بلکه از خورشید است. به همین جهت (مانند هر کره دیگری) بخشی از آن روشن است و قسمتی که روبروی خورشید نیست تاریک است و چون بدور زمین میگردد در نتیجه وضع و محاذاتش با خورشید نسبت به زمین تغییر می کند و این دگرگونی همچنان است تا دوباره به وضع اولش بازگردد.
  اگر ماه را در صورت هلالیش فرض کنیم روز بروز قسمت بیشتری از سطح آن که در برابر آفتاب است بطرف زمین قرار می گیرد تا برسد بجایی که تقریبا تمامی یک طرف ماه که مقابل خورشید قرار گرفته بطرف زمین هم قرار گیرد (ماه شب چهارده) میشود. وپس از آآن دوباره رو به نقصان نهاده تا به حالت اولش برسد.
  پس آیه شریفه از نشانه های قمر تنها احوالی را که نسبت به مردم زمین به خود می گیرد بیان کرده نه احوال خود قمر را و نه احوال آن را نسبت به خورشید به تنهایی.
  و از اینجاست که میتوان گفت بعید نیست مراد از (تجری) در جمله "واشمس تجری لمستقرلها" اشاره باشد باحوالیکه خورشید نسبت به ما دارد و حس ما از ظاهر این کره احساس می کند و آن عبارتست از حرکت یومیه اش و حرکت فصلیش و حرکت سالیانه اش.و مقصود از جمله (لمستقرلها) اشاره باشد بحالیکه خورشید فی نفسه دارد و آن عبارتست از اینکه نسبت به سیاراتیکه پیرامونش در حرکتند ساکن و ثابت است.
  پس فرموده یکی از آیت های خدا برای مردم اینستکه خورشید در عین اینکه ساکن و بی حرکت است برای اهل زمین جریان دارد و خدای عزیز علیم بوسیله آن سکون و این حرکت پیدایش زمین و اهلش را تدبیر فرموده.به این دلیل ذکر جزییات کردم که ظاهرا نویسنده این وبلاگ در بدیهیات نیز دچار مشکل است.


  آنچه که آمد تاویل مختصری بود از دو آیه مذکور در یکی از تفاسیر (یعنی المیزان) که نویسنده این وبلاگ به زعم خویش اشکال علمی بر آنها وارد کرده بود.نقض آیات قرآن و اشکال وارد کردن بر آنها و همچنین همانند آوردن برای آنها پیشینه ای به اندازه قدمت نزول این کتاب الهی وپیدایش اسلام دارد ونمونه این کارها بسیار است .البته دلیل این موضوع بسیار بدیهی است چرا که از ظهور حضرت ختمی مرتبت معاندان و مخالفان این آیین الهی که به خاطر مهر بر دلهایشان نمی توانستند گردن طوع بر حقایق آن بنهند از هیچ روشی برای سرنگونگی و شکست آن دریغ نمی ورزیدند.
  که یکی از بارزترین آنها همان اشکال بر قرآن بوده است.
  خود خداوند متعال که دانای مطلق است نیز به این موضوع و دلیلش در کتاب عظیم خود اشاره فرموده:
  ‌(سوره مبارکه آل عمران آیه هفتم)
  با نگاهی اجمالی بر صحف تاریخی می توان دریافت که اتفاقا در میان آنها افراد زیرک و باهوش و یا صاحب تالیف که ادیب یا فیلسوف ویا مورخ بودند پیدا می شد.که خیلی حساب شده و از روی برنامه و هدف کار می کردند و تحریفات یا ان قلتهایشان می توانست گروهی را دچار تزلزل کند و تا حدودی موفق بودند ولی باز منازعات و جدلشان راه به جایی نبرد .به عنوان نمونه یکی از فلاسفه شهیر زمان امام حسن عسگری (ع) به نام یعقوب بن اسحق کندی بر آن شد تا رساله ای تالیف کند به عنوان نقض القرآن .یکی از شاگردانش خبر این موضوع را به خدمت امام (ع) رسانید و امام به او فرمودند برو از جانب خود به او بگو:شما که قصد چنین کاری را دارید آیا مطمئنید که گوینده و ناقل این سخن مقصودش از بیان این مطلب همان چیزی بوده است که شما قصد نقض آن را دارید؟

  پاسخحذف
 13. وقتی که آن شاگرد بر سر کلاس استاد حاضر می شود این سوال را مطرح می کند.استاد کمی تامل می کند و نگاهی به او انداخته می گوید این سخن برای تو نیست.بگو چه کسی آن را به تو گفته. که شاگرد ماجرا را می گوید.در نهایت کندی نامه ای به حضرت نوشته و در آن عذر خواهی می کند.
  اما نویسنده یا نویسندگان این وبلاگ التفاتی بر این موضوعات نداشتند .چون آنچه که مشخص است از روی علم و تدبیر عمل نکرده و اشکالات و شبهات وارده را با نوعی زبان بدعت بیان کرده اند در حالی که در قیاس اشکالات گذشتگان که از درجه علمی بالایی برخوردار بودند بسیار سطح پایین و کودکانه وارد شدند.تا جایی که اگر فردی تنها سواد خواندن و نوشتن داشته با شد می تواند به هجو بودن آن اشکال پی برد چه به آنکه اهل مطالعه و تحقیق در مسائل دینی باشد.
  نویسند وبلاگ در یکی از پستها به چهار کتاب از علما صفت معتبر اطلاق کرده و مطالب آنها را وحی منزل دانسته است و بدون تاویل یا درستی و نادرستی سخن نتیجه گیری دلخواه خود را کرده است.اولا: این اعتبار را چگونه به این کتابها نسبت داده است .چه فرد یا افراد ذی صلاحی این کتابها را به کلی خالص و مطلق دانسته اند. که ایشان نیز به آنها استدلال کرده است.ویا اینکه خود از راه الهام و وحی به صحت مطلق این کتب یا غلط بودن کتب دیگر پی برده است!
  دوما:ایشان مثل اینکه با اصول حدیث شناسی و علوم مربوط به آن آشنایی ندارند و هر کسی که آمد و گفت این سخن از معصوم (ع) است مورد قبول واقع می شود.و بکلی سند شناسی و رجال که شاهراه غربال احادیث سره از ناسره است را بکلی نادیده بگیریم.با توجه به آنچه که گفتم هیچ موضعی از سخنان اشخاص در طول تاریخ به اندازه سخنان ائمه (ع) دچار حمله و تحریف و تاویل نادرست قرار نگرفته است حالا آیا این منطقی است که ما هر سخنی را که از آنها نقل می کنند قبول کنیم؟!
  سوما: ایشان به این کتابها استناد کردند در حالی که قبل از آن شرح حالی از نویسندگان آن و شرایط محیطی و حاکم بر زمان آنها نداشتند.حتی نگاهی اجمالی بر مقدمه و نوع شکل گیری آنها و سبب تالیفشان نینداختند!شناختن منبع مورد استفاده و اعتبار و درجه آن یکی از پایین ترین و البته اصلی ترین اصول تحقیق است.استناد به چیزی که علم به آن نداری!!!
  کتب حدیث بلاتشبیه مانند رمان و داستان نیستند تا بتوان بدون احتیاط و علم به تاویل آنها پرداخت.همان طور که خود علامه مجلسی (ره) در مقدمه بحار الا نوار ذکر می کند این کتاب و کار خود و شاگردانش را تنها یک جمع آوری میداند با تفسیر آنچه که در نزدشان است و خالص کردن و تشخیص درست و نادرست آنها را به آیندگان می سپارد و وظیفه آیندگان می داند.و در شرایط روزگار آن عالم چاره ای جز این نداشت چرا که همه چیز از سخنان ائمه یکسره رو به نابودی بود.و نیاز به همچنین عملی احساس می شد.همان طور که قرآن می فرماید:< ای مومنان(عالم) هر گاه فاسقی خبری برای شما آورد(تصدیق نکنید تا) تحقیق کنید مبادا به سخن چینی فاسقی از نادانی به قومی رنجی رسانید و سخت پشیمان گردید.>(سوره مبارکه حجرات آیه 6 )باز آیا سخن هر کسی حجت است؟

  نویسنده وبلاگ از کتاب تاریخ طبری برای بیان قضایای تاریخی سود جسته است.بیان آن را مطلق و خالی از اشتباه دانسته است.حال سوالی که در اینجا مطرح می شود اینست که چرا فقط این کتاب؟!آیا کتب تاریخی دیگر همگی دروغند و فقط داستانهای جالب امام المورخین ابو جعفر ابن جر طبری درست است؟!
  در آینده نزدیک به این موضوع به حول قوه الهی خواهپم پرداخت .انشاء الله.
  وااسلام.

  پاسخحذف
 14. پاسخ:
  سلام دوست عزیز.
  نیازی به این همه اسمون ریسمون بهم بافتند نداشتید (هم شما هم عالم ربانی که المیزان را برشته تحریر در اوردند!) زیرا که باید عرض کنم :
  خورشید نیز همانند دیگر کرات به گرد محور خویش در چرخش است. اما بر خلاف یک کره جامد ، بخشهای مختلف آن مدتهای گوناگونی را صرف چرخش خورشید می‌نمایند. مدت چرخش خورشید حداقل 25.38 روز است. چرخش خورشید از زمین بسیار آرام و کند به نظر می‌رسد. زیرا کره زمین در همان جهتی که خورشید به گرد محور خویش می‌چرخد به دور مادر خود در گردش است و به همین مناسبت مدت زمان چرخش خورشید به دور محور خویش برابر 27.275 روز به درازا می‌کشد که به آن دوره افترانی گفته می‌شود.
  ضمن اینکه خورشید هر ۲۵۰ میلیون سال حول نقطه ای در کهکشان می گردد.(فرضیه)
  مطرح کردن این بحث در وبلاگ از ان جهت بود که ۱- دوستان عزیز اسلام گرا بدانند اینکه محمد فرموده خورشید بر مدار معین در حال گردش است با توجه به شواهد تجربی ان زمان .به مطلب عجیبی اشاره نکرده زیرا که همه مردم به این امر واقف بودند. ۲- این مطلب بر همگان روشن شود که با مراجعه به تفسیر قران ها نمی توانند مطالب قران را درک کنند زیرا که همگی با فرض درست بودن مطالب قران و با قصد توجیه کردن مطالب اقدام به نگارش این نوع کتاب ها کرده اند.(همان مطالبی که شما ذکر کردید!)(ما قران را برای اندرز بفهم اسان کردیم ایا کیست که از ان پند گیرد.سوره القمر.ایه۱۷)
  اگر حضرت محمد قصد پرده برداری از رازی داشتند به نظر من باید به حرکت زمین اشاره می کردند که با مشاهدات ان زمان مردم نمی دانستند.
  مطلب دیگر انکه مطابق فرمایشات شما (یعقوب اسحاق کندی) تنها فیلسوف عرب !! هم با ما در مورد قران هم عقیده بوده که فکر میکنم این هم دلیلی بر نقض فرمایشات قران از مطالب خودتان می باشد!!
  در مورد جناب علامه!! محمد باقر مجلسی نیز شما از ایشان سو ء استفاده کردید زیرا بخشی از مطالبش را می پذیرید و بخشی دیگر را ..... ولی فکر میکنم باید با مرتبه علمی ایشان! کمی بیشتر اشنا شوید زیرا که شما ایشان را که از ارکان شیعه گری است کمی کوچک کردید بهمین خاطر عرض می کنم:

  پاسخحذف
 15. علامه مجلسی مجاهد راه علم و دانایی از جمله علمای عصر صفوی است که با وجود برخورداری از علوم عقلی آن را رها کرد و برای احیای علوم نقلی به آیات و روایات روی آورد.

  محمد باقر مجلسی فرزند محمد تقی مجلسی در سال 1037 هجری برابر با حروف ابجد «جامع کتاب بحار الانوار» چشم به جهان گشود. وی در خاندانی رشد یافت که از نیمه قرن پنجم هجری به مذهب تشیع روی آورده و در قرن دهم و یازدهم از دانشمندان معروف زمان خود بودند. پدر بزرگ محمد باقر، ملا مقصود از دانشمندان با تقوا و از مروجین مذهب تشیع بود و به خاطر کلام زیبا و اشعار دلنشین در محافل و مجالس به «مجلسی» لقب گرفت.
  محمد باقر در چهار سالگی به درس و بحث روی آورد و در چهارده سالگی از ملاصدرا اجازه روایت دریافت کرد. گذشته از این در مکتب دانشمندانی چون شیخ حر عاملی، ملامحسن استر آبادی، ملامحسن فیض کاشانی، ملاصالح مازندرانی تلمّذ کرده است، طوریکه گفته اند شمار اساتید وی به بیست و یک استاد می رسد.

  علامه مجلسی در اندک زمانی بر دانش های صرف و نحو، معانی و بیان، لغت و ریاضی، تاریخ و فلسفه، حدیث و رجال، درایه و اصول، فقه و کلام مسلط شد و پس از فوت پدر به زعامت مسجد و مدرسه جامع اصفهان پرداخت. در درس او بیش از هزار طلبه حاضر می شدند. در مکتب این علامه عصر صفوی شخصیت های بزرگی از دانشمندان دانش آموخته اند که می توان از مولی ابراهیم جیلانی، ملامحمد باقر لاهیجی، ملا حسین تفرشی، عبدالحسین مازندرانی، سید عزیز الله جزایری، ملامحمد کاظم شوشتری و سید نعمت الله جزایری نام برد. سید مصلح الدین مهدوی در کتاب زندگینامه علامه مجلسی به نام 181 نفر از شاگردان وی اشاره کرده است.
  علامه علاوه بر علم و دانش در عرصه سیاست نیز فعال بود و پس از فوت مرحوم ملا محمد باقر سبزواری در سال 1090 به منصب شیخ الاسلامی دست یافت. علامه در این سالها علاوه بر مبارزه علیه صوفیان با کشیشان دربار، بیگانگان، نمایندگان مؤسسات و شرکت های غربی به مبارزه با بت پرستان پرداخت و خدمات شایانی به مذهب حقه جعفری کرد.
  علامه مجلسی از جمله علمایی بود که سعی در ایجاد وحدت میان شیعه و سنی را داشت و این در خواسته وی از سلطان حسین صفوی هنگام تاجگذاری هویدا است. وی از شاه خواسته بود طی فرمانی نوشیدن مسکرات، جنگ میان فرقه ها و کبوتر بازی را ممنوع اعلام کند.
  در خواسته علامه مجلسی سه نکته ای که ملتهای بزرگ با آرمانهای متعالی را به زانو درمی آورد، مورد توجه قرار گرفته و آن فساد، تفرقه و بی تفاوتی نسل جوان بود. نکته مهمی که در سیاست علامه در دربار به چشم می خورد، این است که در زمان شیخ الاسلامی ایشان هیچ برخوردی بین ایران و همسایگان اهل سنت رخ نداد و به هیچ یک از ولایتهای اهل تسنن ایران از سوی شیعیان تعدی نشد.
  آنچنان که مشهور است علاوه بر تربیت شاگردان کتابهای گرانبهای بسیاری تألیف کرده است؛ حق الیقین، عین الحیاة، حلیة المتّقین، حیوة القلوب. بسیاری دیگر از کتب فارسی و عربی که بر اساس نیاز مردم تحریر شده است که مشهورترین و معروفترین این کتابها که در حقیقت دایره المعارفی بزرگ درباره تشیع می باشد، کتاب بحار الانوار است که بالغ بر 100 جلد است.

  پاسخحذف
 16. علامه در مسیر احیای علوم اهل سنت (ع) با وجود برخورداری از علوم عقلی آن را رها کرد و برای احیای علوم نقلی به آیات و روایات روی آورد که در آن زمان طلاب علوم دینی از آن دور مانده بودند و در اولین گام کتب اربعه را به درس و بحث حوزه های علمیه آن زمان کشاند. در گام بعدی با جمع آوری گهرهای گرانبهای اهل بیت که در اطراف و اکناف پراکنده بود در بحار الانوار جمع کرد.
  علامه در مقدمه بحارالانوار چنین می نگارد:

  «در آغاز کار به مطالعه کتاب های معروف و متداول پرداختم و بعد از آن به کتاب های دیگری که در طی اعصار گذشته به علل مختلف متروک و مهجور مانده بود رو آوردم. هر جا که حدیث نسخه حدیثی بود سراغ گرفتم و به هر قیمتی که ممکن شد بهره برداری می کردم. شرق و غرب را جویا گشتم تا نسخه های بسیار گردآوری نمودم. در این مهم دینی جماعتی از برادران مذهبی مرا یاری نمودند و به شهرها و قصبه ها و بلاد دور سر کشیدند تا به فضل الهی مصادر لازم را بدست آوردند ... بعد از تصحیح و تنقیح کتاب ها بر محتوای آنها واقف شدم، نظم و ترتیب کتاب ها را نامناسب دیدم و دسته بندی احادیث را در فصل ها و ابواب متنوع راهگشای محققان و پژوهشگران نیافتم، از این رو به ترتیب فهرستی همت گماشتم که از هر جهت جالب و مفید باشد. در سال 1070 هجری این فهرست را ناتمام رها کردم و از فهرست بندی سایر کتاب ها دست کشیدم که اقبال عمومی را مطلوب ندیدم و سران جامعه را فاسد و نامطبوع دیدم....

  ترسیدم که در روزگاری بعد از من باز هم نسخه های تکثیر شده من در طاق نسیان متروک و مهجور شود و یا مصیبتی از ستم غارتگران زحمات مرا در تهیه نسخه ها بر باد دهد، لذا راه خود را عوض کردم- از خدا یاری طلبیدم- و به کتاب بحارالانوار پرداختم.
  ... در این کتاب پربار قریب 3000 باب طی 48 کتاب علمی خواهید یافت که شامل هزاران حدیث است، شما در این کتاب برای اولین بار با نام برخی از کتاب ها آشنا می شوید که سابقه علمی ندارد و طرح آن کاملا ً تازه است.
  ( پس ای برادران دینی که ولایت امامان را در دل و ثنای آنان را بر زبان دارید به سوی این خوان نعمت بشتابید و با اعتراف و یقین کتاب مرا دست به دست ببرید و با اعتماد کامل به آن چنگ بزنید و از آنان نباشید که آنچه را در دل ندارند بر زبان می آورند. )

  علامه مجلسی قدرت تصحیح روایات و احادیث را به خوبی دارا بود، همان گونه که این قدرت و ژرف نگری خود را در مراه العقول به نمایش گذارده است.

  علامه بزرگوار سرانجام در 27 رمضان 1110 هجری قمری در زمان شاه سلطان حسین صفوی و در سن هفتاد و سه سالگی در اصفهان درگذشت و در جامع عتیق اصفهان، در جوار مرقد پدر بزرگوارش، جایی که امروزه «بقعه مجلسی» خوانده می شود، به خاک سپرده شد

  در باب تاریخ طبری هم باید عرض کنم این کتاب جزو قدیم ترین کتب تاریخی است که در باب تاریخ اسلام نگاشته شده و نزدیکتر به وقایع انزمان بوده و هنوز شامل عرب پرستی با ان شدتی که بعد ها رواج یافت نشده بوده است!!
  موفق باشید

  پاسخحذف
 17. کار بسیار جالبی انجام می‌دهید و امیدوارم که بحث‌های شما باب تحقیق را برای سایرین هم بگشاید و هر کسی هم که تمایل به دینداری دارد با علم و آگاهی این کار را انجام دهد نه با چشمان بسته!

  پاسخحذف
 18. با سلام ... وقتی کامنتت رو توی یکی از وبلاگها دیدم فکر کردم با آدمی طرف هستم که داره تحقیق می کنه و میخواد کار مفیدی بکنه. اما وقتی اومدم به وبلاگت دیدم که نه اینطور نیست ... در ضمن اگر مردی برو با یک متخصص قرآن مناظره کن. شبهه انداختن کار سختی نیست. شما که این مطالب رو می نویسی قصدت چیه؟ هدفت چیه؟ فکر میکنی که اگه با این کارت چند نفر آدم عادی رو از راه به در کنی هنر کردی؟ اگه واقعا راست میگی برو مناظره کن. گرچه چیزی که من از تو دیدم خود منم میتونم باهات مناظره کنم. چون اشکالهایی که گرفتی خیلی سخیف و سطح پائین هست ... امیدوارم که هدف خوبی برای این کارت داشته باشی

  پاسخحذف
 19. پاسخ:
  سلام دوست من
  فلاسفه کودکانی هستند که ریش دارند به این معنی که هنوز دنبال پاسخ دادن به سوالاتی هستند که کودکانه است و جالب انکه هنوز هم پاسخی برای انها پیدا نکردند! مثل علت افرینش وجود خدا که اولین سوالاتی است که یک انسان بذهنش خطور می کند!
  هر کسی مسائل را در حد شعور و فهم خودش درک می کند مثل شما که مسائلی که مطرح شد را در سطح شعور خود سخیف و سطح پایین یافتید!
  امیدوارم پاسخ اشکالات سطح پایین ما را داشته باشید !
  موفق باشید

  پاسخحذف
 20. اول از همه سلام.
  نمی‌دونم چی شده که به این نتیجه رسیدی. ولی شک آغاز یقینه. اینکه داری قرآن میخونی و به قولی تفسیرش میکنی خیلی خوبه ولی اول از همه خودت رو بشناس. من هم برام پیش اومده که بارها زیر همه چیز زدم و این بخاطر آدمهای ریاکاریه که اطرافمون دارن زندگی میکنن و بهمون خط مشی میدن. شاید برای تو هم قابل قبول نباشه که راه این انسانها رو بری. بهت حق میدم. ولی تو داری با خودت لج میکنی. شاید این بخاطر این باشه که بزرگترین ضربات زندگیتو از همین آدمها خورده باشی. ولی بدون همه آدمها برای ما معلم هستند. امیدوارم که یه روزی تو هم به مرحله یقین برسی چرا که قرآن از طرف خداست و برای همه ست. قرآن کاتالوگ زندگی همه ماست و برای طرز استفاده بهتر از زندگی. جور دیگه‌ای نگاش کن.
  چشمها را باید شست
  جور دیگر باید دید...
  و در اخر اینکه
  کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ
  کار ما شاید
  این است
  که در ابهام گل سرخ شناور باشیم.
  حتما یه سر به من بزن.

  پاسخحذف
 21. سلام دوست عزیز.راستش در تمام ادیان و مذاهب از این جور نقاط غیر قابل باور یافت میشه و متسفانه مذهبیون آنچنان دل در گرو دین دارن که حاظر نیستن نواقصو ببینن.حتی روشنفکران دینی مثل دکتر سروش شبستری گنجی و... هم همینطورند و تمام تلاششون اینه که دینو توجیح کنند.این آدما شجاعت پذیرش حق رو ندارند چون از بچگی این شجاعت ازشون سلب شده.

  پاسخحذف
 22. در مورد نظریاتتم باید بگم مهمتر از این ها احکام اجتماعی مثل ظلمی که اسلام به زنان میکنه.اسلام دینی هست که اگر قراره امروز هم اعمال بشه باید تغییربت کلی بکنه ایرادیم نداره مسیحیتم یک دوره ی دین پیرایی داشته که تونست اونو از کثافت کاتولیسم نجات بده.حالا هم نوبت ماست باید با شجاعت دیمی از دینمونو خط بزنیم.در ضمن از اینکه میبینم جوونای این مملکت اینقدر دل باخته ی اسلامن ناراحتم چون این نشون میده که ما باید آخوندا رو برای ۵۰ سال دیگه هم تحمل کنیم.به درود رفیق

  پاسخحذف
 23. اکثر ایرادایی که گرفتی وجواب سوالاتت در تفسیر المیزان هست!
  اینهمه به خودت زحمت نده! قبلا همه این ایرادات کشف شده! و البته جواب متقن هم داده شده! سر بزن!

  پاسخحذف
 24. گذشته از محتوا لحنتون خیلی توهین آمیز و زننده است در مورد مطالبتون هم شما یه جوری حرف می زنین که انگار علم کامل شده و شما هم هر چیزی که علم به اونا رسیده می دونید من نمی دونم شما که این قدر خوب شک می کنید ( که خیلی خوبه اگه توهینی در کار نباشه ) چرا به سندیتی کتابهایی که به عنوان منبع مطرح کردین شک نمی کنین که احتمال تحریف و انگیزه تحریفشون زیاده؟

  پاسخحذف
 25. سلام
  وقتی وبلاگتو دیدم خیلی خوشحال شدم چون در دوره ی۱۴۰۰ ساله یی که از اسلام گذشته این توفیق الهی(آوردن اشکالات علمی در قران) شامل مسلمانان شده که قدری بیشتر بیاندیشند و بار دیگر به اعتقادات خود استناد کنند مطمئن هستم که شما هیچگاهبه دنبال جواب این سوالات نرفته ای و این مطالب رو یه جا قبول کردی که اونهم از ضعف ایمان شماست اگر شما سری به استدلال هایی که طی این۱۴۰۰ سال نوشته شده بزنی مطمئننا یک مسلمان واقعی خواهی شد .
  در پاسخ به این ابهامات حتما مطلبی را اماده کرده و برایت می فرستم و مطمئن هستم بقیه دوستان هم این کار را خواهند کرد.
  باشد که کمی بیشتر بیاندیشیم و عده ای را از گمراهی و پوچی بیرون آوریم
  در طول ۱۴۰۰ سال معاندین اسلام هرگاه خواستند که به دشمنی برخیزند هر بار شکست خورده واین جریان به نفع اسلام و اسلام گرایی است.موفق باشید

  پاسخحذف
 26. درود
  بسیار علاقمند بودم که در فرصتی بی دغدغه و کین در خدمتتان بودم و نه از برای قانع کردن و جدل، که برای بسیار چیزهای دیگر، صحبتی عمیقتر داشتیم که دریغ از مجال و زمان. روحیه جستجوگر و محقق شما را می ستایم.
  دوستانی چند، اشاره داشتند که مباحث مطروحه توسط شما، حکایت کهنه است و هر یک از ابهامات، پاسخی درخور دارد و بزرگانی چند، به بلندای تاریخ، آنرا شرح و بسط داده اند.
  سئوال اینجاست که ما بدنبال چه هستیم؟ برای چه هستیم؟ هدف چیست؟ اگر همه مشکلات بشر با پاسخگویی به شکی که بر، مثلا قرآن یا انجیل یا ... برطرف می شد، زهی سعادت! تازه اگر بر فرض، کتابی را رد و یا اثبات کنیم، در انتهای داستان، دانشمند یا فیلسوفی و یا ... هستیم که باید تکلیف خود را با خود، چرایی هستی خود، و خالق خود (هر آنچه از خالق تعبیر شود) و ... معلوم کنیم. تازه هنوز آغاز جستجو و سردرگمی است.
  البته که اگر از مرحله خودشناسی گذار کرده و رویای شخصی خود را به هر قیمتی دنبال میکنید، موضوعی دیگر است، لیکن آخرین پرسشم را مطرح می کنم: در صورت امکان، اگر نصیحت تلقی نگردد، اگر حمل بر این نشود که بنده مدعی چیزی هستم، و هزاران اگر دیگر...، لطفا عمیقا ببینید ته ته این موضوع،‌ به کجا قرار است برسید و چه کسی یا چیزی واقعا از آن ارضاء می شود؟

  پاسخحذف
 27. حسن السوال نصف الجواب

  شما که مدعی هستی همه کتابهای حدیث و تفاسیر رو خوندی
  یه آقایی بوده زمان امام عسکری یک کتاب از وبلاگ شما قطورتر تهیه و تدارک دیده بوده به نام تناقضات قرآن
  امام علیه السلام به فردی که این ماجرا را دیده بود فرمودند
  برو و به آن فرد بگو : آیا تمام این تناقضات با توضیحی رفع نمی شود
  وقتی آن فرد این کار را کرد و به آن فرد این مسئله را گفت
  آن فرد حق جو از کار خود پشیمان گشت و به آن فرد گفت
  من می دانم که این سخنان تو نیست

  شما خیلی چیزها هست که باید بدونی
  اما فکر میکنم که می خواهی بگی من خیلی میدونم
  شما بین خودت و خدا خودت رو انتخاب کردی
  خدایی که تو رو از نیستی به هستی آورد و اگه بخواهد باز هم می تواند تو را نیست کند
  مطلب بیشتر از این ها هست اما کسی که یک طرفه به میدان میرود
  مسلما خود را پیروز می بیند
  و خیلی حرفهای دیگه . . .

  پاسخحذف
 28. آنکه تورا جدای از خدا نمی بیند۲ مهر ۱۳۸۹، ساعت ۵:۱۵

  در یک مثال فلسفی شرقی آمده است که ؛ وقتی که با انگشت اشاره، ماه را در آسمان به تو نشان می دهند، مجذوب انگشت نشو، زیرا با سرگرم کردن خود به انگشت ، از دیدن ماه محروم خواهی شد؛ مهم دیدن ماه است و نه انگشت اشاره. بنظر می رسد که در وبلاگ شما فارق از درست یا غلت بودن مطالب، بیشتر سعی در بزرگ نمائی و اشکال تراشی به انگشت اشاره است.
  نقطه شروع خدا شناسی در همه مذاهب و مکاتب و نظامهای الهی از خودشناسی شروع می شود.
  آیا حقیقتا خودت را شناخته ای ؟ اگر جواب منفی باشد، سخن از روی عقل و درایت و اعتراف است، که می تواند قدم اول خود شناسی باشد البته اگر استمرار یابد.
  و اگر جواب مثبت باشد نشانه جهل است، که امید که اینگونه نباشد.
  مهم انگشت های اشاره راستین نیستند، بلکه مهم نقطه ای است که به آن اشاره می کنند. خیره به آن نقطه باید شد از درون و از برون. در ظاهر و در باطن. آن نقطه یکی بیش نیست، گرچه انگشت ها بیش از یکی بنظر آیند.
  از اضداد در رسیدن به یکی بهره بگیر. خلقت به حسب حضور اضداد. ذهن دوگانه بین را مهار کن و از کسرت به سمت وحدت برو.
  عالم به حسب حضور ماده تاریک، که نیروی دافعه هستی است مدام در حال گسترش است. مراقب باشیم که با دنبال کردن کسرت هستی فرصت به وحدت رسیدن را از دست ندهیم. خود را گرفتار اضداد نکنیم که هدف این سفر زندگی، به تعادل رسیدن و طی کردن خط میانی است. در غیر اینصورت به مقصد رسیدن امری محال بنظر می رسد.

  پاسخحذف
 29. سلام
  خب هر کس یه عقیده و نظری داره و نگرشش یه جوریه
  اما چیزی که من تو نوشته های شما دیدم در واقع فقط یه قسمتی از کله
  شما نمی تونید بگید همه چی رو کامل درک می کنید
  هیچ کس نمی تونه
  علم میخواد
  معرفت میخواد
  صداقت میخواد
  بی طرفی هم می خواد چون در واقع نظر شخصی رو قضاوت تاثیر می ذاره
  با این حال من نه متهم میکنم نه کسی رو تشویق میکنم که عقیده ی خودش رو به دیگری تحمیل کنه
  ویه مطلبی هم هست
  کشوری که ما توش زندگی میکنیم بی نهایت از همه جهت عقبه اگر چیزی میبینیم دلیل نیست که درست اونه
  یا اگه قانونی هست بگیم قانون درسته
  قانون هم نوشته ی انسانه
  وانسان جائز الخطا
  چیزی که به ما یاد میدن یک هزارم واقعیت هم نیست
  از نظر من کسی نمی تونه قضاوت کنه در واقع حق قضاوت نداره
  راستی نوشته هاتون ناقصه چون هر کدوم از این آیات آیات قبل و بعد هم داره
  هر کدوم به خاطر فهم مسئله ای نازل شده
  شما نمی تونید با تیکه تیکه کردن اونحرف خودتون و برداشتتون رو درست بدونید
  با وجود این باز هم قضاوت سخته

  پاسخحذف
 30. سلام
  منم با دوستان هم عقیده هستم ...
  ندانستن موضوعات دلیلی بر نادرست بودن آنها نیست .
  برایتان آرزوی موفقیت میکنم ....
  حق را بجویید تا بیابید
  یا حق

  پاسخحذف
 31. سلام /
  می دونم خیلی غصه می خوری که این دوستان چقدر بی سوادند!!!!
  ولی عیبی نداره تو ادامه بده
  اگه این ادمهای بی سواد نبودند که اخوندها این طوری سوار مردم نمی شدند.
  خلایق هر چه لایق!!!
  خوب البته جوانهای با سواد هم امدند نظر دادند
  این ملت هر چی می کشه از دست همین حماقتهاست
  موفق باشی ادامه بده من به اندازه خودم خیلی استفاده کردم.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. خدارو شکر که هرکسی باشما مخالفت میکنه و حق رو میبینه بی سواده شقایق.جوابهای علمی دوستانو نمیبینیی؟

   حذف
 32. شاهزاده ی پارس۲ مهر ۱۳۸۹، ساعت ۵:۱۸

  من نمی فهمم چرا این اشکالا تو قرآن پیدا میشه !!! ولی تو اوستا پیدا نمی شه !!! ؟؟؟؟

  پاسخحذف
 33. سلام
  پیشنهاد می کنم که به سایت
  http://www.taalimehagh.com/books/ketabha.asp
  سری بزنید که سرشار از کتب معتبر باطنی است تا برای بسیاری از سوالات خود پاسخ بگیرید.

  وبلاگ شما مرا به فکر واداشته که آیا دانشمندان و فلاسفه و عرفای بزرگی چون بوعلی سینا، شمس، مولوی، عطار، خیام، حافظ،... کمتر از بنده و شما می دانسته اند که اسلامی را پذیرفتند، و حد اقل یک میلیارد مسلمانی که حد اقل ده درصد آن با مطالعه به این دین گرویده اند که حدود صد میلیون نفر می شوند.
  خدای درون به طروق مختلف مخلوق را به مطالعه در مورد خود می خواند و شاید روش شما نیز راهی برای خود شناسی است.
  به هر صورت متشکرم که خوراک فکر فراهم کرده اید و محک سنجش ایمان و علم.

  پاسخحذف
 34. پاسخ:
  سلام دوست عزیز
  مغلطه معرفی است بنام:
  <>
  بدین معنی که پذیرفتن یک عقیده توسط همگان دلیلی بر درست بودن ان عقیده نیست.
  مثل انکه در گذشته همه معتقد بودن که زمین مرکز کهکشان است و خورشید بدور زمین میگردد!!
  در حالی که همه اشتباه می کردند.
  مطلب دوم انکه :
  شما تعداد طرفداران کیش اسلام را دلیل بر حق بودن کیش اسلام فرض کردید در حالیکه می دانید تعداد مسیحیان در دنیا از مسلمانان بیشتر است.
  موفق باشید

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. حق بودن مطالب و ارمانهای یک دینه که حق بودنشو اثبات میکنه البته شما که خدا رو هم قبول نداری و معتقدی که خودت همینجوری یه هویی به وجود اومدی

   حذف
 35. درود بر دوست خوبم
  امیدوارم که حالت خوب باشد ! من بیش از ۱۶۰ مورد از تناقضات قرآن را پیدا کرده ام !
  کتابی که ادعا می کند که از جانب خدا است و خدایی که ادعا می شود علیم است نباید تناقض داشته باشد ! حتی در آن نباید شک و شبه ای ایجاد شود که لازم باشد تفسیر المیزان نوشته شود ! اگر این کتاب حتی یک مورد هم تناقضی در آن دیده شود ۲ حالت دارد یا خدا عالم نیست یا قرآن از جانب خدا نیست ! قران تو تعریف از مفاهیم علمی خیلی دچار لغزش شده است ! اشکالات درونی هم خیلی دارد ! خیلی جا ها ، حرفهای خودش را نقض می کند ! شاید فاحش ترین اشتباهات آن مربوط به مسئله تقسیم ارث باشد ( مثل اینکه خدا ریاضی اش ضعیفه ، باید معلم خصوصی برایش بگیریم ) که گاهی از موارد جمع سهو ارث ها به ۱ نمی رسد ، معلوم نیست باقی ارث چی میشود ؟ بعضی مواقع هم سهم ارث از ۱ بیشتر می شود
  خواستی به وبلاگ من هم سر بزن
  من برای تبادل لینک با شما حاضر هستم

  پاسخحذف
 36. جناب تفرشی
  از پاسخ متینتان سپاسگزارم. با آن قسمت از فرمایش شما که انسان مختار به شک و تحقیق است، موافقم چه که پروردگار بس بلند مرتبه و حاضر، خود این اختیار را داده و کس را یارای مکتوم و محکوم کردنش نیست. لیکن نکته اینجاست که تسری دادن احکام خاص برای زمانی خاص، به تمامی زمانها، و تفسیرهای امروزی از نکات دیروزی - چه در جایگاه موافق و چه مخالف - گاه چنان از واقعیت به دور می رود که جز تعبیر، پوستین وارونه، سزاوارش نیست.

  درین باب، درد و گفته بسیار است و سخن دراز، ولی آنچه واقع است و منطق پذیر - چه از گوهر شک برخورداریم و چه از گوهر یقین منتفعیم- در نظر داشتن شرایط خاص زمانه حدوث پدیده هاست.

  با امید به آشکاری حقیقت
  منتظر نظرات ارزنده شما هستم.

  .مهر.

  پاسخحذف
 37. سلام
  مطالب جالبی هستند ولی به نظر من متن وبلاگ بهتر است که به وسیله فکر انسان نوشته شود چون زمانی که از روی کتاب باشد مثل مقاله است و زیاد توجه داده نمی شود.البته این نظر من است .
  موفق باشی.

  پاسخحذف
 38. دوست عزیزمون که اسمشو ننوشته گفته:در مورد ۱۳ اگر اندکی از ریاضی مطلع باشید می فهمید که این کسرها را نباید باهم جمع کنید بلکه باید از باقیمانده حساب کنید مثلا ...
  باید بگم این اشتباه ریاضیاتی الله بیسواد به حدی غیر قابل کتمانه که بهتره مسلمانان عزیز راجع بهش حرفی نزنند
  حتی شیعیان واهل تسنن میزان ارثی که کم میاید به دو نحو
  کاملا متفاوت از بازماندگان کم میکنند.و این اشتباه خدا یکی
  از عوامل جدایی انداز میان مسلمانانش گردیده است.ویکی از اولین ایراداتی است که به قران گرفته شد و به طبع انسانها مجبور شدن گره کار خودشون باز کنند.
  این دوست ما ادامه داده:«در مورد۲- اولا چنان با تعجب گفته اید که آسمان را بی ستون بر افراشت که من با خود گفتم که نکند آسمان ستون دارد و ما نمی دانیم!! »
  چرا تعجب!الله خود میفرمایند «آسمان را با ستونهایی آفریدیم
  که نمیتوانید ببینید»
  «آسمان را بی هیچ ستونی که ببینید آفریدیم»
  بنابر این ستون دارد ولی نامریی است.(که آرش توی جوابش به شما فرض گرفته که شما اینو میدونید.)
  (ببخشید آرش از اینکه تو کارت دخالت کردم.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اگه تو علمی داشتی به راحتی توهین نمیکردی هر ادم سلیمی متوجه میشه که کسی توهین میکنه که دلیلی برای اثبات حرفش نداشته باشه

   حذف
 39. سلام
  اول بگم من خودم با خدا و وجود خدا کلی مشکل دارم... اما فکر میکنم انتقاد هم یه سری اصول داره، نه؟! دوم عرض کنم وقتی که اشکال علمی میگیری مثلا، خوب با زبان علم هم باید جواب داد دیگه؟! من زیاد آدم باسوادی نیستم اما اونقدر که میفهمم برات مینوسم... سعی هم میکنم فقط مرجع بدم که مجبور نشیم الکی بحث کنیم... مثل خودت که مرجع میدی... اما خیلی خوشحال میشم بی تعصب و "منیت" یاد بگیرم یا یاد بدم...قرار نیست همو بکوبونیم قراره یه تفکر آزاد داشته باشیم... در هر صورت دقت تو و تلاش تو و هوش تورو تحسین میکنم... سوم یک شرط الان بگذاریم باشه؟ درحوزه "واژه" با هم حرف نزنیم! باشه؟
  و اما بعد...
  مطالب مربوط به "اشکالات علمی"
  1- برو دوست من نجوم و فیزیک بخون... خورشی حرکتش از زمین بیشتره!
  2- دقیقا همینطوره... مبحث فیزیک جدید : نسبیت عام.. در هندسه : هندسه منحنی... چطور اینارو نمیدونی؟!
  3- نتیجه اول: برو تاریخ اسلام بخون! مباحث مربوط به جهل و... تناسبات در عرفان رو هم مطالعه کن جوابش هست اما برای نتیجه دوم: مبحث فیزیک نیوتن، ساعت زمین (یا ماشین زمین)
  4- مشکل اینه که مثل قرون گذشته زمان رو بعد چهارم در نظر میگیری... مراجعه کن به دنیای 10 بعدی... در اونجا متوجه میشی که زمان اصلا وجود نداره!
  5- تو لطفا راحت رو از توی اینا که میبینی پیدا کن! بقیه‌اش مال ما... دوست من فکر میکنی یکی از وسایل برای جهت یابی فضا نوردا چیه؟ یا کشف کهکشان‌ها (حتی به صورت محاسباتی)به چه صورته؟ یا باز کشف دنیاهای مجازی و انتها سیاه‌چاله‌ها
  6- لطفا به مطالب تقویم شناسی و تاریخ مراجعه شود
  7- و آیا شما نیدونی که شب‌های قطبی با شب ما فرق میکنه؟!
  8- عزیز دل! اون تو ننوشته نر و ماده.. نوشته جفت! دقت کن که تمام موجودات جفتند و در عین حال وحدت بر جهان حاکمه! و کشتی، قبول دارم آدم ساخته... راستی رو چه حسابی کشتی و هواپیما و ... ساخته شد؟ به مبحث اگزیستانسیالیسم خصوصا تفکر سارتر مزاجعه کن... (تقدم ماهیت - وجود)
  9- دقیقا بله... مبحث نسبیت خاص و نسبیت عام آقای اینشتین


  اجازه بده بقیه این مطلب رو بعدا بنوسیم چون میخوام برم مطبل بعدی‌ات رو بخونم

  پاسخحذف
 40. پاسخ:
  دوباره سلام و ممنون که مطالب من رو خوندی.
  دوست من مغلطه معروفی است که بجای اینکه حرف بزنی و استدلال کنی از الفاظ علمی و نام کتابهایی که به گو شت خورده استفاده کن(حتی اگر نخوانده باشی) تا بی سوادی خودت رو پشت ان پنهان کنی!من هرگز مرجع ندادم مگر اینکه مطلبی ذکر کنم و برای اثباتش رفرنس بدم .برای اینکه یاد بگیری چطور استدلال کنی (باید مطلب رو بنویسی استدلال کنی بعد نام کتاب و صفحه ان را مشخص کنی) شما بدون استدلال و بطور کلی به یک کتاب اشاره می کنید که این در بحث درست نیست شاید کتاب مورد نظر اصلان ارزش تاریخی و علمی نداشته باشد.
  -لازم میدانم نسبیت عام را تعریف کنیم:مطابق اندیشه انیشتن گرانش را به خمیدگی فضا و زمان نسبت می داد و نظریه نوین فضا زمان خمیده نسبیت عام نام گرفت. حالا شما نتیجه گرفتید اسمان جسمی حجیم است که بر ستون نامرئی بنا شده ( اسمان جرم ندارد بلکه از طیف های نور تشکیل شده) و خورشید هم در وقت خاص بگردش در می اید!!
  ۳-نتیجه اول من تاریخ اسلام رو از شما بهتر بلدم.(احتمالان در تاریخ اسلام نوشته که عدم انسجام این ایه به چه دلیل است.شما باز هم من رو در جریان کشف بزرگتون قرار دادید.)
  نتیجه دوم: پس نیوتن هم معتقد که سبب هلال ماه برای تعیین اوقات معامله و حج است.
  ایا می دانید که اگر در این کره خاک زندگی هست بخاطر همین ماه است و حتی حرکت شبنم ها هم به ماه وابسته است.(و در هر سال ماه در حدود چند سانتی متر از زمین دور میشود) بتظر شما اگر خدا به محمد یک ساعت هدیه کرده بود بجای قران انوقت می توانست ماه را از بین ببرد؟
  ۴- سوال را تکرار می کنم ایا در جهانی که ما زندگی می کنیم ۷ اسمان وجود دارد انهم بر فراز یکدیگر. وجود نداشتن زمان با توجه بفرض شما به هفت اسمان چه ربطی دارد!!!
  ۵- ۴ میلیون کهکشان که ۴ میلیون ستاره دارد. برای این است که من در بیابان و شما در فضا گم نشوید؟!!!بهمین خاطر مطالبی در مورد ابر نواختری و ماژلان در ذیل می اورم که شاید به بیشتر دانستن شما در مورد جهان ما کمک کند:
  ابر ماژلانی کوچک به همراه همدمش، ابر ماژلانی بزرگ، جزو کهکشان‌های کوتوله نامنظم طبقه‌بندی می‌شوند و به‌دور کهکشان راه‌شیری گردش می‌کنند. هم راه‌شیری و هم ابرهای ماژلانی حدود سیزده‌میلیارد سال عمر دارند و در این دوره بسیار طولانی، راه‌شیری این دو قمر کهکشانی را بارها کشیده و فشار داده‌است و درونشان اغتشاشی داخلی به‌راه انداخته است. اخترشناسان حدس می‌زنند این اغتشاش داخلی عامل روند کند تولد ستارگان در این کهکشان‌ها و در نتیجه تحول کندتر ستارگان در آنها است که سبب می‌شود ابر ماژلانی کوچک شبیه به کهکشان‌های جوان و دوردست دیده شود. مقدار غبار و فراوانی عناصر سنگین در این کهکشان بسیار کمتر از کهکشان خودمان است و این درحالی‌است که میدان تابش‌های میان‌ستاره‌ای ستارگان بسیار شدیدتر از کهکشان راه‌شیری است. تمام این شرایط در جهان ابتدایی هم وجود داشته‌اند.(قبل از پیدایش انسان)
  ۷- شما که می دانی بما بگو چه فرقی مکند؟
  راستش رو بخواهی دیگه حو صلم سر رفت.من حتی شک دارم که این کتاب های که گفتی خونده باشی با این دست مغلطه ها نمی توانی خودت رو مطرح کنی (لطفان یک نقد اجمالی از مبحث اگزیستا نسیا لیسم بنویس)

  شما فقط با حرف های بیهوده وقت من وخودت رو گرفتی بنظر من اد بیات دوره راهنمائی بشما کمک می کنه که یاد بگیرید اول سوال را بفهمید سپس پاسخ دهید.

  پاسخحذف
 41. دوست عزیز سخن داش سعید بسیار صحیح است:
  ،زیرا مطالعات دانشمندان بطور قطع ثابت کرده که خورشید به دورخود گردش می کند. آخرین وجدیدترین تفسیر بر این آیه همانست که اخیراً دانشمندان کشف کرده اند وآن حرکت خورشید با مجموعه منظومه شمسی در وسط کهکشان ما به سوی یک سمت معین وستاره دور دستی که آن را ستاره وگا نامیده اند می باشد .
  یک سری لینک فارسی و انگلیسی هم در پایین میزارم که اگه علاقه داشتید می تونید زحمت مطالعه به خودتون بدین تا بدون توجه به نظر دیگران تهاجم نکنید.
  در مورد آیات و ناسخ هاشون هم بگم که دوست عزیز شما به زمان آیات و موقعیت های اجتماعیشون توجه کردی؟
  به نظر من کتاب قرآن یک دستور کلیشه ای رو بیان نمی کنه بلکه دستور زندگی با تمام پیچیدگی ها و غیر قطعیت هاش رو در بر می گیره معادله ریاضی قرار نیست حل شه که جواب منحصر به فرد داشته باشه موقعیت های زندگی و زمان آیات و متن آنها بسیار متفاوت است باید درست بررسی شه که هر آیه در چه زمینه و بک گراندی بین آیات دیگه بیان شده و آن وقت میشه قشنگ تر قضاوت کرد از یک متن میشه ۱۰۰۰ تا بله و خیر جدا کرد و بعد بیان نمود که این متن متن متناقضی است چون ۵۰۰ تا بله داره و ۵۰۰ تا خیر حالا آخر بله یا خیر؟
  شاید مثل این آیات بدون بیان موقعیت و بک گراندشون همین باشه.

  پاسخحذف
 42. پاسخ:
  سلام دوست من از اینکه مطالب را مطالعه می کنی ممنونم.
  خورشید هر 250 میلیون سال یک بار بدور مرکز کهکشان دور می زند.(این یک فرضیه است)
  اگر محمد می دانسته که کهکشان راه شیری و خورشید وماه همه در گردشند پس چرا از گردش ومدار زمین صحبت نکرده است؟
  کسی که وقتی سبب هلال ماه را از او می پرسند در قران می فرماید که سبب هلال و بدر ماه برای تعیین اوقات حج و معاملات است.!!!!!!
  کمی منطق کمک می کند که بفهمیم ایشان(محمد) چیزی بیش از افراد انزمان نمی دانسته ولی از انجا که این علمای دین همواره در پی تناسب افکار انسانهای ۱۴۰۰ سال پیش با دستاوردهای علمی امروز هستند نسبت دادن این اکتشافات علمی برای کسی که از وجود جن در این دنیا دم می زند!! زیاد چیز عجیبی نیست

  پاسخحذف
 43. آقای تفرشی البته اگر درست خونده باشم اگر اشتباه است لطفا منو ببخشید
  در مورد جوابی که به پسر تنها دادید باید عرض کنم خدمتتون که:
  آیا به نظر شما آیا مردم جاهل قریش از علم نجوم عرصه ما با خبر بودند و این توانایی رو داشتند که بتونند تصور کنند ماه چگونه بدر وهلال میشه اگر هم میخواست برای آنها توضیح بده مطمئن باشید که همه آنها از اسلام روی بر میگرداندند به طوری که حتی در زمان گالیله و در اروپا که جاهل هم نبودند می خواستند به دلیل حرفی که گالیله در مورد چرخش زمین به دور خورشید گفته بود اعدامش کنند یا مانند جریان نجاست, نجسها که پیامبر به مسلمانان نگفت که یک موجود ریزی که شما آن را نمی بینید در نجاسات وجود دارد که باعث بیماری شما میشود که امروزه ما به آن میکروب میگیم.مردم اون زمون مثل الان عقلشون به چشمشون بود هر چیزیو که نمی دیدند باور نمی کردند.
  و در مورد وجود جن باید بگم که جن وجود دارد و حتی ابلیس یک جن می باشد بر خلاف فرض خیلی افراد که فکر می کنند ابلیس یک فرشته بوده زیرا اگر فرشته بود هیچوقت نمی توانست از فرمان خدا سر پیچی کند.
  با تشکر از مطالبتون

  پاسخحذف
 44. سید صابر طباطبائی یزدی۲ مهر ۱۳۸۹، ساعت ۸:۰۳

  سلام اتصال و وصل شدن به جایگاهی است که تو آن را تعیین می کنی. به هرمرتبه بالاتر که خواستی وصل شو. همه چیز با حکمته. مگر اینکه درک تو از اون چیز ناکامله و تو هر چه تجربه ات بیشتر میشه بیشتر همه توصیه هایی که بهت شده است رو با مستندات و ادله محکم تر رد و تکذیب و یا تائید و تصدیق خواهی کرد و بدانیم همه به سوی خدا در حرکتیم و همدیگر را به تفکر و دانستن دعوت کنیم و بعد از فکری دو راه در مقابل خواننده قرار دهیم؟ یکی رد کنه و دلیل بیاره و دیگری هم و همه رو در بحث راه بدهیم. از علمای موافق و مخالف همه را جمع کنیم. و هر کس نظری بدهد به نظرم هر کدوم این مطالب به یه وبلاگ جداگانه نیاز داره تا همه چیز مستند بشه و به درد خواننده کنجکاوی مثل من بخوره

  پاسخحذف
 45. بحث 2 (سوره رعد آیه 2) اگر کاملا به متن عربی آن رجوع و دقت ، متوجه میشوید که این آیه بازنویسی از گفتار دیگریست.
  اگر خدا قدرت ساخت شمس و قمر را داشته و آفرینش اوست چرا لازم دید آن دو را تحت اراده خود بیاورد مگر ماه و خورشید اسیر شده و یا دست از اطاعت!!! وی برداشته بودند که آنانرا مجددا مسخر اراده خود سازد؟

  پاسخحذف
 46. اشکالات علمی؟دوست من فکر انسان و دامنه فهمیات اون اونقدر بزرگ نیست که بتواند همه چیز را در قران یک جا درک کندو منظور را بفهمد.نه تنها به اینده اشراف نداریم بلکه به گذشته و حال نیز.....اشکال گرفتن از یک نظریه هم حتی احتیاج به اشراف و علم کامل در اون زمینه داره چه برسه به قران.......

  پاسخحذف
 47. آری خورشد در مدار خود به سوی قرارگاهش که همان قیامت است در کهکشان راه شیری و به همراه آن در حرکت است.و هیچ کجای آن نفرموده به دور زمین!!!!فهمیدی؟
  آیه زوجیت مربوط به کل ماده است جان دار و بی جان.مگر تک سلولی از اتم آفریده نشده؟مگر درون اتم نر و مادگی برقرار نیست؟
  بازم وقت کردم سر میزنم و به همه پستها جواب میدم.
  ببینید وجود خدا حق است از خداوند میخواهم بنده حقیر و جمیع بشریت را به راه راست هدایت فرماید.چراکه بحث دین شوخی بردار نیست و بحث ابدیت مطرح است جایی که مرگ وجود ندارد...
  یا الله

  پاسخحذف
 48. یعنی سما این همه کتاب که راجع به اعجاز علمی قران نوشته شده ندیدی باز آمدی گیر میدی اونم از نوع گیر کـــــق!!!!!!!!!!!!!!!!
  بعد هم اگه راست میگگی به همه پست ها جواب بده نه فقط اونایی کهصرف میکنه

  پاسخحذف
 49. اشکالات علمی؟دوست من فکر انسان و دامنه فهمیات اون اونقدر بزرگ نیست که بتواند همه چیز را در قران یک جا درک کندو منظور را بفهمد.نه تنها به اینده اشراف نداریم بلکه به گذشته و حال نیز.....اشکال گرفتن از یک نظریه هم حتی احتیاج به اشراف و علم کامل در اون زمینه داره چه برسه به قران.......

  پاسخحذف
 50. جالبه. هنوز تو قرن بیست و یکم بعضیها فکر میکنن انسان از خاک آفریده شده. جالبتر اینکه فسیلهای کشف شده انسانهای نئاندرتال رو تکذیب میکنن و افسانه خلقت کامل انسان بصورت آدم و حوا رو قبول میکنن.

  واقعا حقمونه که این آخوندا برما حکومت کنن با این طرفدارانشون

  پاسخحذف
 51. فقط برای تذکر:


  ناپلئون بناپارت، سردار مشهور و امپراتور مغرور فرانسوي، نامي آشنا در ميان فاتحان نامدار تاريخ است، بناپارت، ترقي سياسي خويش را در ارتش فرانسه آغاز کرد وي در هيأت يک افسر عالي رتبه ارتش فرانسه، به مصر لشکر کشيد و با درهم شکستن قواي عثماني، براي مدتي اين کشور را اشغال کرد. اقامت ناپلئون در مصر، ديري نپاييد. وي علاوه بر افسران نظامي، يک قشون خاورشناس و مستشرق نيز همراه داشت تا مردم مسلمان مصر را براي پذيرش تمدن! تربيت کند. ناپلئون در هنگام
  بازديد از اين کتابخانه، با اشاره به يکي از کتابها، از مترجم خواست کتاب را از قفسه بيرون آورد و قسمتي از آن را براي او بخواند و ترجمه کند. مترجم کتاب را بيرون آورد، اتقاقاً "قرآن" بود. آياتي چند براي ناپلئون خواند و ترجمه نمود. مطالب کتاب، توجه ناپلئون را به خود جلب کرد که پرسيد اين چه کتابي است؟ ناپلئون خواست تا چند سطر ديگر از قرآن را براي او بخوانند. و اين درخواست او چند بار تکرار شد.
  آنگاه، ناپلئون اين سخن مهم و قابل توجه را بر زبان راند که: "واي به حال ما اگر مسلمانان اين کتاب را بخوانند و بدان عمل کنند! و واي به حال مسلمانان اگر ما ، ميان آنها و اين کتاب جدايي بيندازيم

  پاسخحذف
 52. سلام دوست عزیز mmm

  مرسی از بابت تذکر و همینطور اطلاعاتی که در مورد ناپلئون بناپارت دادین.

  در صورت امکان بفرمایید این سخن مهم و قابل توجه ناپلئون :

  "واي به حال ما اگر مسلمانان اين کتاب را بخوانند و بدان عمل کنند! و واي به حال مسلمانان اگر ما ، ميان آنها و اين کتاب جدايي بيندازيم"

  رااز کدام مرجع تاریخی ذکر کردید؟

  پاسخحذف
 53. اقا یا خانم mmm
  مدعیان علم و سواد و دانش ای دوستان پا منبری که همه دگر اندیشان را به بی سوادی متهم میکنین.
  لطفان بفرمایید این جمله قابل توجه و مهم از ناپلئون در مورد قرآن را کدام مرجع تاریخی ذکر کردید؟
  هر چند مثل همیشه پاسخی شنیده نخواهد شد!!!

  پاسخحذف
 54. اولا همون طور که آقای فرشوشتر فرمودند؛شما هم بسیاری از مطالبی که میارین فقط میگین "خوب معلومه دیگه که این مطلب وجود داره"من هم مطالبمو مثل شما میگم.


  دوما شما اصلا ثابت نکردین که مطالب قرآن اشکال داره هر وقت سند برای حرفاتون آوردین من هم سند این حرفو میارم


  حالا این گود و این میدان بفرمائید.....

  پاسخحذف
 55. اقا یا خانم mmm
  مطلبی از هایدگر (خصیصه انسان غیر اصیل)به ذهنم امد که در مورد شما مصداق داره بدین قرار:
  خصیصة اول وراجی و یاوه گویی است. حال وراجی چه نوع سخنی است سخنی است که در آن خود سخن گفتن مهم است نه محتوای سخن. اینکه فرضاً در منبر یا وبلاگها وراجی می کنین یعنی چه، یعنی اصلاً مهم نیست چه می گوئید مهم اینست که دارید چیزی می گوئید در واقع شما دائماً در زندگی خود جمله ها و باورهایی را از دسته ای می گیرید و به دسته ای دیگری انتقال می دهید بدون اینکه از اشکالات یا درست یا نادرست بودن ان مطلع باشید.
  شبیه جمله شما اقا یا خانم mmm در مورد نظر ناپلئون در مورد قران.
  از رادیو و تلویزیون، در مورد قران چیزی را شنیده اید، بعد همینطوریکه شنیده اید به دیگری انتقال می دهید بدون اینکه قبل از انتقال بررسی کنید و ببینید آیا این مطالب درست اند یا نادرست، گویی شما فقط و فقط دستگاهی هستید که از سویی گیرنده چیزهایی است که به شما می دهند و از سوی دیگر فرستنده همان چیزها به دیگری. بنابراین شما در وضعیت گیرندگی و فرستندگی بسر می برید.
  لطفا از وضعیت گیرندگی و فرستندگی خارج شوید و دست از وراجی بردارید،مطالبی که در این وبلاگ ذکر شده را با اطلاعات اندک خود نسنجید ودر پیرامون ان به تحقیق بپردازید چنانچه مطلبی رابا عقل نخودی خود مغایر یافتید برایش دلیل و مدرک پیدا کنین سپس دلایل خود را در معرض دید دیگران اعم از مخالفان و موافقان قراردهید در انصورت پاسخ دیگران را خواهید شنید.

  پاسخحذف
 56. توجه توجه
  به نقل از خبرگزاری وبلاگ نقد قران :

  دوست عزیز اقا یا خانم mmm جهت بررسی اصل سند حدیث روایت شده از ناپلئون در باب قران (ما شیعه ها میگیم تک تک همه احادیث باید از نظر سند بررسی بشه) از این وبلاگ خارج و هنوز مراجعت ننموده است و به نظر میرسد دیگر هم مراجعت نخواهند نمود.لذا مرجع این حدیث نقل شده از ناپلئون در مورد قران تا اطلاع ثانوی نامعلوم می باشد.
  ایول ارش خیلی مودبانه سوسکش کردی.

  پاسخحذف
 57. دوست عزیز mmmm
  ما اینجا قرار نیست چیزی را تایید یا تکذیب کنیم.ما فقط مطالب را عنوان می کنیم(البته با ذکر مرجع) تصمیم گیرنده برای صحت وسقم مطالبی که ارائه شده خوانندگان هستند.
  واما برای تایید کامنتها تون در صورتی که تمایل به ادامه بحث دارید باید خدمتتون عرض کنم شما هنوز پاسخ من رو ندادید به همین خاطر دوباره سئوالم را تکرار میکنم :
  این سخن مهم و قابل توجه ناپلئون :

  "واي به حال ما اگر مسلمانان اين کتاب را بخوانند و بدان عمل کنند! و واي به حال مسلمانان اگر ما ، ميان آنها و اين کتاب جدايي بيندازيم"

  رااز کدام مرجع تاریخی ذکر کردید؟

  پاسخحذف
 58. بفرمائید
  این هم آدرس جریان ناپلئون :
  نشریه نسیم وحی شماره 22
  حالا من منتظر سند صحبت های شما هستم!!!!!!

  پاسخحذف
 59. اینم چند آدرس دیگه

  رهنمای سعادت، ج2، ص478 ,
  یکصد مومضوع، 500 داستان، ص423.
  همای سعادت ج 1 ص 70

  من هنوووووووز منتظر سند صحبتای شما هستم


  داستان مفصل تر و دقیق تر هم این است:

  روزي ناپلئون در اين فکر بود که چطور مي شود بر کشورهاي اسلامي تسلط يافت و مسلمانان را تحت سيطره فرانسه درآورد.

  براي اين کار با يک مترجم عرب زبان، به مصر رفت تا تحقيق کند. اول با مترجمش، به يکي از کتاب خانه هاي معروف رفت.
  به مترجمش گفت: يکي از مهم ترين کتاب هاي اين ها را برايم بخوان.
  مترجم، قرآن را برداشت و باز کرد و آيه را خواند: إِنَّ هذَا القُرآنَ يَهدِي لِلَّتِي هِيَ أَقوَمُ، اسراء/9؛ اين قرآن، به راهي که استوارترين راه هاست، هدايت مي کند.
  ناپلئون، از کتاب خانه بيرون آمد و به اين آيه فکر کرد.
  فردا دو مرتبه به کتاب خانه آمد. از مترجم خواست از همان کتاب برايش بخواند.
  مترجم قرآن را باز کرد و آياتي چند از آن را تلاوت کرد.
  روز سوم، به کتابخانه برگشت و مترجم چند آيه از قرآن را برايش خواند. ناپلئون پرسيد: اين کتاب چه جاي گاهي، در بين ملت مسلمان دارد و چقدر به آن اهميت مي دهند؟
  مترجم جواب داد: مسلمانان معتقدند که اين قرآن است و از آسمان به پيامبر آن ها نازل گرديده و تا قيامت کتاب هدايت آنان است.
  ناپلئون دو جمله گفت: يکي به نفع مسلمين و يکي به ضرر آنان.
  آن که به نفع مسلمانان از دهان اين سياست مدار بيرون آمد، اين بود: من از اين کتاب استفاده کردم و اين طور احساس نمودم که: اگر مسلمين از دستورات جامع اين کتاب استفاده کنند ذلّت نخواهند ديد.
  و جمله دوم اين بود:
  تا زماني که اين قرآن در بين مسلمين حکومت کند و در پرتو عاليه اين برنامه جامع، زندگي کنند، تسليم ما نخواهند شد، مگر ما بين آنها و قرآن جدايي بيفکنيم.

  پاسخحذف
 60. فرزند عزیزم mmm
  به نظر من برای شما بهتر است که به وبلاگهای کودکان رده سنی -12 سال مراجعه کنین مطالب این وبلاگ برای سن شما مناسب نیست.
  هر چند سن دوست عزیزمون فرشوشتر را بیشتر از این حرفها می دونستم.
  انچه در مورد مرجع تاریخی از شما پرسیده شد و پاسخ شما بیانگر انست که نسبت به کلمه مرجع اطلاعی ندارید که البته اشکالی هم ندارد زیرا که اقتضای سن شماست امیدوارم در سالهای اینده با این مفهوم بیشتر اشنا شوید.
  توصیه ام به نویسنده وبلاگ نقد قران:
  گزینه ای در تنظیمات وجود داره که به نام ( محتوای مربوط به بزرگ سالان ) لطفا در صورتیکه صلاح می دانید این گزینه رو در مورد وبلاگتون نقد قران فعال کنین.
  زیرا که کودکان در همه جای جهان با نظارت والدین مجاز به استفاده از اینترنت هستند قصور والدین برخی از این اصفال را شما به عهده بگیرید.
  با تشکر

  پاسخحذف
 61. دوست عزیز mmm
  ممنون که مطالب را پیگیریی می کنین
  متاسفانه نام نویسنده کتبی راکه ذکر کردید فراموش کردید.لطفا نام نویسنده را نیز ذکر کنین.
  با تشکر

  پاسخحذف
 62. تو رو خدا این بنده خداmmm رو انقدر نفرست دنبال نخود سیاه
  یک پیام از این mmm هست تو فروم انجمن تخصصی قاریان:
  RE: ناپلئون و قرآن کريم
  اگر ممکن است سندی معتبر تر از این آدرس بدهید
  برای دفاع از دین در برابر معاندان شدیدا به آن محتاجم
  معنی چک کردن سند و همینطور سند معتبر رو هم فهمیدیم!
  طفلک دین مبین اسلام و قران که طرفداراش برای دفاع از اون به چه کسانی محتاجند.
  اون حرفهایی که از ناپلئون و ولتر و کنفسیوس شنیدند و خوششون میاد رو می ذارن تو دهن یه مشت عرب وحشی که عشقشون شیر شتر بوده و جز دزدی و غارت و زنبارگی برای بشریت چیزی به ارمغان نیاوردند، همه هم باید بپذیرند اما انوقت اون حدیث هایی از مجلسی که از نظر علمی به فهم و درک این اعراب بی فرهنگ نزدیکتر است رو میگن باید سند هاش چک بشه!!
  بخواب کوروش که ما هم خوابیم

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. بنده خدا اصلا میدونی کوروش کی بوده اگه بدونی که تو هم خدا پرست میشی

   حذف
 63. توجه توجه
  با توجه به سند معتبری که اقا یا خانم mmm رو کردند برای تایید گفته ناپلئون در مورد قران بنام :
  یکصد مومضوع، 500 داستان، ص423

  از این پس کتب داستان در زمره کتب مرجع لحاظ شده و دوستان می توانند برای اثبات نظرات خویش از کتب و داستانهای قدیمی کودکان از جمله :
  شنگول و منگول ، گرگ ناقلا خرگوش بلا ، حسن کچل (جهت اثبات وجود جن)، حسنی نگو یه دسته گل (جهت اثبات حدیث :النظافته من الایمان) ...
  استفاده کرده و هواداران ایشان بابت این رفرنس عالمانه دوستان را مورد تشویق قرار دهند.

  پاسخحذف
 64. مي خواي جواب يك يكشو واسط بفرستم يا خودت ميگي و من جواب بدم
  حالا من يه چنئ نمونشو مي گم كه توه م بخيه رو خودت زخمت بكش و برو در بيار !!!
  1.سوره احزاب آيه 53 خداوند فروموده كه با زنان پيامبر ازدواج نكنيد
  اين حكم به اين خاطر بود كه داستاني شبيه داستان عايشه پيش نياد و يه عده از اين فرست براي حكم راني بر حكومت اسلامي استفاده نكنند
  2. 50 سوره احزاب
  زنان مومنيه اي كه خود را به رسول بي شرط ببخشند و رسول هم به نكاهش مايل باشد
  اين هم اشكالي نداره مثله اينه كه يه دختري بياد از تو خواستگاري كنه و تو هم مايل باشي و اون هم بگه كه من هيچ چيز از تو نمي خوام خوب تو هم آزادي كه با اون ازدواج كني
  اين تا اينجا
  در مورد نقد هاي علمي
  اين بابا كه من نميدونم تا كلاس چند سواد داره فكر ميكونه خيلي بارشه
  1. گفته در قرآن اومده خورشيد ميچرخه در مداره خودش
  بعد اين گفته كه امروزه فهميدن زمين مي چرخه
  قابل توجه شما اين كه
  امروزه دانش مندان بعد از 1400 سال كشف كردن كه خورشيد و تماميه ستارگان به دور هسته كهكشان راه شيره و تماميه كهكشان ها به دور هسته كيهان و تماميه كيهان ها به دوره هسته ي كائنات مي چرخند
  2.گفته آسمان رو مثل جسم فرض كرده اين هم درسته طبق نظريه نيوتون در مورد جاذبه اون چيزي كه باعث اين امر ميشه نيروي مغناطيسي درونيه سياراته
  ولي آقاي انيشتين نظريه جديدي ارائه كرده كه گفته آسمان مانند گهواره اي است مه تمامي اجسام در اون قرار دارند مثل تور واليبال كه اگر توپر بندازي وسطش خميدگي ايجاد ميكنه و هرچي اطرافش با شه رو به طرف خوش ميكشه پس طبق اين نظريه آسمان بايد يك سر و يك ته داشته ياشد كه اگه خواستي مفصل در موردش صحبت كنم ولي الان مي خوام بقيه موارد رو بگم
  3.مورد بعدي تعيين بدر و هلال
  طبق فرمايش خدا وند در قرآن سبب اين ها فهميدن زمان و شمارش ايام است كه حج و معاملات هم از همين دست حساب مي شن پس در اين جا برهانه جز بر برهانه كل مقدم شده و بدين سبب از بيان مطالب مطروحه در ديگر آيات مكفي شده
  4.در مورد تقدم آفرينش انسان بايد بگم كه در نسل بشر در قبل از خلقت انسان وجود داشت به نام نسناس ها كه با جنيان در يك برهه زماني بودن
  در ضمن اين مثاله به اين معنا نيس كه حتما موجودات خلق شدن كه انسان مثل اسب ازشون سواري بگيرن اگر دايناسور ها ميليون ها سال قبل منقرض شدن الان ما درايم از فاورده هاي اون ها استفاده مي كنيم پس حتما نبايد اين باشه كه اون ها در زمان ما باشن
  5. ستارگان در حال حاضر وجود دارند و فقط نور آن ها بعداز گذشت چند سال نوري به ما ميرسد و امروزه در علم جهت شناسي ما از اون ها براي يافتن جهت 16 گانه از اون ها استفاده مي كنيم
  بسه يا بازم بگم

  پاسخحذف
 65. با سلام جناب ناشناس
  ممنون که مطالب رو مطالعه کردید.
  باید خدمتتون عرض کنم در باب تک تک موارد مطروحه از جانب شما قبلا بحث شده و پاسخ مقتضی به دوستان هم اندیش شما در کامنتهای قبلی داده شده (جهت جلوگیری از تکرار بی مورد) لطفا کامنتهای قبلی (اشکالات علمی در قرآن و تناقضات قرآن) رو با دقت مطالعه کنین.
  با تشکر

  پاسخحذف
 66. جناب ناشناس در رابطه با اشکالات علمی فرمودند:

  براهنه کل بر براهنه جز با کمی کمک هوازی در معرض ترکیب هوس پشت راز عایشه، محمد که همان مدار بوده با کمک یکی از اجداد ابوریحان بیرونی که همون سلمان فارسی بوده وقتی سوار بر الاغش به معراج رفته بود! (الاغ همون سفینه آپاچونیتی است ) با نیوتن که برای تخفیف در تعداد نماز انجا بود ملاقات کرد و این ایه قرآن نازل شد :

  ای پیغمبر,اگر از تو سوُال کنند که سبب بدر وهلال ماه چیست جواب بده که در ان تعیین اوقات عبادت حج و معاملات مردم است (قران .سوره بقره.آیه 188)

  و در ادامه جناب ناشناس پشت تاکسی قرمزش با لاستیکهای مارشال دور سفیدش نشست و یک تک بوق زد و گفت :
  اين بابا كه من نميدونم تا كلاس چند سواد داره فكر ميكونه خيلي بارشه
  چاکر هر چی داش مشتیه ! پیش ش ش ما بیا ! یا حق

  پاسخحذف
 67. سلام.جناب ناشناس دلایل قابل قبزلی آوردنداماتوبی نمک!جرت میگی!

  پاسخحذف
 68. مطالب خيلی جالب و کاملی بود حرف شما صحيح است چون دليل نميشه آورد ممنون
  V

  پاسخحذف
 69. محققیه
  اگر قراره بر اثر جاذبه چیزی روی زمین بیفتد آن سیب است نه مثلا خورشید. اگر برخوردی در کار باشد باید می گفت زمین روی ستارگان می افتد. البته اگه بخوایم با دید تفسیری بگیم که قرآن شعری از زبان خدا بوده است و خوب همون بهتره بگیم که آسمان ها با ستون هایی بالای زمین بنا شده اند تا خواننده کف کنه و نتیجه بگیره خدا خودش گفته
  غافر 64
  رعد 2

  پاسخحذف
 70. حقه بازی نیست که میگن باید بیای پیش ما از خود ما مستقیم سوال کنی؟
  حقه بازی نیست که این همه اشکال رو این همه سال از این همه آدم مخفی نگه داشتن؟
  حقه بازی نیست که میگن 1400 سال این قرآن دوام آورده ولی اجازه حرف زدن بهت نمی دن؟
  حقه بازی نیست که میگن نمیتونی آیه ای مثل اینا بیاری. واقعا شما نمیتونی یک وصیت نامه تو مایه همین آیه های ارث با زبان معمولی و بصورت فجیعی مبهم تنظیم کنی

  پاسخحذف
 71. سوره والعصر:
  سوگند به این زمان که آدمی در خسران است مگر آنها که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و یکدیگر را به حق و صبر سفارش کردند.

  سوره خرد:
  سوگند به خرد انسان که آدمی در پیشرفت است مگر آن انسانهایی که مومن هستند و یکدیگر را به کارهای بیهوده ای چون حج و نماز و تقلید سفارش می کنند.

  پاسخحذف
 72. از الان بگم میدونم که کلی آدم سطحی می یان و میگن این یارو حسابی پرته! یا منو به فلان گروه و دسته و نمی دونم ایسم و این چیزا ربط میدن ولی واقعاً به صورت اتفاقی پام به اینجا کشیده شد و برداشت خودم تا اینجا از زندگی رو دارم بیان می کنم ....
  بابا جون خودتونو زیاد دست بالا نگیرید ما هم مثه یک سری جونور دیگه هستیم میایم و میریم ، یه سری چیزا یاد می گیریم یه عالمه رو هم نه!
  یه عالمه دروغ میگیم، یه عالمه راست می گیم، یه عالمه می خندیم و گریه می کنیم، بالا و پایین نمره بدیم به کل وجودمون، به سختی بهترینمون، از معدل کل آدما نیم نمره بالا تر بره!
  خیلی جدی نگیرین تو حصار کوچیک آدمیت که هستیم به اندازه کافی ناچیز هستیم.
  بهترین کاری که میشه کرد اینه که تو همین حصار، یاد بگیریم چه جوری به هم دیگه محبت کنیم و ادب داشته باشیم تا لا اقل به پست ترین حیوانات زبان بسته از نظر خودمون، مثلاً سوسک،یه ذره نزدیک بشیم حالا نگفتم اسب که جسارتی بشه.
  اون کسی راه درست رو رفته که تو همین فاز محبت و درستی و ادب باشه (که البته شاید من خودم از این راه بویی نبردم که جسارت کردم با حیوانات مقایسه کردم که البته نظرم جنبه منفی نام حیوان نبود!).
  حالا نمی دونم 3000 سال پیش چی شده یا 3 روز دیگه باید چی بشه دیگه .....
  البته راه تحقیق در هر رشته ای باز است. چه ریاضی باشه چه نرم افزار یا تاریخ و دین و از این چیزا.
  ولی فقط تحقیق باشه نه اینکه اصل کاریو که گفتم درستی و راستیه، ول کنیم و بچسبیم به اینکه اسلام و مسیحیت چی هستند و غر بزنیم و جز بزنیم و به آخوند گیر بدیم و به کراوات آویزون شیمو به زلف گیر بدیم و از این چیزا.
  بابا ما یه موجود نا چیزیم که حد اقل تو یه چیز همه با هم مشترکیم: نادانی و نا توانی.
  هر چی هم که از قدرتهای انسان بگیم واسه تسلای خاطر خودمونه.
  مثه اینکه یارو تو شهر خودشون تو کشتی همیشه همه رو خاک می کرد کلی به خودش می بالید تا رفت مسابقات استانی تو اولین مسابقه ضربه شد حال چه برسه به المپیک.
  خبری نیست بابا خبری نیست. ما ناچیزترین موجوداتیم.
  بیاید همه این حرفا رو رها کنیم و بچسبیم به درستاش.
  اگه قرآن میگه پشت سر هم غیبت نکنیم اینکه بد نیست خوب نمی کنیم دمشم گرم که 1400 سال پیش اینقدر معرفت داشته که اینو هی گفته و مثال های دیگر. اگه زرتشت اون سه تا نیک ها رو گفته که داشته باشیم حالا هر وقت می خواد گفته باشه خوب چاکر این نیکاشم هستم.
  بابا جون مفاهیم نیکو رو از شخصیت ها جدا کنیم بذاریم تو یه کتاب خودش میشه یه کتاب آسمانی، روحانی، ماورایی.
  مسائل بغرنج آفرینش و آفریننده و از این قبیل رو هم تا جاییکه می شه تحقیق کنیم تا بفهمیم ولی کلاً خروجی اش هر چه باشه شخصی است و به کسی مربوط نمیشه حتی اگه داد هم بزنه که من کافرم یا مومن.
  ولی کسی حق نداره کسی رو به زور مجبور به کاری یا قبول اعتقادی کنه فقط می تونه توضیح بده.
  خوب اگه توضیحشم ناقص و کوته فکرانه باشه خوب عاقلان دانند و اگه نادونی هم باشه خوب اونم باید یه روزی بفهمه.

  پاسخحذف
 73. ولی کلاً چیزی که باید رواج پیدا کنه همون راستی و درستی و محبت به خود و دیگران است که دیگه زیاد شاخ وبرگ هم نداره که قابل فهم نباشه که کلی کتاب بخواد تا بفهمی. اگرم کل این ها به خاطر حب و بغض هامونه خوب اونم خارج از مفهوم راستی و درستی و محبته.
  مثلاً آخوندا اینطور کردن و اونطور کردن خوب بابا جون چه فرقی می کنه هر کی می خواد باشه خارج از این مدار درستی راستی و محبت هر کس یا جامعه ای که باشه خرابه.
  چرا جامعه ما اینقدر نمره بدی تو این زمینه داره؟ فکر می کنین به خاطر اسلامه؟ نه بابا آدمای مسلمون مامان من زیاد دیدم. چرا جوامع جهان اول اینقدر اکثراً خوب و با شخصیت و انسانند به خاطر مسیحیته؟ نه بابا به خاطر اینه که اون مفاهیم درست رو کتاب کردن و دارن به اون عمل می کنن. یه ذره از اون کتاب رو از اسلام، یه ذره از مسیح یه ذره از بودا یه ذره از علم، هر چی که به عقل جمعی شون تا اینجای کار درست اومده رو گرفتن انداختن اون تو و بهش عمل می کنند و به بقیه چیزا به چشم تاریخ و تمدن و اینا نگاه می کنند. البته کتاب قانونشون ورژن داره هر وقت از هر جایی یه چیز جدید کشف کنن بهش اضافه می کنند و اگه نکته غلطی داشته باشده حذفش می کنن.
  بیاین حداقل تو این مسیر وبلاگاتون رو ببرین چند تا سر فصل بذارین هی بشینین با همفکری آپگریدش کنین هر جا با عقل و منطق و درستی راستی و محبت همخوانی داشت اونو مصوبه کنین بگین از همین امروز (اگه راست میگین که دغدغه دارین) تو زندگیم به این صورت عمل می کنم. فقط هم موارد مثبت رو سر فصل کنین. خود به خود موارد منفی جایی تو زندگیمون پیدا نمی کنن اگه به مثبت ها عمل کنیم. تاریخ و عقاید رو هم بذاریم واسه خلوت خودمون و سرش بحث و جدل نکنیم. خوباشون رو دست چین کنیم و بداش رو نیگا نکنیم هر جا هم که اختلاف بود به کلی بذاریم کنار تا اتفاق نظر ایجاد بشه.
  حالا فهرستمون اگه 10 مورد هم داشته باشه موردی نداره همین 10 تا رو رعایت کنیم خودش 90 در صد پیشرفت تو انسانیته.
  مثلاً اینکه
  1. دروغ به هیچوجه نگیم.
  2. غیبت نکنیم.
  3. زرنگی الکی نکنیم.
  4. محبت کنیم.
  .
  .
  .
  نمی دونم از این چیزا و اونایی که شما بهتر می دونین.
  از یک جا اختلاف رو باید حل کرد.
  در آخر یادمان باشد که هیچ نیستیم و بهتر است سر هیچ با هم بحث نکنیم. طرفداری کورکورانه هم نکنیم بیاییم مسلمان، مسیحی، بودایی، زرتشتی، تحلیل گر، فیلسوف و غیرۀ منصف و آرام و آقایی (خانمی) باشیم. جنتلمن و لیدی باشیم. فحاش و لمپن و سوء استفاده گر نباشیم.
  اثبات اینکه فلان نظریه یا دین یا هر چی در 1400 سال پیش درست بوده یا نه چه دردی را دوا می کند جز عقده های روانی را.
  بابا بیاین آدم باشیم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  پاسخحذف
 74. شما تا دیپلم بیشتر نخوندی و کاملابیسوادی و چرت گفتی. حتی نمیدونی خورشید تو مدارش میچرخه. ابله . بعد اومدی ذهن خام مردم کودن تر از خودتو منحرف کنی؟ حرف مردم رو بلغور نکن بشین قرآن رو که قبول نداری بخون بعد بگو قبول ندارم.

  پاسخحذف
 75. سلام،
  تشکر از مطالب جالبتان
  سوال:
  بنده ی خدا اگر در آن دوران خداوند درمورد موجودات تک سلولی ویا هرمافرودیتها سخن می گفت مردم آن زمان شعور فهمش داشتند؟
  یه چیز دیگه در مورد ردیف13 اینکه خداوند عادت ماهیانه ی زنان را وسیله رنج برای انها قرارداده خوب درست گفته که. اگر می گفت عادت ماهانه چیزی به جز نشانه کار دستگاه تناسلی زنان و نتیجه طبیعی کارکرد هورمونهای خاص نیست بنظرت مردم اون زمان راحت می فهمیدن؟؟؟؟؟؟
  گیر دادن به این کتاب و آن کتاب واین پیامبر وآن پیامبر راه به جایی نمی بره...به خود خدا قسم راست میگم. اینا همه افرادی بودند انتخاب شده ونسبت به مردم دوران خودشان باهوشتر وپاکتر بودند وخداوند هم برای هدایت مردم از اونها استفاده کرده.

  پاسخحذف
 76. عجبا!

  انسان وقتی نخواد متوجه شه، نمی شه!

  اسلام دینی یه که می گی هر اتفاقی می خواد بیوفته، بیوفته، ولی هیچ وقت شکست رو قبول نکن! اگه هم مجبور بودی تقیه کن، تا وقتی تونستی از پشت خنجر بزنی! از نظر هایی که در توجیه قران می نویسن این مشخصه! یک دین پر از سفسطه و پر از عوام فریبی!
  در حقیقت هیچ چیزی که بر حق باشه، این جور فکر نمی کنه! چیزی که واقعن بر حق باشه، شمشیر نمی کشه، چون می دونه که حق نیازی به شمشیر و زور برای توجیه خودش نداره!

  از میان آدم هایی که در دفاع از قران کامنت گذاشتن، یک دسته هستن که متعصبانه دفاع می کنن، و یک عده هستن که در نهایت می گن که خب اون موقع که نمی تونسته بگه مولکول و اتم وجود داره یا زمین دور خورشید می چرخه یا ... چون مردم اون زمان گنجایش اش رو نداشتن!
  دسته ی اول، که نه کار من نه کار شماست که با چند تا کامنت بشه متوجه اشون کرد! انسانی که شست و شوی مغزی می شه، گاهی وقت اگه تا آخر عمر هم تحت روان شناسی قرار بگیره، مداوا نمی شه، و البته این خیلی ناراحت کننده ست! البته نه این که استثنا وجود نداشته باشه!

  دسته ی دوم، اگه مردم اون زمان گنجایش اش رو نداشتن، و حتا اگه فرض کنیم که همه ی اون چیزها رو محمد می دونسته، آیا فکر نمی کنید که کتابی که این قدر سطح پایین و برای مردم به قول شما دوران جاهلیت نوشته شده که الان علم خیلی خیلی بیش تر از اون پیش رفت کرده، دیگه به درد ما نمی خوره؟!

  پاسخحذف
 77. من در یه جمله نظرمو بگم
  شما میگید خدا از آینده خبرداره و گذشته را هم میدونه درسته حاظرم شرط ببندم همتون قبول دارید
  پس به نظر من خدا یه روانی که داره همه ی مارو بازی میده. و یه نصیحت برای کسانی که نمیفهمند لطفا کتابهای روانشناسی بخوانند تا بهمند وقتی اعتقادات از نوزادی تا 9سالگی شکل میگیرد دیگر تغییر نمیکند چون در ته مغز نهادینه شده مگر اینکه خودشون بخوان به چالش بکشن. به گفته ی خودتون بزرگترین نعمتی که خدا بهتون داده عقل است پس خواهش میکنم ازش کار بکشید. وتنها با فکر کردن است که میتونید چیزی را به فهمید به شرطی که اعتقادات خود را کنار بگذارید واز اعتقادات و دانسته های دیگران کمک نگیرید

  پاسخحذف
 78. با درود به همه.
  خلاصه بگم این قران همه رو گذاشته سر کار.بابا خودتونم دارین می گین این آیه ها رو برای مردم اون زمان آورده پس به درد من امروزی نمی خوره.البته اینم بگم که یسری حرفام داره که تا ابد ماندگاره مثل غیبت ،محبت به پدر و مادر ،و...
  که اینم بگم نمونه این حرفارو و حتی کامل ترشو زرتشت گفته.
  ولی اگه ما بخوایم تکیه کنیم به کتابی که یسر از حرفاش قدیمیه و به درد ما نمی خوره حماقت محض
  آخه کتابی که در مورد یک واقعه ای که در 1400 سال پیش افتاده و به من ربطی نداره داستان نوشته چه دلیلی داره از طرف خدا باشه برای همه دوران ها باشه .
  در حال حظر علم خیلی چز هارو ثابت کرده که دیگه احتیاجی به قران نداریم که بیاد بگه بدر و هلال ماه را برای تعیین اوقات عبادت حج و معاملات مردم آفریدم.چون من الان میدونم ماه چه کاری انجام میده


  پس نتیجه می گیریم اگه کتابی حتییک موردش زیر سوال به و مبهم باشه از طرف خدا نیست

  اهورا نگهدارتان

  پاسخحذف
 79. ارش عزیز از چیزهایی که میشنوی دلسرد و ناراحت نشو! تا زمانی که این حرفرو میزنی . یه عده تورو به بی سوادی متهم میکنند این داستان ادامه خواهد داشت! تازمانی که یک عده بخواهند خر باشند زیادند کسانی که بخواهند سواری بگیرند ...

  پاسخحذف
 80. واقعا خیلی هنر کردید اشکالاتتون کاملا سطح درک و فهمتون و از علم نشون می ده حتی موجودات تک سلولی هم برای تولید مثل دو تا سلول نر و ماده دارن که باهم ترکیب می شه بهتره کمی در این مورد مطالعه کنین. در مورد گردش خورشید هم بدون که کل منظومه شمسی هم در گرشه. اول چند تا کتاب علمی بخون بعد بیا این وبلاگ مسخره و بساز. در مورد شب و روز مگه گفته همه جا یک روز شب و یک روز روزه؟ گفته شده شب مایه آسایشه کجاش با 6 ماه شب و روز منافات داره؟
  در مورد استراق سمع جنیان بهتره بدونی که اون زمان اجنه به آسمان ها می رفتن و استراق سمع می کردن و شهاب سنگ ها مانعی شدن برای اونا این کجاش عجیبه؟ شما که انقدر علمت بالاس می شه دلیل علمی وجود شهاب سنگ ها رو برای ما توضیح بدی؟ شما که در مورد مسائل ماورائی علم نداری لطفا اظهار نظر نکن اول با چند نفر مشورت کن.
  در مورد غروب خورشید: اولا قرآن تصریح نکرده که خورشید در آب فرو می ره بلکه گفته او (ذوالقرنین)این گونه خورشید را یافت که در چشمه فرو می رود.
  و خداوند عین حالتی را که برای ذو القرنین مجسم شد را بیان نموده .حال آیا این نوع تعبیر خلاف عقل است ؟؟؟!!!!
  در مورد علت آفرینش خورشید شما که سواد یه ترجمه ی ساده ی عربی هم نداری اظهار نظر نکن آیه می گه برای خورشید منزل هایی را قرار داد تاشماره ی سال ها رو بدانید نگفته که خورشید را آفرید تا شمار سال ها را بدانید. قبلش هم گفته که خورشید رو نور قرار داد برای شما.
  در مورد علت پیدایش ماه گفته که از تو در باره هلال های ماه می پرسند بگو شاخصی برای مردم و موسم حج اند نگفته که آفریده شده اند برای این بلکه یکی از فوایدش و برای مردم بیان کرده شما نه علم عربی داری نه نجوم نه زیست شناسی نه ... چند تا چرندیات کپی پیست کردی چند تا آدم بی سواد تر از خودتم دور خودت جمع کردی که به به و چ ه چهت کنن

  پاسخحذف
 81. سلام دوستان :

  باورکنید هیچ اشکالی نداره که این مطالب تو این کتاب هست مشکل از جایی شروع میشه که بگیم اینهارو خدا گفته و گرنه هر نویسنده ای انهم مربوط به 1400 سال پیش احتمال داره دچار چنین خطاهای فاحشی بشه
  انطوری که پیداست این جهان را هرکسی که افریده کاره این الله نمیتونه باشه

  پاسخحذف
 82. تو مطالب چیزی بود شبیه این: حضرت امام قرمودند به نویسنده تناقضات قران بگند که آیا از مقصود نویسنده قران کاملاً یقین داری؟
  من هم از مفسران قران ممی پرسم آیا شما از مقصود نویسنده قرآن یقین دارید؟

  پاسخحذف
 83. سلام دوستان:

  من تعجب میکنم از شما ارش عزیز که با این سطح معلومات
  و اگاهی در باب علامه مجلسی این مطالب را گفتی ؟
  ممکن هست دوست عزیز شما بفرمایید چه مطالب گرانبهایی در حلیة المتّقین کشف کردید که اینظور زبان به ستایش ان گشودی ؟ علما را از اثارشان میشه شناخت . مزخرفات
  این کتاب ازجمله اداب طهارت و جماع نشان از جمد فکری این حضرت داشته

  پاسخحذف
 84. اولین کامنت شما مربوط به نطفه ی آدم سوره ی الطارق هست نه الطاروق و ترجمه ی آن صحیح است

  پاسخحذف
 85. درباره دومين كامنت محض اطلاع شريفتان خورشيد نيز در مدراري به دور مركز راه شيري مي چرخد اگر خورشيد حركت نميكرد زمين بروي آن سقوط ميكرد....و در نهايت نميتوانست به دور آن بچرخد امروز ديدگاه ستاره شناسان هسچ از اجرام آسماني بي حركت نيستند...

  پاسخحذف
 86. درود
  گذشته از این همه حرف و سخن ای کاش بجای این همه بحث وجدل این همه نق زدن و جر زدن یه نگاهی مینداختیم به ملتی که 2500 سال قبل بدون هیچ دین زوری با عظمت زندگی کردن و امروز دنیا آنها رو ستایش میکنه ولی دریغ از امروز ما که پریشان احوالیم به امید روزی که انسانها خرد پیشه کنند نه جهل ونادانی.

  پاسخحذف
 87. به نظر من بايد خيلي بيشتر کار کنيم .همه دست در دست هم بديم و با مطالعه و نشر کتب هاي خرد گرايانه اين نکبت و ادبار را که هزار و چهارصد سال خون بشريت نوشيد را نابود کنيم.اروپايي ها موفق شدند در رابطه با مسحيت ولي ما هنوز نتونستيم .آخوند ها ميليون ها کتاب در وصف اين قرآن نوشتند و اينکه ما داريم نقد مي کنيم بايد خيلي وبسايت و وبلاگ هاي ديگه داشته باشيم. صدها انسان مثل دکتر مسعود انصاري و علي دشتي نياز داريم تا اين خزعبلات تازي ها را بر ملا کنند.
  اگر قران کلام خدا هم بوده ايني که دست ما رسيده خيلي اشکالات توشه و پر از دستورات غير انسانيست که سر ما پياده ميشه و ناموسمون را جلو چشممون به اسم حجاب با لگد و مشت توي ماشين مي اندازن و پول ازشون مي گيرند.

  پاسخحذف
 88. saat hafto nime sobhe vaghan hal nadaram nazar bedam ama faghat damet garm kheyli mardi hamin 1

  پاسخحذف
 89. be karet edame bde fekr nakon tamame kasaei ke injaro mikhunan faghat hamin mokhalefaye kond zehniyan ke injan kheyli kasa mesle man hosele nazar dadn nadarim be karet edame bede del sard nasho

  پاسخحذف
 90. تازه ترین یافته های دانش کیهان شناسی گواهی میدهند که شما کهشکشان ها در کیهان بیش از 200 میلیارد است. هنگامیکه هر کهکشان نیز دارای 200 میلیارد ستاره باشد. شمار بی اندازه بزرگی ستاره در کیهان باید وجود داشته باشند

  پاسخحذف
 91. خدا رو شکر...به کارت ادامه بده
  با وجود امثال تو و نقدیاتت به قرآن، شک ما رو در رابطه با حقانیت قرآن از بین میبری و اثبات دوباره ای است بر این مسئله که قرآن به راستی کتاب حق و سخن راست خداوند بلند مرتبه است.
  خوشحالم که حماقت ها و چرندیات ذهن پریشونت باعث شده که یه عده بیشتر به ذات حق قرآن و اسلام فکر کنند.
  همیشه برای اثبات یه حقیقت نیازی به دفاع کردن موافقان نیست بلکه دشمنی و تضاد یک احمق هم راهی میشه برای اثبات یک حق.
  با سپاس از شما - صادق محمدی

  پاسخحذف
 92. تا اواسط کامنت ها رو خوندم و انقدر از دست این متعصبان مسلمان که معلوم نیست در ذهنشان چی میگذرد عصبی شدم که هیچ چیزی برای جواب دادن به ذهنم خطور نمی کند.
  چون اینان به اندازه چشم و گوش و ذهن خود را بسته اند که هیچ چیزی جز اون چیزی رو که از بچگی توی ذهنشون کردن باور نمی کنند/.

  هیچ وقت نباید جواب این دوستان رو داد. من به این نتیجه رسیدم که خدای هر کسی اندازه خرد اوست. پس بگذارید هر چه میخواهند بگویند. من خود به شخصه از مطالبان حمایت میکنم.
  با پیشکش درودهای آریایی
  بدرود

  پاسخحذف
 93. درود

  نمیخام اینجا بعد از تقریبا 1 سال گفتگو بگم که لیلی مرد بود یا زن

  ولی خدا وکیلی وقتی کامنت هارو میخونی، فقط جواب صفصته معابانه به 4 5 تا از سوالات و اشکالات رو میتونی ببینی، بقیه هم که یا به نفع اسلام شعار دادن و یا بر ضد اون

  به نظرم بحث خیلی ساده هستش، در این پست تنها به بخش کوچکی از اشکالات قرآن یعنی 18 تا اشاره شده، هر کس درباره هرکدوم نظری داره شفاف بگه که همه متوجه بشم.

  پاسخحذف
 94. درود
  نظرتون رو خوندم و با شما هم عقیده هستم. به کارتون ادامه بدید و نگذارید که حرف یه عده مذهبی مخ تعطیل که عقایدشون باعث شده روشن ترین دلایل رو نبینند روتون تاثیر بذاره .
  موفق و پیروز باشید

  پاسخحذف
 95. سلام عزیز دل برادر برای درک صحیح وکامل یک قول باید قائل را ببینی اگر بخواهی سراغ قرآن بری فقط و با اهل بیت کاری نداشته باشی بدون به مقصود نمی رسی . می دونی به آدم مست چه زمانی حد می زنن ؟ وقتی که از مستی دربیاد و درد رو حس کنه!!! تا وقتی گرفتار دنیا هستی تا وقتی مست غیر خدایی اهل ایمان نمی شی مفسر قرآن اهل بیت علیهم السلام هستند اگر فرآن و امیرالمؤمنین رو باهم دیدی در قرآن فقط هدایته اما اگر با غیر علی ببینی فقط گمراهیه بهتر یه سری به کتابهای شهید مطهری و علامه جوادی بزنی

  پاسخحذف
 96. کارت درسته ادامه بده.(مریم)

  پاسخحذف
 97. آقایان ،اول بیایید این بچه باز (محمد) را تعریف کنید ؛ بعد راجع به کلامش نقد و بررسی کنید،
  که اگر سلمان فارسی نبود ،قرآنی هم در کار نبود...

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. خدارو شکر که بازم یه نادون اومدو فحش داد که به همه بفهمونه که چرا اینجاس.سلمان فارسیرو قبول داری پس

   حذف
 98. kheili jaleb bood!
  man aslan mazhabi nistam! ama harfat baes shod ghroaano bekhoonam ! na az roo ejbar Balke ba aghlo derayate khodam!
  moteasefane mokhalefam bahat!
  javabayi k be soalat dadi bi payeo asasE!
  & kheili CHert
  sry

  پاسخحذف
 99. اول فکر کردم یه ادم معمولی هستی که سر از هیچی در نمیاره،ولی وقتی مطالبتو خوندم دیدم نــــــه!کارت درسته که رفتی قرانو خوندی و با عقل خودت جواب میدیو تفسیر میکنی.ولی قران در حد تونیست که بخوای نقد((تفسیر)) کنیش.بهتره تا حالا از هرکی(هرکیا) خط میگرفتی بزاری کنار.خیلی داریم نـزدیـک میشیم پـشـیتمـونـی نزدیکه.

  پاسخحذف
 100. با عرض پوزش باید بگم هر کی این اشکالات رو خوند و هنوز مسلمونه خیلی احمقه اکثرا واقعا اشکال هستند البته انسان ذاتا احمقه و علتش رو میگم ضمنا در سوره الرعد میگه اسمون ستون داره ولی دیده نمیشه و این اشکاله فکر میکرده اسمون سقفه ممکنه بیافته و این اشکاله ایات 9-12 فصلت میگه اول زمین بعد اسمون درست شده و کاملا غلطه مردم قبل از پیامبر همزمان با پیامبر و بعد از اون(دانشمندان اسلامی) فکر میکردن زمین مرکز عالمه و قران غیر مستقیم همین رو تایید میکنه قران چرا این مشکل بزرگ رو حل نکرده و اگه میگفت اینو مردم عرب ازش ایراد نمیگرفتند چون حرفهای خیلی عجیب قران زیاد داره مثلا گفته فرشتگانی بر دوش چپ و راست شما قرار دارند یا مثلا گفته کوه مثل ابر حرکت میکنه که البته غلطه به جاش میگفت زمین حرکت میکنه و مرکز عالم نیست و قران نظریه زمین مرکزی رو تایید کرده و پیامبر قطعا وقتی عربها میپرسیدند اینطور توضیح میداده که دانشمندان اسلامی هم اعتقاد به مرکزیت زمین داشتند. حالا علت احمق بودن انسان: ادم یه حیوان پیشرفته است ولی کامل نیست و نقص زیادی دارد مثل یه ماهی که اگه تو یه استخر باشه که فکر میکنه تمام جهان فقط همون استخره ادم هم فکر میکرده کل دنیا همین زمینه و به همین خاطر اون رو مرکز عالم میدونسته و فکر میکرده اسمون هم سقفشه و خورشید و ماه و ستارگان فقط به ادم و زمینش اختصاص دارند و همونطور که قران گفته فکر میکردن مثلا ستارگان برای روشن کردن یا پیدا کردن راه زمینیان به وجود اومدن یا فکر میکرده همه موجودات دیگه برای انسان هستند برید مطالعه کنید این یکی از ویزگی ذاتی ادم و البته از اشکالاته ادمه کلا ادما فقط خودشونو میبینن و فکر میکنن فقط خودشون درستند عربها به بقیه مردم جهان میگفتند عجم که بعدا به ایرانیان اطلاق شد یعنی لال یونانی ها هم کلمه ای مشابه داشتند یعنی فکر میکردند فقط خودشون بلدن حرف بزنن و حالا شما مسلمانان عزیز فکر میکنید فقط اعتقاد خودتون درسته و اصرار دارید به هر طریقی ثابت کنید منطقی قضاوت کنید به هیچ وجه لزومی نداره اسلام رو به اعتقاد دیگه ترجیح بدید یادتون باشه هر چیز غلطی رو میشه توجیه کرد یعنی پیچوند که کاملا واضحه فقط حرف مثلا علامه طباطبایی رو نپذیرید تمام مردم دنیا اعتقادات خودشون رو توجیه میکنن خودتون فکر کنید ضمنا هیچ لزومی نداره ادم خدایی داشته باشه این احساس ناش ی از ترس ادمه که میخواد یه قدرته بزرگی حمایتش کنه و در مواقع خطر به اون پناهنده بشه که در حیوانات هم هست و از ایرادات دیگه موجودات زنده است

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. پسرم ایه رو بنویس درست معنا کن بعد میفهمی که سوره فصلت ایه 12 چی گفته

   حذف
 101. اقای ارش اشکال اولی که گرفتی بدون شک انچیز را که شما تناقض نامیده اید بنده مشاهده کردم  وبررسی کردم عدم تفهیم خودتان در برابر قران بوده اول اینکه اکثریت مشکلات که خلق شده در ترجمه ایات قران بوده یعنی هدف قران چیزی دیگر بوده در ترجمه چیزی دیگر نوشته شده و ما نمیتوانیم که به اسانی معنی اصلی عربی ان را جستجو کنیم تا تحقیق نکنیم.. در جای های مختلف از قران اشاره به موقعیت اب منی   
  دروجود مرد در عقب پشت وی شده پس قران اکثریت نشانه های عاجز کننده ان اشاره است حالا توجه کنید به این ایه قران « و هـر دو جـفـت نـر و مـاده را از او (از نطفه مرد) قرار داد»!
  سلول نطفه مرد (اسپرم) چـنـانـکـه آيه مـطـرح کرده هـر دو جـنس نر و ماده را با خود دارد. جنس ماده آنرا کروموزم X و نر آن را کروموزم Y ناميده اند. اگر جنس ماده آن با کروموزم زن ترکيب شود جنين دخـتـر می شود و اگر جنس نـر آن با کروموزم زن ترکيب شود جنين پسر می شود.
  عـمل ترکيب نـطفه زن و مرد در نيمه اول قرن نوزدهم کشف شد. و وجود نر و مادگی در نطفه مرد در اواسط قرن بيستم کـشـف شـد. يعنی حـدوداً 1400 سال پـس از مـطـرح شـدنِ آن در قـرآن. انـدازه کروموزم نيز 1 ششصدم ميليمتر است (يعنی ميکروسکوپـی است

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ghoran khod gofte ke be gofteye khodayash niaz be tozih o tafsir nadrad chon be zaban sade baraye fahme har shakhsi avarde shode hal ongoone ke shoma migooeed man niz mitavanam be chandin soorate digar , besooratei ke jomelat ham mani ya motenagheze ham bashad an ra tfsir konam . pass mani asli inja made nazarast na 1001 tafsiri ke shoma bayan mikoni . agar intoor bashad pass har kasi hartoor ke mikhahad mitavanad ghoan ra tafsir konad . pass havaf mani aslie yat ast ke khodeshan daraye eshtebahate ziadi hastant dar zemn ghoran niz manand har ketabe moghase digari tahrif shode ast besyari az masali ke daraye eshkal boodand tavasote kasani ke tarafdar in din boodand raf eshkal shode amma besyari digar hamchenan por eshkal baghi bande ta hale hazer ke akhoondan baraye har moshkeli dar ghoan yek tafsire jadi(noee tabsare) mi avarand ta an eshkal ra bepooshanand amma asl manie khode kalamat ast ke daraye moshkelate madidist(bare chandomin bar tekrar kardam) pass lotfan ba zehniati daghigh be an negah konid na baraye khodetan dalilo bantegh dar sehate ayat biavarid dar hale hazer ghoan por ast az moshkelat va tanaghozate elmi. ba tashakor az nevisandeye web log lotfan sai konid dalayele mohkamtar va koobande tarui ra baraye in chenin afradi biavarid ta hatta ba elme emrooz harchand andaki ke darand baraye khodeshan dar morede ghoan khoal bafi nakonand

   حذف
 102. میدونم خیلی غصه میخوری وتو خلوتت بغض میکنی و اشک میریزی از جهالت این آدمها/ مسلمون و مسیحی و یهودی هم نداره همشون یکین/ ببین کافکا و نیچه و صادق و شاملو ...اینا چی کشیدن چون زمان اونا جهل بیشتر بوده تنهاتر بودن/ باز ما خوبیم چند نفر مثل خودمون میبینیم/کسی چه میدونه شاید 2000 سال دیگه مرزها برداشته بشه و دین مذهب و خدا و خرافات از بین بره و آدما به معنای واقعی با هم خوب باشن و به قول شاهین آدم دوباره آدم بشه/ غصه نخور رفیق / همینه دیگه ماها رو همیصه پس زدن /جامعه همیشه مارو پس زده/ و انگ دیوانگی و بی سوادی بهمون زدن/ کل تاریخ همین بوده/ اما من و تو دلخوشیم به همدیگه/ ولی تو قصه ی خودتو بکش نقاش بذار هرکی هرچی هست تو خودت باش/
  هر کی هستی دوست دارم/

  پاسخحذف
 103. doorood arash jan....
  bezar khosh bashan ba dineshun dige inkaro nakonan kaseb beshan pas chikar konan ?

  پاسخحذف
 104. اين مسلمونا به عالم و آدم فحش ميدن نوبت خودشون ميشه منطقي انسان دوست حق پرست ميگن به اعتقادات ديگران نبايد توهين كرد!!!!
  اگه مسلمان لايق توهين نباشه كي لايقه بسته انقدر با اين مسلمونا خوب رفتار كرديم محرم دهل اوردن دم گوشمون ده نگ ده نگ با اون مدحاي قزميتشون رمضان اب نخورديم نكنه اونا تشنشون بشه به زور محجب شديم نكنه الت تناسليشون راست بشه بسته ديگه با كسي كه منطق حاليش نيست بايد مثل خودش رفتار كرد با تروريسم بايد از راه ترور وارد عمل شد جواب خشونت خشونته هركي به خرافات اعتقاد نداره خواهش مي كنم ازش ديگه ساكت نشينه من خودم تو هر جمعي ميرم توهين اره توهين مي كنم كه اين هاله مقدس از رو الله و محمد ورداشته شه بابا جان مسلمون واسه شمشير كشي اومده نه بحث بايد روبروش شمشير كشيد بحث نكنيد باهاشون اگه من قرار باشه به متا فيزيك اعتقاد داشته باشم دجال رو مي پرستم نه اين خداي ناقص كند مغز خر مزاج رو محمد تا ميتونيد قهوه اي كنيد منطق مال مسلمونا نيس
  راستي عشق منو ديديد بالا سر كعبعه ساختن؟ منظورم ابراج البيوت بن لادنه عععععععشششششققققه!!!!

  پاسخحذف
 105. درود
  می خوام دو تا نکته رو بگم
  اول اینکه تمام نظرات رو از بالا خوندم و تموم اونهایی که خواسته بودن بهت جواب بدن از دو حالت خارج نشدن یا سعی کردن بگن که قران خیلی فراتر از سطح ماست و ما اون رو نمی فهمیم بنابراین حق بحث کردن نداریم و شما رو ارجاع دان به کتابهای چندتا آخوند.یا اینکه برای پاسخ دادن به تو به داستانهای بی پایه و اساس که هیج سندیت تاریخی نداره متوسل شدن و در مجموع همشون فقط ادعا کردن این حرفها سخیف و بی پایه است اما هیچکدوم نتونستن در رد این حرفها مطلبی بیان کنن.
  همین نشون میده که بنیان اعتقادی اینها فقط اساس جهل و تعصب داره و از ساده ترین مبانی دین خودشون هم نمیتونن دفاع کنن. یکی نیست به اینها بگه آخه آدم تو به این کتاب اعتقاد داری پس باید بتونی از مبانیش دفاع کنی.اگه قرار بود که یکی دیگه بجای تو فکر کنه و فلان علامه و فلان آخوند بجای تو بفهمه که خوب پس این دین چرا برای تو اومد؟؟این جهل و تعصب است که عامل همه گیر شدن دین شده نه حرف درست و حق زدنش. اینایی که دم از حقیقت قران می زنن شعار ندن یکی دو تا از اون حقیقت های قران رو که فهمیدن بگن بلکه ما هم یه چیزی فهمیدیم.

  در پایان هم بگم اینکه بصورت جزیره ای اینجا یه عده اومدن و از دین دفاع می کنن یک کار سازماندهی شده از طرف حوزه های علمیه و بسیجه همون سربازای جنگ نرم هفت هزار تومنی که در کل فضای سایبری دارن این کار رو می کنن، وگرنه نظر بسیاری از جوونای امروز ایران چیزی غیر اینه که براحتی میشه از شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک متوجه این قضیه شد.

  یه چیزی هم در مورد اونایی بگم که اصرار دارن هی بحث رو به این مسئله بکشونن که شما اعتقادت چی هست و.. من بارها با اینجور آدمها بحث کردم اینها چون نمیتونن از دین خوشدون بصورت عقلی دفاع کنن می خوان مقابله به مثل کنن و به ازای هر انتقادی که نمیتونن پاسخ بدن بگن فلان انتقاد هم به شما وارده و با این کلک حوزوی از پاسخ فرار کنن (مثل اینکه وقتی به کشورداریشون ایراد میگیری سریع پای انگلیس و امریکا رو وسز میکشن که دشمن بشریتند و این حرفا) .اما نباید فراموش کنن که فعلا بحث ما در اینجا تفکر حاکم بر اجتماع و نقد اون هست نه اعتقاد شخصی نویسنده که ممکنه برای بقیه اهمیتی نداشته باشه.هدف اینه که بدونیم بعد 1400 سال چی بخوردمون دادن.ایا این حرفها حقیقت داشته یا دروغهایی خوش آب و رنگ بوده بحث در مورد سایر مکاتب رو بذارین برای وقتی که تکلیف تفکر حاکم مشخص شد.
  پیروز باشی پرتوان به کارت ادامه بده که حقیقت پیروز است.

  پاسخحذف
 106. سلام ,
  این بحث از پایه غلط است , چون هنوز عقل و علممون به حد درک قرآن و خدا نرسیده.
  ایشالا چند سال دیگه {خیلی زود} همگی به اشتباهاتمون {هم من هم شما} پی میبریم و حقیقت رو کامل میفهمیم.
  پس تا چند سال دیگه فعلا بای

  پاسخحذف
 107. saat 2 shabe va man hodudan 2saate ke badeghat daram matalebo mikhunam faghat ino fahmidam uni ke in ketabo neveshteh kheyli jalab budeh ke tunesteh 1400 sal mardomo ba arajif sare kar bezare mamnunam az komaket be man

  پاسخحذف
 108. مثل این میمون که یه چوپان بیاد حرف یه استاد دانشگاه را نقد کنه فقظ فهمیدیم که بیسوادی چون تو حتی معنی دو لفظ خلق و جعل را در زیان عربی نمیفهمی بخاطر همین دچار کج فهمی شدی راستی من نمیگم از اینکارت دست بکش چون داری بادین مبارزه میکنی نه دوست عزیز ادامه بده کم کم میفهمی که با قرآن نمیشه مبارزه کرد تلاش کن چون خود قرآن از همه دعوت کرده گفته اگه ذره ای در اون اختلاف پیدا کردی میشه گفت قرآن ساختگی است . این مطالبی که شما آوردی ازش نمره صفر میگیری چون تو نفهمیدی قرآن چی گفته ولی باز ادامه بده نتیجه اش را خواهی دید.

  پاسخحذف
 109. کی گفته اسمان جرم ندارد ؟
  هر ماده ای جرم دارد و وزن . ولی بر طبق قانون ارشمیدس بالاتر قرار می گبرد !
  چرا فیزیک نمی دانید نظریات فبزیکی در می کنید !

  پاسخحذف
 110. می خواستم بگم که قرآن به گفته ی خودش وخداش یک کتاب کامل و بی نقصه اما الان حداقل 2 دلیل (بدون در نظر گرفتن مطالب دیگه که می تونه قرآن نقض کنه)برای ردش باشه 1-بیگ بنگ و شکافت زمان 2-تکامل(فرگشت) تئوری داروین که اگه اشتباه نکرده باشم در سال 2009 به طور 100% تثبیت شد و امروزه حتی تو دانشگاه های ایران تدریس می شه بهتره کتاب بیولوژی بیکمپبل و بگیرین و مطالعه کنین جلد 2

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. بیگ بنگ و نظریه تکامل اثبات وجود خدا است اگر با دقت بخوانید

   حذف
 111. خدا وکیلی واقعأ دلایل بیخودی اوردی ! تو حروم شدی حیف !

  پاسخحذف
 112. جناب بهتر بطور دقیق در 2 مورد بالا تحقیق کنی بعد حرف بزنی که دلیل بی خودیه

  پاسخحذف
 113. سپاس از آرش عزیز
  امیدوارم که دست کم یک نفر از همخوابگان "خداوند" با مطالعه ی این بحث منطقی، این تخت خواب رو ترک کنه و بیدار شه.
  آرش عزیز کارت عالیه و زحماتت در خور تقدیر.

  پاسخحذف
 114. من آدم مذهبی نیستم ولی دلایلی که آوردی خیلی سطحی و بی پایه س...هر کس با میزان متوسطی از سواد متوجه مهمل بودن دلایل شما میشود.بهتره برای رد قرآن دلایل محکمتری پیدا کنی

  پاسخحذف
 115. درود بر دوستان پارسی زبان
  از دیدگاه من تنها یک دلیل ریشه ی همه ی بیخردی انسانهای اسلام کیش است، و آنهم،
  با دید الهی بودن، به این دفتر (تازی نامه) نگریستن است.
  چه بسا اگر با دیدگاه پرسشی به آن بنگریم رویه به گونه ای دیگر باشد

  آیا این سخن خداست ؟؟

  در پناه خرد

  پاسخحذف
 116. مشکل شما مشکل ناسیونالیستی است یک نژاد پرست احمق بی عقل وبدون منطق . قرآن برای کسانی آمده که خرد وعقل به کار ببندند ومنطقی برخورد کنند ونژاد پرستی جاهلی را کنار بگذارند وبا بصیرت کامل مسائل را مورد بررسی قرار دهند به نتیجه هم خواهند رسید اما تعصب پارسی بودن بصیرت را کور کرده مانع از دیدن حق می شود. خداوند همه را به حقیقت هدایت نماید .

  پاسخحذف
 117. http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=11151
  nazaretoon ro rajebe in khabar bedid lotfan mer30.

  پاسخحذف
 118. درود بر شما
  دوستان عزیز بحث بسیار جالبی به راه انداختید گفتم شاید بد نباشه منم نظر خودمو بدم،در مورد آیراداتی که از قرآن گرقتید ببینید در هر زمان به نظر بنده خداوند با شرایط همون زمان و با سطح فکری انسان های اون دوره با آدم صحبت میکنه،مثلاً اگر حضرت محمد میومد میگفت زن و مرد با هم مساوی هستند که کسی اصلاً ایشون و به حساب هم نمی آورد،حساب کنید بصورت علمی میومد راجب آسمان صحبت میکرد،اطلاً کسی نمی فهمید که ایشون چی میگه،کسی نمیدونست جرم چی هست؟به همین خاطر مسائل باید بصورت استعاره یا تمثیل بیان می شد،با همین کتاب و همین تمثیل ها الان این کتاب انقدر پیرو داره،ببینید من اصلاً از روی تعصب این حرف ها رو نمی زنم چون اصلاً مسلمان نیستم،ولی اسلام رو قبول دارم اما میگم دیانت اسلام برای بشر امروزی که اهل خرد و دانش هستند،دیانتی تاریخ گذشته به حساب میاد،یعنی در کل من حق رو هم به مسلمانان میدم هم به کسانی که از اسلام ایراد میگیرند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. به نظرم بیش از اندازه تساهل به خرج می دی! مگر محمد با گفتن این آیات تا مدتها کسی به حساب آوردش؟ تا زمانی که قول غنیمت و حوریان سپیدچشم و باغ های همیشه سبز بهشون نداده بود هیچکس حاضر نمی شد در رکابش بیاد. که بخواد با لاپوشانی کردن و لفافه پیچ کردن حقایق هستی (تازه اون هم در قالب مطالب علمی) پیروان خودش را راضی نگه داره. خیلی برام جالبه که علت اهله ماه (تغییر شکل ماهانه ماه) رو دانستن اوقات عبادت و تجارت می دونه یا علت پریود رو رنجی خدادادی برای زن معرفی می کنه! آیا الله نمی تونست دستکم برای اینکه مردم نادان اون موقع بیش از اندازه متحیر نشن یه چیز بهتر بگه که ما هم متحیر نشیم؟!!! و از این هم جالب تر اینه که بعضی ها تمام این ها را ناشی از کامل نشدن علم انسان می دونند

   حذف
 119. سلام به دوستانی که دارند این عقاید خرافی واعراب پسند را که همه چیز مونو نابود کرده رو بر ملا میکنند در اولین نکته باید از ارش جان تشکر کنم بابت این بلاگ بسیار جالب دقیقا حرفای شما درست هستش ولی این دوستانی که نظر مخالف میدند سرشونو کردند زیر برف فکر میکنند کسی نمیبینتشون باید بهشو بگم که خوش بختانه دین دروغین و خرافه پرور اسلام در حال نابودی است به همت همه مردم روشنفکر خودمون وچیزی نمونده که کاسبی این حکومت جاهل وجهل پرور به پایان برسه به امید نابودی اسلام قران آخوند خرافات جهل و..... بازم از دوستان روشنفکرم کمال تشکرو دارم

  پاسخحذف
 120. پاسخ به قسمت 11
  Amoeba are notoriously celibate. This is one of the first things that we learn about amoeba at school. However, there are indications that amoeba do in fact take part in sexual or at least parasexual activities. Parasex seems to occur sporadically through many unconnected genera of amoeba. This may reflect sex being "invented" (or lost) at various times throughout amoeboid lineages. Perhaps a testament to the utility of sex?

  Acrasis. Now strongly suspected of being a member of the Heterolobosea , Acrasis produces spores like slime moulds in a parasexual process.

  Heteramoeba clara. I confess that I do not understand the crossing experiments undertaken by Droop (Droop, 1962) to determine evidence for a sexual cycle in this amoeba.

  Sapinia diploidia Suggested of carrying out nuclear exchange in the binuclear cyst (Goodfellow et al, 1974).

  Flabellula baltica. Cell fusion has been observed between individuals in population of the marine amoeba Flabellula baltica (Smirnov, 1999). There may of course be a number of explanations for this behaviour, this could for example be a method by which benificial symbioitc bacteria are passed around but a more obvious interpretation is that this is a sexual process. If this process is more widespread amongst other amoebal species then this would have worrying repercussions on the validity of mitochondrial DNA lineage analysis and the great new hope that SSUrDNA anaysis promises!! This would if it happened even at low levels then horizontal transmission of these genes may occur frequently, especially in the percolozoa amoeba and the entamoebida which have there ribosomal DNA genes on multicopy plasmids!,

  References:-
  Droop, M. R. (1962) Heteramoeba clara n.gen, n.sp., a sexual biphasic amoeba. Archiv Für Mikrobiol. 42, 254-266.

  Goodfellow, L. P., Belcher, J. H. & Page, F. C. (1974) A light and electron-microscopical study of Sappinia diploidea a sexual amoeba. Protistologica. 10, 207-216.

  Smirnov, A. V. (1999) An illustrated survey of gymnamoebae isolated from anaerobic sediments of the Niva bay (the Sound). Ophelia. 50, 113-148.

  پاسخحذف
 121. حقیقتش همه اشکالاتی که گفته بودین رو خوندم ولی هیچ کدومش رو به عنوان اشکال قبول ندارم. اخه جواباشون خیلی خیلی ساده هستن. اگه خواستین با هم در این موارد منتهی در احترام متقابل نه با توهین و فحش صحبت کنیم.
  مثلا در رابطه با اولی همه میدونن که منی که میخواد توی بیضه تولید بشه در اصطلاح آب کمر رو میکشه(یه چند روز که نزدیکی پشت سر هم داشه باشین حتما کمر درد میگیرین). در رابطه با خانمها هم همینه.
  ایمیل بنده:re.nasseri@yahoo.com
  در رابطه با گسترانیدن زمین هم اگه خواستین بدونین فقط کافیه ایمیل بزنید تا براتون کامل توضیح بدم.
  گردش خورشید و ماه هم که تازه الان علم کشف کرده که فلان کیلومتر در ثانیه خورشید سرعت داره.

  پاسخحذف
 122. جالبه كه بعضي ها با دو كلاس درس به قرآن ايراد ميگيرند، در صورتيكه شما خيلي دوري بابا از اين بيشتر خود را مريض نكنيد اون خداست كه ما را خلق كرده و پشت صحنه اي همه كار ها را او ميداند نه ما وگر نه همين حالا اگر مريض شي بيافتي جز او كسي نيست كه تو را از رسوائي نجات دهد. كمي فقط كمي كمي فكر كنيد به خلقت خود- در قرآن از اثر انگشتان شما 1400 سال پيش ياد شده( سوره قيامه جزه 29
  ) همه را خدا ميداند علم بشر آنقدر وسيع نيست، اگر خيلي مردين يكماه خواب نشين و چاره اي بيانديشين، كه نمي تونين، پس چگونه به قرآن ايراد ميگيريد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. خفه شو لطفا، کثافت و جنایت و گه زیاد خوردن و برده داری و دزدی اموال مردم رو تا ابد هم دلیل و توجیه‌های احمقانه براش بتراشی، همون کثافت و جنایت و گه زیاد خوردن و برده داری و دزدی اموال مردم هستند و ماهیتشون عوض نمی‌شه، دین احمقانه شما رو اگه بهش عمل کنید، داعش و جمهوری کثافت اسلامی و طالبان می‌گیرید. اگه نکنید... میشین مسلمان میانه گرا که فقط به اسم مسلمونه چون روش نمیشه دین احمقانه موروثی رو با در کونی‌ بندازه دور. برو که گه مفت خوردن اینجا به جاری نمی‌رسه

   حذف
 123. دوست عزیز، من کاملا شمارو درک می‌کنم، متأسفانه انسان‌های آگاه همیشه در زجرو عذاب هستن، چرا که انسان‌های جاهل و بیمار همیشه صدد راه خوشبختی‌ و آزادیشون بودن و هستن، مثل این جماعت بیمار و جاهل که الا و بلّا یه سری خرافات و توههماتو برای زندگی‌ لازم داره. مغزی که درش دینو مذهب وارد بشه دیگه قادر به فکر کردن نیست و این توانایرو از دست میده چون با ورود اون عقل و منطق خارج می‌شه و جاشو به تعصّب و حقیقت ستیزی میده . چه به جا و حکیمانه کارل مارکس گفت: مذهب مایه تخدیر توده‌ هاست. یه گروهی نمی‌فهمند، یه گروهی هم بابت نفهمیدن حقوق میگیرند. متأسفانه این افراد ناقل یه ویروس خطرناک هستن که یا باید ضدّ عفونی بشن یا بمیرن که از دستشون راحت شد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. خداوند تمام ایات قرانو برای تفکر اورده یه مراجعه سطحی به ایات کافیه که بفهی.ان فی ذلک لایات لقوم یتفکروووون

   حذف
 124. بسمه تعالی با سلام به نظر می رسد نویسنده اشکال کننده بیسواد ترین فرد روی زمین و از هیچ چیز اطلاع ندارد جز عناد

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سوادی که تو داری واسه چاه مستراح خوبه بدبخت

   حذف
 125. ممنون, بسیار کار ارزنده ای است . شاید عده ای را بیدار کند.

  پاسخحذف
 126. اسلام یک مشت مزخرفات و اراجیف و افسانه‌های باقی‌ مانده از ۱۴۰۰ سال پیش است که فقط یک مشت احمق و عقب افتاده که توان تفکر و دور انداختن آئین موروثی و اعتقادات اعراب اشغالگر رو ندارند بهش معتقدند و به خاطرش ظلم میکنند و زور میگند و میکشند. از اسلام جز گو و نکبت و جنگ و خونریزی و زورگویی و بی‌ عدالتی هرگز چیز دیگری به وجود نیامده. امروز هم بیش از ۷۰ درصد مردم ایران به این چرندیات دیگه اعتقادی ندارند و به زور چماق این یک مشت ساندیس خور دأعشی تظاهر میکنند. ریدم تو اسلام.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. چه قد مودب.راستی من که به زور چماق نماز نمیخونم.دوسسس دارم که میخونم

   حذف
 127. تا اسلام کفن نشود این وطن وطن نشود.

  پاسخحذف
 128. با سلام و درود بر طالبان حقیقت- خورشید بر مدار خودش هر 28 روز یک بار می چرخه-سرپ کنید تو ویکی پدیا-و اینکه آسمان جرم داره(چطور می شه چیزی که متشکل از اکسیژن-دی اکسید کربن-نیتروژن و... هست جرم نداشته باشه)عدد جرمی در جدول مندلیف موجود است

  پاسخحذف
 129. اصلا جواب ها منطقی نبود
  تا جایی که من میدونم قرآن با ایما و اشاره گفته
  اگر قرار بر این بود ساده انگارانه دیده بشه که این همه ادمیزاد وقت نمیزاشتن تفسیرش کنن دل انگیز
  من خدا رو قبول دارم اما آخوندا رو قبول ندارم دلیل نمیشه چون آخوندها رو قبول ندارم و از شانس مزخرفم بدترین دوره ایران زندگی میکنم ، بگم خدا وجود نداره چون نشانه هاش هست فقط باید ادم منطقی فکر کنه
  بچه که نیستین هر کسی در دادن نظر هم آزاده حداقل تو نت!

  پاسخحذف
 130. اقا کسی دوس نداره نیاد و داد و بی داد نکنه

  پاسخحذف
 131. درود بر همه مخلوقات خداوند
  من اکتفا میکنم به این دو بیتی زیبا که میگه:
  اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
  وین حرف معما نه تو خوانی و نه من
  هست از پس پرده گفتگوی من و تو
  چون پرده در افتد نه تو مانی و نه من
  لطفا زیاد خودتون و دیگران رو خسته نکنید امید خداوند بعد از مرگ همه چیز مشخص میشه.
  آگاه باشید که فقط باید خداست که قلبها آرام میگیرد.
  همشیه باید خدا باشیم و با یاد او زنده باشیم و زندگی کنیم.

  پاسخحذف
 132. در اونجا که فرمودید خورشید و ما در مداری مشخص شناورند قران درست می فرمود خورشید هم در مدار خود حرکت میکند در مداری به دور کهکشان راه شیری در حرکت هست که هر 200 میلیون سال یک بار یک دوره کامل را سپری میکند و این گفته در 1400 سال توسط جناب الله گفته شده و الان ما کشف کردیم

  پاسخحذف
 133. به نظر بنده منظور از هفت آسمان هفت عنصر تشکیل دهتنده جو زمین هست که شامل
  هوای تنفسی به طور عمده از دو عنصر نیتروژن (۷۸٪) و اکسیژن (۲۱٪) تشکیل شده است. همچنین عناصری چون نئون، آرگون، زنون، کریپتون و هلیم به مقادیر اندک
  و بدون ستون های که دیده شود این گازهای که وزن آنان بیشمار است نگه داشته شده تا زندگی در این کره خاکی به وجود بیاید
  در قران حقایقی هست که ما تازه به آن میرسیم و شاید بعد ها به آن خواهیم رسید به نظر من قران یک کتاب دینی ولی حقایق علمی زیادی در آن نهفته میباشد که تمامی درست و ثابت شده میباشد که با کمی تحقیق میتوان به آن رسید

  پاسخحذف
 134. با سلام خدمت نویسنده محترم واقعا عمل شما شایسته تقدیر است که در جهت نشر حقیقت تلاش میکنید از این جماعت متعصب هم ناراحت نشوید که تعدادشان روز به روز در حال کم شدن است و بنده خطاب به به این افراد عرض می نمایم بروند یک بار با چشم باز و بی تعصب قرآن را بخوانند (نه اینکه بیخود متن عربی آنرا که چیزی ازش نمیفهمند با لحن محزون بخوانند و زار بزنند بلکه ترجمه فارسی آنرا بخوانند) و همچنین سیره ابن هشام را بخوانند اصلا نیازی هم به خواندن مطالب منتقد از این دست نیست خود واقعیت را متوجه میشوند

  پاسخحذف

برچسب‌ها

کتاب (25) نقد-قرآن (21) فرگشت (20) فرگشت انسان (19) دانلود کتاب (18) تکامل تدریجی انسان (17) آتئیست (16) دگرگونش (15) نقد-قران (15) بیخدا (14) تکامل تدریجی (13) حضرت-محمد (13) فیلم مستند (13) کاریکاتور (13) خداناباور (12) زنان-حضرت-محمد (12) زنان-محمد (12) نقد-زندگی-حضرت-محمد (12) دانلود فیلم (11) انسان‌شناسی (10) سردهٔ انسان (10) نخستی‌شناسی (10) طنز (9) باستان‌شناسی (8) خدا (8) فیلم (8) داروین (7) دگرگونش انسان (7) نظریه فرگشت (7) نقد قرآن (7) استیون هاوکینگ (6) تکامل (6) ریچارد داوکینز (6) نژاد پرست (6) استیون ویلیام هاوکینگ (5) برهان اخلاقی (5) بریده کتاب (5) حضرت محمد (5) ندانمگرا (5) آگنوستیک (4) ادیان (4) برتراند راسل (4) بیگ بنگ (4) خرافات (4) عزاداری محرم (4) پروکونسول (4) کشتی نوح (4) امام حسین (3) جهنم (3) راسل (3) زنان (3) سوره نساء (3) عایشه (3) عزاداری (3) علم (3) فردریک کاپلستون (3) مستند (3) مستند علمی (3) مناظره (3) اسلام (2) اشرف مخلوقات (2) امام-علی (2) برایری زن و مرد اسلام (2) برده داری (2) برهان شر (2) توضیح-المسائل-امام-خمینی (2) توهین به مقدسات (2) جهان بیخدا (2) جهان وطن (2) جهش ژنتیکی (2) حفصه (2) خلقت گرایان (2) داروين (2) داروینیسیم (2) دانش (2) دندروپیتِکوس (2) دین (2) رساله (توضیح المسائل) امام خمینی (2) زمین شناسی (2) زن ستیزی (2) زن-در-اسلام (2) زنان در قرآن (2) سوره آل عمران (2) سوره صافات (2) سکس، مرگ و معنای زندگی (2) عوام (2) فرانتس کافکا (2) فضانورد (2) فیزیک (2) قرآن (2) لاورنس کراوس (2) ماریه-قبطیه (2) محمد بن عبدالله (2) مستند سکس، مرگ و معنای زندگی (2) میچیو کاکو (2) نجوم (2) نقد زندگی تاریخی حضرت محمد (2) نیل دگراس تایسون (2) هوموهابیلس (2) ویل دورانت (2) پوپولیست (2) پوپولیسم (2) کاسموس (2) کافکا (2) کعبه (2) کودک آزاری در اسلام (2) کوروش (2) DNA (1) GENIUS (1) Pink Floyd (1) spacex (1) آتاترک (1) آتاتورک (1) آدم و حوا (1) آریل دورانت (1) آزارجنسی (1) آزمایش-الهی (1) آلبر کامو (1) آلبرت-انيشتن (1) آموزه های قرآنی (1) آندره ژید (1) آنچه اسلام به ایران هدیه داد (صادق هدایت) (1) آگیپتوپیتکوس (1) آیا حضرت محمد معصوم بوده است؟ (1) ابراهیم (1) ابرنواختر (1) احکام شرعی (1) اختیار-در-قران (1) ادیسون (1) اربعین حسینی (1) ازدواج (1) اسامی قرانی (عربی) دختران و پسران (مونث و مذکر) (1) استالین (1) استجابت دعا (1) اسپیس ایکس (1) اشکالات علمی در قران (1) اعجاز-قرآن (1) افسانه سیزیف (1) ام حبیبه (1) امام زمان (1) انتخاب طبيعي (1) انترناسیونالیسم (1) انسان خدا را آفرید (1) انسان خدا را ساخت (1) انسان خردمند (1) انسان ماهر (1) انسانیت (1) انسان‌ راست قامت (1) انسان‌ کارورز (1) انفجار بزرگ (1) انکار خدا (1) انیشتن (1) ایات-متضاد-در-قران ، تضاد-در-قران (1) ایران (1) باروخ بندیک اسپینوزا (1) باغ فدک (1) برده داری در اسلام و قرآن (1) برده داری-در-قرآن (1) بـاور هـای دیـنـی (1) بنام انسان بخشنده مهربان (1) بی خدایان (1) بیخدایان (1) بیوگرافی (1) تاریخ طبری (تاریخ الرسل و الملوک) (1) تاریخ فلسفه (1) تاریخچه‌ زمان (1) ترس (1) ترور (1) ترور و کشتار در صدر اسلام (1) تسلا (1) تشکیل سیارات (1) تفسیر قرآن (1) تفسیرهای زندگی (1) تناقضات قرآن ، ناسخ و منسوخ در قرآن (1) تناقضات-در-قران، ناسخ-و-منسوخها-در-قران، ایات-متشابه (1) توتم و تابو (1) توضیح_المسائل (1) توهین و فحاشی در قرآن (1) جادوی فرگشت (1) جامعه ‌شناسی ‌خودمانی (1) جان-لنون (1) جد مشترک انسان (1) جنوبی کپی (1) جهان در پوست گردو (1) جهان های موازی (1) جهان چگونه کار می کند؟ (1) جهانی از عدم (1) جهنم در قرآن (1) جهنمیان (1) جویریه (1) حجاب (1) حجاب اجباری (1) حجاب اسلامی (1) حدود اسلامی (1) حدیث امام صادق، حدیث امام باقر، حدیث امام رضا، حدیث امام کاظم ، حدیث حضرت امام علی، حدیث حضرت محمد (1) حسن نراقی (1) حضرت ابراهیم (1) حضرت علی (1) حضرت محمد و کنیزش ماریه و آیات نازله در قرآن (1) حضرت یونس (1) حضرت-علی (1) حلال و حرام در اسلام (1) حمله اعراب به ایران ، انگیزه اعراب در حمله به ایران ،جنگ جلولا و نهاوند (1) حکمت شادان (1) حیات تصادفی (1) خالد بن ولید بن مغیره مخزومی ملقب‌ به «سیف الله» (1) خدا بزرگ نیست (1) خدا در نگاه گرسنگان (1) خدا و ترس (1) خداناباوران (1) خدیجه (1) خردگرا (1) خلفای-راشدین (1) خودکشی (1) دانش رباتیک (1) در حاشیه عزاداری ماه محرم (1) درخت حیات (1) درد مشترک (1) دریوپیتکوس (1) دزموند جان موریس (1) دستور قتل (1) دين آبا و اجدادي (1) دی ان ای (1) دیالوگ فیلم (1) دین صلح (1) دینداری (1) رابرت گرین اینگرسول ، احمد کسروی ، سم هریس ، ویکتور هوگو ، نیچه ، برتراند راسل ، آلبرت انیشتن (1) رساله امام خمینی (1) رساله-امام-خمینی (1) روحانيون (1) ریحانه (1) زن در اسلام (1) زنان حضرت محمد ( صفیه ) (1) زندگی پی (1) زيگموند فرويد (1) زینب (1) ساعت ساز نابینا (1) سام هریس (1) ستاره (1) سر بریدن در اسلام (1) سفرنامه (1) سم هریس (1) سهم الارث در قران و اسلام (1) سوده (1) سوره انعام (1) سوره توبه (1) سوره تکویر (1) سوره یونس (1) سوره-احزاب (1) سوره-بقره (1) سوره-تحریم (1) سوره‌ های قرآن (1) شبه علم (1) شیعه (1) صادق هدايت (1) صدر اسلام ، حضرت محمد ، حضرت علی،ابوبکر،عثمان،سقیفه بنی ساعد،ایات شیطانی،کشتار اقوام یهود (1) صدر-اسلام (1) طالع بینی (1) طراحی هوشمند (1) طرح بزرگ (1) عباس کیارستمی (1) عدالت آسمانی (1) عرفان (1) عرفان حلقه (1) علائم ظهور (1) عوام فریب (1) غسل تعمید (1) فاشیسم (1) فال (1) فالگيری (1) فرانسوا ماری آروئه ، ولتر (1) فروع دین اسلام (1) فروید (1) فرگشت تولید مثل جنسی (1) فریدریش نیچه (1) فضا (1) فضایل روحی و فضایل عقلی (1) فلسفه (1) فلسفه زندگی (1) فناوری (1) قادر مطلق (1) قانون مجازات اسلامی (1) قاچاق دختران ایرانی (1) قبایل-یهودی (1) قرآن . سوره تبت (1) قرآن و زنان حضرت محمد (1) قران-و-زنان-حضرت-محمد (1) قضیه شکل اول، شکل دو (1) كاريكاتور (1) كاريكاتور عصبانيت موسي (1) ماریه (1) مدینه منوره (1) مذهب (1) مراسم حج (1) مرگ (1) مسئله شر (1) مساحقه (1) مستند تلویزیونی ریشه همه پلیدی ها ؟ (1) مستند ریشه همه شر (1) مستند نابغه (1) مسخ (1) معجزه (1) معجزه اسلام (1) معجزه-قرآن (1) مغالطه (1) مهبانگ (1) موزیکال (1) میمون برهنه (1) میمون درختی (1) میمون مصری (1) میمونه (1) نئاندرتال (1) نابرابری جنسیتی (1) ناخوشايندهای فرهنگ (1) نام-زنان-حضرت-محمد (1) نام-زنان-محمد (1) نفد-قرآن (1) نقد زندگی تاریخی امام علی ،نقش امام علی در کشتار و ترور مخالفان (1) نقد قرآن در محور حدیث (1) نقد-سوره-آل-عمران (1) نهج البلاغه (1) نهیلیسم (1) نگاهی به عملکرد ادیان توحیدی (1) نیچه (1) همجنس گرایی اقایان (1) همجنس گرایی بانوان (1) هنر (1) هوشمندانه سؤال كنید (1) هومو هابیلس (1) هوموارکتوس (1) هوموارگساتر (1) هوموساپینس (1) هوگو ، موري ،‌ توخلسكي ، مارتين ترمان ،‌هاوس ، تامس هاكسلي ، چگوارا ، تاگور ، داروين ، (1) هیچنز (1) واژه نامه (1) وحشت (1) وعده بهشت (1) ولتر،اسپینوزا (1) يك آتئيست در ميان مسلمانان (1) پائولو کوئیلو (1) پسر-حضرت-محمد (1) پلِسیاداپیس (1) پندار خدا (1) پوچ گرایی (1) پیام خدا (1) پیدایش شعوبیه ، ( حزب شیعه ) زندیق ، (1) پیش بینی آینده انسان (1) چارلز داروین (1) چرا درمانده ایم؟ (1) ژان پل سارتر (1) ژن (1) ژن خودخواه (1) ژنهای فضایی (1) کارل سیگان (1) کارل سیگن (1) کاریکاتور ( تجاوز به دگراندیش ) (1) کاریکاتور ( ظهور امام زمان ) (1) کاریکاتور حضرت محمد (1) کافر (1) کتاب انسان خردمند (1) کتاب تاریخ فلسفه غرب (1) کتاب تفسیرهای زندگی (1) کتاب جهان بیخدا (1) کتاب زندگی پی (1) کتاب پایان ایمان (1) کتابخوانی (1) کره زمین (1) کریستوفر اریک هیچنز (1) کریستوفر هیچنز (1) کشتار در اسلام (1) کشتار-صدر-اسلام (1) کفر (1) کوانتوم (1) کودک آزاری (1) کیارستمی (1) گزیده کتاب (1) گسترش اسلام (1) گیگانتوپیتکوس (1) یازده دقیقه (1) یان مارتل (1) یونس (1) ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮏ (1) ﺍﺷﺮف ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ (1) ﺩﺍﺭﻭﯾﻦ (1) ﻓﺮﻭﯾﺪ (1)