google-site-verification: google8efedb6bc01a9601.html کانون بی خدایان و ندانم گرایان: علائم ظهور امام زمان در احادیث

۱۰ مرداد ۱۳۸۹

علائم ظهور امام زمان در احادیث
1- از علائم ظهور امام زمان ، ظهور " دجا ل " و " الاغش ":

از حضرت علی نقل است که : دجا ل (صاید بن صید) است." دجا ل " از مادر یهودی زایش یافته و چشم ندارد و چشم دیگر او در پیشانی اش قرار دارد و مانند ستاره صبح می درخشد. چیزی شبیه به یک لکه آمیخته به خون در چشم او وجود دارد. در پیشانی او نوشته شده است: (این شخص کافر است) هر شخص بی سوادی و با سوادی می تواند این جمله را بخواند." دجا ل " داخل دریاها می شود و آفتاب با او می گردد.
" دجال " در یک قحطی سخت پیش از ظهور" امام زمان " و یا مقارن با آمدن" امام زمان " از اصفهان یا سجستان از قریه "یهودیه" ظهور می کند و برالاغ سفیدی سوار است که یک گام " الاغ دجا ل " یک مایل راه است . از هر موی " الاغ دجا ل " نغمه ای به گوش می رسد و از آن  نغمه ها موجب جذب مردم سست و نا پرهیز کار به او می شود. بیشتر پیروان او زنا زادگان و یهودیان و زنان و عربهای بیابانی و شرابخواران و بازیگران و نوازندگان هستند. " دجا ل " در یک دوره چهل روزه یا چهل ساله دنیا را پر از ظلم و جور و کفر می سازد و سرانجام بدست " امام زمان" نابود می شود. ( بحار الا نوار . جلد 13. صفحه 1076) ( تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)

2 - از علائم ظهور امام زمان ، طلوع خورشید از مغرب :

شیخ طوسی در کتاب غیبت از "عامر بن وایله" از حضرت علی روایت کرده است که در هنگام ظهور " امام زمان " خورشید از مغرب طلوع می کند و آفتاب از ظهر تا عصر از حرکت باز می ایستد. (بحارالانوار . جلد 13. صفحه 984) ( تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)


3 - از علائم ظهور امام زمان ، فرود آمدن " عیسی بن مریم " از آسمان :

از حضرت علی روایت شده است که هنگام ظهور " امام زمان " ، " عیسی بن مریم " از آسمان برای یاری " امام زمان " فرود می آید و زمین در جزیره العرب فرو می رود و آتشی در قلب شهر " عدن " بیرون می آید و" امام زمان " مردم را بسوی محشر سوق می دهد. (بحار الانوار . جلد 13 . صفحه 984) ( تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)


4 - از علائم ظهور امام زمان ، خشکسالی :

شیخ طوسی در کتاب غیبت از امام جعفر صادق روایت کرده است که پیش از آمدن امام زمان خشکسالی خواهد شد و خرما در نخل از بین می رود . (بحار الانوار . جلد 13 . صفحه 988) ( تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)

5 - از علائم ظهور امام زمان ، ایجاد شکاف در نهر فرات :

از امام محمد باقر روایت شده است که یکی از نشانه های ظهور امام زمان آنست که نهر فرات شکاف بر می دارد و آب آن به کوچه ها و محله های کوفه سرازیر می شود. (بحارالانوار . جلد 13 .صفحه 991) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)

6 - از علائم ظهور امام زمان ، شیوع بیماریهای " بواسیر " و " سکته " و " جذام " :


 یکی دیگر از نشانه های ظهور امام زمان بنا به روایت علی بن بابویه از " موسی بن ابراهیم " از پدرش امام جعفر صادق که اصل خبر از محمد بن عبد الله بوده اینست که بواسیر و سکته و جذام از نشانه های ظهور امام زمان هستند. (بحار الانوار . جلد 13 . صفحه 1053) ( تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)

7 - از علائم ظهور امام زمان ، گرفتگی ماه و خورشید :

امام محمد باقر گفته است پیش از ظهور امام زمان ماه در پنجم رمضان و خورشید در پانزدهم این ماه می گیرند. گرفتگی ماه و خورشید چنان وحشتناک است که از زمان ظهور حضرت آدم چنین خسوف و کسوفی روی نداده است تا ظهور امام زمان . (بحار الانوار .جلد 13 . صفحه 981) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)

8 - از علائم ظهور امام زمان ، مرگ سرخ و مرگ سفید :

امام جعفر صادق گفته است پیش از ظهور امام زمان دو گونه مرگ بوجود می آید : مرگ سرخ و مرگ سفید که این دو مرگ سبب می شوند که از هر هفت نفر مردم پنج نفراز آنان جان خود را از دست بدهند. بطوریکه دو سوم مردم نابود می شوند. از او پرسش کردند هنگامی که دو سوم مردم از بین بروند دیگر چه کسی باقی خواهد ماند؟ پاسخ دادند آیا شما میل ندارید جزء یک سوم باقی مانده درظهور امام زمان باشید. (بحار الانوار . جلد 13 .صفحه 981 ) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)

9 - از علائم ظهور امام زمان ، طلوع ستاره ای از شرق :

شیخ مفید در کتاب ارشاد می نویسد پیش از ظهور امام زمان ستاره ای از شرق طلوع می کند که مانند ماه درخشش دارد سپس گرفته و کمانی می شود و دو سر آن بهم نزدیک میشود و در آسمان یک سرخی پیدا می شود و در اطراف آسمان پخش می گردد و آتشی دراز در شرق نمایان می شود و سه یا هفت روز در هوا باقی می ماند . ( بحار الانوار .جلد 13 . صفحه 997) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)

10 - از علائم ظهور امام زمان ، تبدیل بدعت گزاران دینی به میمون و خوک :

در زمان ظهور امام زمان آنهایی که در دین بدعت گذاشته اند از شکل آدمی خارج و به صورت میمون و خوک در می آیند. (بحار الانوار . جلد 13. صفحه 998) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)

11 - از علائم ظهور امام زمان ، هجوم ملخ های خون رنگ :

یکی دیگر از نشانه های ظهور امام زمان هجوم ملخ می باشد . شیخ طوسی در کتاب غیبت از حضرت علی روایت کرده است که پیش از ظهور امام زمان دو بار ملخ می آید. یکبار در هنگام کشت و زرع و یکبار در غیر زمان کشت و زرع . رنگ ملخ ها مانند خون است. (بحار الانوار . جلد 13 . صفحه 986) ( تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)

زمان ظهور امام زمان :


امام زمان در روز شنبه که عاشورای امام حسین و هوا بسیار گرم است در یک سال طاق مانند " موسی بن عمران " هراسان از مخفی گاه خود در مدینه بیرون می آید و وارد مکه می شود. امام زمان در هنگام ظهور به سن ابراهیم خلیل یعنی یکصد و بیست ساله است ولی به شکل جوان سی ساله به نظر می آید و با گذشت شبها و روزها پیر نمی شود. امام زمان بدنی نیرو مند دارد به گونه ای که اگر دست بسوی بزرگترین درخت روی زمین دراز کند می تواند آنرا از بیخ بکند. اگر امام زمان در میان کوهها نعره بکشد سنگهای سخت در اثر صدایش خرد می شود.امام زمان عصای موسی و انگشتر سلیمان را با خود دارد و پرچمی را که حضرت محمد در جنگ بدر از آن استفاده می کرد با خود حمل می کند. ( بحار الانوار . جلد 13. صفحات 1076-1112) ( تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث زمان ظهور امام زمان)

مدت حکومت امام زمان و جانشینان او :

پس از ظهور امام زمان رجعت خاندان حضرت محمد آغاز می شود. " کراجکی " در کنز الفواید از قول امام جعفر صادق نوشته است. نخستین شخصی که پس از ظهور امام زمان رجعت می کند " امام حسین " است. امام حسین با یک حرکت سریع و تشویش آمیز از قبر بر می خیزد و خاک سر و روی خود را تکان می دهد. پس از " امام حسین " پدرش حضرت علی  و پس از او " حضرت محمد " از قبر بیرون می آیند. ( بحار الانوار . جلد 13. صفحه 1223) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث امام زمان )


امام محمد باقر گفته است که امام زمان مدت نوزده سال حکومت می کند. وظیفه امام زمان انست که ریشه دشمنان خاندان حضرت محمد و حضرت علی را از ریشه بکند. عدل و انصاف را در روی زمین برقرار کند. امام زمان پس از انجام این وظیفه سرانجام بدست یک زن ریشدار کشته می شود. پس از کشته شدن امام زمان " امام حسین " او را غسل می دهد ودر کفن می کند و به خاک می سپارد. آنگاه حکومت به "امام حسین" خواهد رسید و مدت سیصد و نه (309) سال به نام امام " منثصر " در جهان سلطنت می کند. پس از "امام حسین" نوبت به حضرت علی خواهد رسید و او مدت چهل و چهار هزار سال به نام امام " سفاح " سلطنت می کند. آنگاه " حضرت محمد " به سلطنت می رسد و او نیز مدت پنجاه هزار سال سلطنت در جهان خواهد کرد. (بحار الانوار . جلد 13. صفحه 1223) ( تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث امام زمان )

نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

۳۶ نظر:

 1. میدونی
  بد جوری به خونت تشنه شدم.اگه میدونستم کجایی یه لحظه هم درنگ نمی کردم.اره برقی رو بر می داشتم،می اومدم خون کثیفتو رو زمین می پاشوندم.
  ولی،

  افسوس،

  افسوس،

  افسوس، که جای تو رو نمی دونم.تو هم خیلی بز دل تر از این حرف هایی که آدرستو تو وبلاگ بذاری.

  ولی یه نصیحت بهت می کنم که آویزه گوشت کن و اونم اینه که تو زندگیت نه چاپلوسی این یهودی های لا مصب رو بکنی،نه خایه مالی این آخوندهای بی مذهب.

  آخرش هم بهت بگم که به جای اینکه این همه حقیقت بزرگ رو چرت و پرت نشون بدی،بهتره بری یه جو آدم باشی

  و لعنت الله علی القوم الکافرین.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. فکر کنم این بابا یک مریض روانی باشد این همه مزخرفات بلغور می کند.

   حذف
 2. عالیه دوست عزیز موفق باشی
  این مطالب رو من و تو و عده کمی می خونیم و می دونیم
  مهم اینه که همه بفهمند که کار خیلی سختیه
  امیدوارم در راهی که قدم میذاری موفق باشی
  در ضمن به فکر باش چون بزودی وبلاگت رو فیلتر می کنن
  سعی کن با بقیه ارتباط داشته باشی تا آدرس جدیدت رو داشته باشن< من ایدی شما را اد می کنم با نام کوروش کبیر
  به امید شادی

  پاسخحذف
 3. درود دوست من بسیار جالب و نمی دونم بگم خنده دار یا گریه آور بود .خنده از این حرفهای مسخره و گریه از مردمان بیچاره و فریب خورده ایرانی پیروز باشی

  پاسخحذف
 4. باسلام
  من تو دانشگاه در سر کلاس بینش اسلامی از استاد سوال کردم :
  چرا در مورد مساله امامت که از نظر شیعه اینقدر مهم است در قران به صراحت آیه ای بان نشده و یا اسمی از ۱۲ امام مستقیما نیامده ؟ میدانید نتیجه چه شد
  مرا در جمع بیدین خطاب کردند و نمره امتحانی ام را صفر رد کردند
  حالا از تو دوست بهظاهر دینیم می خواهم در صورت اشراف به این سوال پاسخ بدهی
  خواهش می کنم از استعاره برای پاسخ گویی بپر هیزی
  ممنون
  من ا.. توفیق

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اگر قرار بود اسمی از خاندان عترت در قرآن بیاید، قرآن تحریف میشد. مثلا به جای اسم امام علی از لفظ (اولین مردی که مسلمان شد) استفاده شده زیرا اگر غیر از این بود هر کسی می توانست نام خود را با نام علی (ع) جایگزین کند. ولی هم تاریخ و هم دین اسلام قبول دارد که اولین مردی که مسلمان شد حضرت علی (ع) بوده است.

   حذف
 5. ما می دونیم که او روزی ظهور خواهد کرد
  و پیش از ظهورش نیز علایمی در زمین پدیدار خواهد شد که بخشی از آنها در روایات آمده است
  اما برخی از روایات معلوم نیست که واقعاْ درست باشند

  شما هم به جای اینکه با این کارهات آتشت رو در اون دنیا تشدید کنی برو و مثل یک آدم حسابی تحقیق کن
  اینقدر هم مزخرف ننویس
  توی اون دنیا چطور میخوای جواب پس بدی؟ پس از حالا مراقب حرف زدنت باش

  پاسخحذف
 6. انصافا این الاغ دجال خیلی چیز باحالیه! من حاضرم ماشینم رو بدم یک دونه از این الاغ‌ها بگیرم.
  فقط تصور کن! هر کدوم از موهای الاغه مثل یک دونه iPod می‌مونه!

  پاسخحذف
 7. خوب مثل اینکه یه جورایی از بعضی جاها حمایت میشی...
  مسلمه که یه نفر آدم به تنهایی نمی تونه اینقدر دلیل و مدرک جمع کنه
  خیلی هم با جراتی که کامنتهای مخالفانت رو پاک نکردی
  به زودی منتظر مسدود شدن وبلاگت باش

  یه حرف از ته دلم بزنم؟
  لعنت خدا بر تو و امثال تو

  پاسخحذف
 8. می خواستم بدون مقدمه یه خواهش کوچولو ازت بنم چون احساس می کنی اند آزادی و اختیار ی ومی تونی هر چی بخوای بگی و به خیال خودت شکاکی و از اینجور چیزا پس خواهشا اگه تونستی جلوی مرگ خودت رو بگیری یا کلا این فرایند مرگ رو به من توضیح بدی و بگی اول ما کجابودیم و بعد از مرگ کجا میریم حالا این سئوال رو مردونه جواب بده

  پاسخحذف
 9. آدم از این مسلمونهای کثیف که فقط به فکر کشتن مخالفان شگفت زده میشه منظورم یکی مثل سید محسنه.در برابر دلیل جز اندیشه کشتن چیزی ندارن خب دین اسلام دینه صلحه و همون گونه که محمد با مخالفاش برخورد می کرد اینا هم پیروی میکنن.در پناه اهورا مزدای پاک و دور از گزند پیروان آیین اهریمن(الله)باشی

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. به اسم زرتشت مقدس این قدر یاوه نگو که لعنت اهورا تو ذات وقیحت. تو حتی زرتشت رو هم نمی شناسی و نمی دونی که اهورا مزدا همان الله است.

   حذف
 10. این بنده خدا که تقصیر نداره . فقط از کتابای خودتون نقل قول آورده

  پاسخحذف
 11. سلام. واقعا بره اون کسایی که میان فحش میدن متاسفم. بابا این تکه هایی از کتاب دینیتونه که بهش اعتقاد دارین یعنی انقد چرت و پرت توشه که حتی به کسی که تکه هایی از اون رو تو وبلاگش نوشته فحش میدین و تهدیدش میکنین؟

  پاسخحذف
 12. فرزاد جان می دونی چرا در قران از امامت و مهدی موعود به صراحت نامی برده نشده؟
  چون اساسا چنین چیزی وجود نداره. نه امامتی و نه مهدی موعودی! حتی حضرت علی در نهج البلاغه در هیچ جا حرفی از امامت نزده. اگه اون اعتقاد داشت که امامه خوب لا اقل خودش در نهج البلاغه این رو می گفت. حتی حضرت علی در خطبه شقشقیه میگه ابوبکر خلافت من رو غصب کرد! نمی گه امامت من رو ...!!

  پاسخحذف
 13. سلام

  در مورد دجال که در مطالبتون فرموده بودید خدمتتون عرض کنم، در هیچ کتاب تاریخی چه مخالف چه موافق عنوان نشده که علی انسانی نا اگاه و احمق بوده بلکه بر خلاف محمد علی هم با سواد بوده هم از علم خوبی برخوردار بوده، پس بنظر نمی رسد که واقعا منظورش از الاغ دجال یک الاغ دراز گوش چارپا بوده باشد و واقعا دجال به صورت انسانی تصور شده باشد، شاید در اون مقطع زمانی به این شکل می خواسته مطلبی را عنوان کند، فرض بگیرید علی واقعا امام بوده باشد و از سر غیب مطلع، و فرضا این دجال قرار بوده با هواپیما زمین را تسخیر کند به نظر شمادر ان مقطع زمانی چه راهی بهتر از این تمثیل وجود داشته؟

  پاسخحذف
 14. آمده ام تا یوسف بخرم۲ مهر ۱۳۸۹، ساعت ۸:۱۸

  سلام بر مهدی بهار دلها
  نویسنده محترم:
  من نمی دانمن شما می خواهید شبه پراکنی کنید یا سوال جواب بدید ولی بیشتر شبیه شبه پراکنی است؟
  من نمی دانم شما مخالف یا موافق اسلام هستید
  ولی در هر صورت شما از هر کجا و از هر چیزی که گفته شما را تصدیق می کند استفاده کرده اید
  جریان شما مثل کسانی است که وقتی به لا اله الا الله می رسیدند می گفتند ببینید قرآن هم گفته لا اله و نمی گفتند لا اله الا الله چون به نفعشان نبود یا انا الله و انا الیه راجعون که موافقان بحث وجود از این آیه برای اثبات ادعایشان استفاده یم کنند.
  نویسنده محترم :
  شما باید همه جای قرآن را بررسی کنید آیات محکم متشابه و.... باید قرآن شنسا باشید هر کسی نمی تواند با خواندن چند کتاب ادعای قرآن شناس بودن بکند و بشیند سوالهایی که بزرگان ما برای جواب دادن آنها سالها زحمت کشیده اند یک شبه جواب دهد
  فی امان الله

  پاسخحذف
 15. با سلام خدمت دوستان گرامی
  همه آنچه که نویسنده در مطلب فوق آورده است روایات بزرگان دین می باشد . نقد و بررسی چنین روایاتی حق هر انسان حقیقت پژوهی می باشد. اگر قرار بر این بود که یک نفر در یک زمان آئین یا مکتبی یا چیزی شبیه به اینها از طرف خدا بیاورد و دیگران کورکورانه به تقلید از آن بپردازند چرا خداوند به انسان عقل داد؟ آن خدایی که دیگر پیامبر نمی فرستد می داند عقل انسانها برای قانونمند کردن زندگی خود و جامعه کفایت می کند. کاسه های داغ تر از آش بجای اینکه تهدید و فحاشی کنند، مثال نقضی برای این نوشته ها بیاورند

  پاسخحذف
 16. علائم ظهور منجی عالم بشریت امام زمان
  دسته اول: علائم ی كه مخصوص به خود امام زمان هستند. كه هر وقت، بر امام زمان ظاهر شوند امام زمان متوجه قیام خود شده و ظهور می فرمایند، مثل بیرون آمدن شمشیر امام زمان از غلاف باز شدن پرچم و علائم دیگر.
  دسته دوم: علائم غیر حتمی، هستند كه نشان از نزدیكی ظهور امام زمان و رخ دادن آنها حتمی نیست یعنی این احتمال وجود دارد كه ظهور امام زمان بدون این علائم تحقق یابد و در روایات و احادیث معصومین(علیهم السلام) به آنها اشاره شده است:

  علائم حتمی ظهور امام زمان:
  علائم حتمی، علائمی هستند كه پیش از ظهور حتما اتفاق خواهند افتاد. با ظهور این علائم، مردم متوجه نزدیك شدن، و به پایان رسیدن شب سیه و ظلمانی می شوند و پس از آن امام زمان ظهور می فرمایند و جهان را با عدالت و حكومت خود، از ظلمها و بدیها می رهانند:
  1.دجّال 2. سفیانی 3-سید حسنی 4-قیام سید خراسانی

  علائم غیر حتمی ظهور امام زمان :
  علایم غیرحتمی، با ظهور ارتباط استلزامی ندارند، زیرا ممكن است برخی از آنها اصلا واقع نشود ولی ظهور تحقق یابد. و احتمال دارد برخی از نشانه‌ها حادث شود ولی ظهور توأم و همزمان با آنها شكل نگیرد و بدین بیان كه: این نشانه‌ها، بیانگر ظرف تحقق ظهور باشند، مانند اینكه گفته شود: نامه رسان هنگامی می‌آید كه هوا صاف باشد. منظور این است كه نامه رسان در زمان نامساعد بودن هوا نخواهد آمد، نه این كه هر وقت هوا صاف بود او می‌آید. در باب علایم ظهور امام زمان نیز مراد این است كه امام زمان در غیر این اوضاع ظهور نخواهد فرمود، نه این كه هر وقت این اوضاع پدیدار شد،‌ حضرتش باید ظهور كند. از مباحث یاد شده بر می‌آید كه فساد و... شرط ظهور نبوده بلكه نشانه‌های ظهور هستند.
  از جمله علائم غیر حتمی ظهور، گسترش و فراگیر شدن فساد می باشد.
  - یكی دیگر از علائم ظهور امام زمان كه در روایات به آن اشاره و تاكید شده است، تعطیلی امر به معروف و نهی از منكر در جهان و خصوصاً در بین مسلمین می باشد.
  - علامت دیگر كه به عنوان علائم ظهور امام زمان در روایات وارد شده است، ترویج ربا خواری می باشد.
  - علائم ظهور امام زمان قطع رحم می باشد. در حدیث شریفی از پیامبر وارد شده است كه «در آخر الزمان قطع رحم شایع گردیده و مردم به خاطر طعام دادن بر هم منّت گذارند، آنگاه كه بزرگترها بر كوچكترها محبت نكنند و حیای كوچكترها بسیار كم شود.»
  - یكی دیگر از علائم ظهور امام زمان این است كه پدران فرائض مذهبی و دینی را به فرزندان خود یاد ندهند و به فكر یادگیری فرائض الهی و مسائل دینی از ناحیه فرزندان خود نباشند. و در روایت آمده است كه پدران به این قانع هستند كه فرزندان آنها متاع ناچیزی از دنیا بدست آورند.

  پاسخحذف
 17. قصه ها و افسانه های کودکانه! به فول آینشتاین: دو چیز حد و نهایت ندارد. حماقت انسانها و پهنه ی کهکشان ها که در دومی شک دارم!!!!!

  پاسخحذف
 18. ظهور مهدی نزدیک است۱ بهمن ۱۳۸۹، ساعت ۱۶:۳۸

  ای ناباوران ظهور
  حوالتون می دم به تیغ برهنه حضرت عباس و دستان امام زمان (عج) که به خون شما ناپاک خواهد شد.
  افسوس از اینهمه بی ایمانی
  یک مشت بچه سوسول که واسه من نقد قرآن میکنن و با الله دشمنند!

  پاسخحذف
 19. اول سلام و بعدم دو کلمه حرف حساب امروز تو قرن 21 مردمانی هستن که به دین یهود که به کل موهومه و حتی هیچ کدوم از پیامبرانش واقعی نیستن اعتقاد دارن یا مردم امریکا که فکر میکنیم بی دینن بر عکس خیلی هم به تعالیم مسیح معتقدن تا اونجا که 11سپتامرو از نشونه های ظهور مسیح میدوننو رسما منتظرنو اگر کمی مطالعه کنیم میبینیم همین مسئله منجی تو دین مسیح که 2 میلیارد هم بهش باور دارن از امام زمان به مراتب احمقانه تره در مورد ادیان سامی که من میگم زرتشتی و همه بعد از زرتشت تو منطقه خاور میانه به دلیل نیاز انسان ظهور کردن این ادیان که یهودو مسیحییتو اسلامن همه بر پایه تعالیم زرتشت و فرهنگ مردم اون منطقه و اسطوره و مقداری هم تفکرات پیامبرشون شکل گرفتن و پاسخ دو سوال اساسی انسانو جواب میدن اول بحث ترس از فنا که جزء ذات بشره و دوم دلیلی برای وجود جهانو ابد وازل و دلیل موندن دین تا الان بی جواب موندن این سوالاته در مورد کپی برداری از زرتشت هم نیازی به دلیل نیست و همین در مورد نابغه بودن زرتشت بس که برای این سوالات جوابهایی ارائه کرده که تا امروز به عنوان جهان متوالی تو همه ادیان مرسوم محکم وجود داره و رغباشم تفکرات هندو وبوداست که خیلی چرته.هرف اخر هم رو به دوستان معتقدی که قاطی میکنن اونم اینکه درست که این وبلاگ به جاهایی وصله و مقرض حرف میزنه من به خدا اعتقاد ندارم و اعتقادات خودمو بعد از 10 سال تحقیق به دست اوردم ولی اول منصفم و دوم با عقاید کسی هم کاری ندارم و حرفم هم به وبلاگ نویس و هم به مخالفینش اینه که به محض ورود به تعصب جهل خودمونو مهر کردیم امیدوارم همه مون بدون تعصب به هر چی فکر میکنیم درسته عمل کنیم و فقط ادم باشیم.به امید سر بلندی ایران.

  پاسخحذف
 20. درود بر تو آرش عزیز
  واقعاً مشکل مردم ایران امروز رو عالی متوجه شدی و داری با ریشۀ این بدبختی ها که همون مذهب خرافی شیعه است به بهترین نحو ممکن و با ارائه اسناد معتبر مبارزه می کنی تا شاید بشه بعد از این چهارده قرن جهل و تعصب برای آیندۀ این کشور کار مثبتی انجام داد موفق باشی عزیز من امیدوارم خسته نشی و همچنان محکم و استوار به راه خطیری که در پیش داری ادامه بدی از حرف جمعی نادان هم لحظه ای یأس و تردید به دلت راه نده ... همواره چنین باد!زنده بادایران،کنام شیران

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. بله شنیدیم جمله ای از مادر عروس

   حذف
 21. شما مذهبیون چرا این جورید هر کس که با شما مخالف بود یا با عقاید شما مخالف بود به جای بحث شروع به تهدید و از این حرف ها می کنید واقعا تمام منطق و توانایی دینی و علمی شما همینه.یعنی نمی تونید جز با تهدید و کشت و کشتار جواب مخالفتون رو بدید
  حتی توی خیلی از روایاتتون هم امام تمام مخالف ها رو گردن می زنه. بعد عدل بر قرار می شه.کشتن برابر است با عدل .همون طور که راه و رسم حکومت های دیکتاتور است.

  این هایی که اینجا امده از کتاب بحار النواره که یکی از کتاب های معتبر شیعه هست.
  من نمی خوام وجود امام زمان رو نفی کند یا تایید .
  وقتی از گذشته خبر یک واقعه ی بزرگ رو می دند .طی زمان شروع به خیال بافی و خرافه سرایی در مورد ان واقعه می شه.
  ولی یک سوال از خودتون بپرسید امدن مسیح در اخر زمان در سه کتاب تورات .انجیل .قران امده.
  ولی حداقل منه مسلمون شیعه این انتظار رو دارم که توی قران در مورد این واقعه ی بزرگ حداقل یک ایه واضح و صریح امده باشه
  بعضی ایات رو از جمله .-----در زبور بعد از تورات چنین نوشتیم که زمین را بندگان صالح من به ارث می برند-----.که خدا وعده داده بندگان صالحش رادر زمین خلافت خواهد داد. و ان ها را جانشین خواهد ساخت ....---این ایات.ایات صریح نیست .برای این ایات می توان هزار تفسیر دیگه اورد.
  ولی همیشه جای سوال هست واقعه ایی به این بزرگی جا داره توی قران در موردش حرف بزنه یا چرا در مورد ظهور مسیح حرف زده و در مورد امام زمان نه
  به ان اقای ناشناس که گفته به خدا اعتقاد نداره و بعد ده سال تحقیق به این رسیده .به نظرم شما یک جواب بسیار سطحی در موضع کسی که می خواد خدا و ادیان رو تکذیب کنه به دست اوردید.این اشتراک بین ادیان می تونه از نگاهی دیگر تایید کننده صحت این ادیان باشه.با توجه که ادیان در احکام تفاوت های اساسی دارند ولی در اصل تا حد زیادی یکیند .به این تفاوت های احکام خداوند در قران اشاره کرده .

  پاسخحذف
 22. من سعی کردم خواننده این مقالات و نظرات باشم ولی به نظر بیشتر دوستان مسلمان دست به آه و نفرین و ... زدند تا دلایل ردی پس به نظر مقالات نویسنده بیشتر با عقل جور در میاد البته با توجه به تحقیقات گسترده

  پاسخحذف
 23. درود بر روشنگران و خرافه ستیزان ارجمند
  درود بر آرش عزیز
  موفق و پاینده باشی

  پاسخحذف
 24. سلام اين کتاب بحار همش مزخرفه ! کي همچين چيزي امامان گفتند؟ امامت از قرن هفتم مطرح شد و تاريخ نويسي شيعه که مش از روي غرض هست با افسانه و مغلطع اميخته شد.داستان مرگ امام عسکري هم خيلي جالبه و هر عقل شعرو داري مي فهمه اصلا بچه اي در کار نبوده و صرفا يک ادعاي اونم عثمان بن سعيد بوده.يعني همه ما اين همه انسان اين افسانه شاخ دار و از يک نفر پذيرفتيم؟ موضوعي که اينقدر بي ارزش بود که در تاريخ اسلام هم نيامد و بعد ها در تاريخ شيعه روش مانور داده شد.مهدويت صرفا يک افسانه هست که از ايطوره هاي کهن در تمامي ملت ها وجود داشته و اصلا واقعيت تاريخي ندارد.

  پاسخحذف
 25. درود.به دوستان عزیزی که فحش میدن عرض میکنم...عزیزانم ایشون(مدیر وبلاگ)تمام گفته هاش براساس مستندات تاریخی و از همه مهمتر از از خود قرآن و کتب اسلامی هست.شما قرآن رو قبول ندارین که این حرفارو میزنین..دوره شعبان جعفری بازی تموم شده ..اگر میتونین خلاف این گفته ها رو ارائه بدین..فحش دادن فقط نشانه ی ضعف ادراک و بی سوادی شما رو نشون میده...شخصیت خودتون رو زیر سوال میبرین اینجوری.

  پاسخحذف
 26. زردشت جان این چیزایی که اینجا اومده همش درست نیست ما هم به فکر کشتن نیستیم دین و مذهب ما هم مثل بقیه دچار انحراف شده من خودم به عنوان یه مسلمان شیعه میگم دین و مذهب همش بهانست که ما، آدم بشیم همون آدمی که فرشته ها براش سجده کردن اون داداشیم که تهدید به کشتن با اره برقی میکنه انسان نیست که اینقدر راحت میتونه فکر کشتن یه آدمو بکنه
  ضمنا معنی آیه های قرآن بستگی به آیه های قبل و بعدش داره با یک آیه نمیشه چیزی رو ثابت کرد قرآن مثل زنجیر میمونه بخاطر همین هم هست که نتونستن دستکاریش کنن

  پاسخحذف
 27. علی هستم خیر سرم مسلمون شیعه
  بابا دم این بچه مسلمونا گرم چه خوب روی پیغمبر و امامامونو سفید کردید کجا پیغمبر و امام و قرآنمون گفته اینجوری با بقیه حرف بزنیم بلد نیستی جواب بدی چرا نفرین میکنی برو تحقیق کن جواب بده منم رفتم تحقیق کنم اصلا دم این داداشمون گرم که این چیزا رو نوشته این معلوم میکنه بقیه چقدر حواسشون به دین و مذهب ما جمع ولی ما خدمون فراموش کردیم فقط حسین حسین میکنیم کم هم که میاریم دهنمونو باز میکنیم

  پاسخحذف
 28. امام زمان وجود نداره شما از احادیث حرف میزنین کجای قران نوشته امام زمان وجود داره؟؟؟؟؟
  این حدیث این گفته ها همش افکار انسان های جاهل و چرندیات هست
  اینا از محال محال آفریدن یعنی چی؟مثلا میشه یه آتش روشن کنی و اب بریزی روش خاموش نشه؟؟امام زمان هم همین طوری هست اومدن داستان براش ساختن چرانگفته اند دنیا سرشبز مشه چرا نگفتن درختان پر بارتر میوه میدن چرا از خوبی چیزی نگفتن؟؟؟همش از بدی وی بیماری گفتن؟؟؟

  پاسخحذف
 29. این مطالب رو از کتابهای علمای شیعه استخراج کرده.اینا که کتاب ها رو نوشتن چقدر جاهل بودن.کل این مطالب چرندیات محض هست.امام زمان وجود نداره.هرچی که گفتن از روایات و احادیث بوده یک کلمه از امام زمان در قران نوشته شده؟؟؟؟برید افکارتون رو درست کنید امام زمانی وجود نداره از وقتی که دنیا اومدین این اخوندا هرچی نونستن کردن تو مغزتون.یه مثال براتون میارم یه آتش روشن کنن بعد بگن آب بریز رو آتشه اگه خاموش نشد اون وقت فلان اتفاق رخ میده؟؟؟اینا از محال محال آفریدن؟شما ها قران رو ول کردین چسپیدین به حدیث و روایت که هرکی هرچی دوس داشته گفته؟؟؟؟ اینا چرندیات هست افکار پوسیده انسانهای جاهل هست.خرافاتی ترین دین دین اسلام هست اون سید محسن که نظر داده تو اصلا میفهمی کافر یعنی چی؟؟؟؟کسی که برای خدا شریک قرار بده و خدا رو قبول نداشته باشه رو میگن کافر.برو فکرتو درست کن جمکران که مردم خر میان نامه میریزن تو چاه برای امام زمان چقدر خر هستین؟؟؟؟امام زمان وجود نداره گیرم که وجود داشته باشه که نداره.تو چاه زندگی میکنه

  پاسخحذف
 30. كاش انقدر واسه حسين ارزش قائل بودم كه بشينم حساب كنم ببينم واقعه كربلا تو زمستون بوده يا تابستون!
  اي ول به ولت وولي به وولت جفتپاشون تو هوا چيزت تو ...شون!!
  :-))))))))))))))))

  پاسخحذف
 31. سید محسن
  mesle sag hap hap nakon
  afsoos afsoos ke iraan nistam
  wagarna ba tofange hamraam jeret midadam

  پاسخحذف
 32. انسانها همیشه از نابود و نیست شدن میترسیدن و حالا هم میترسن.چون ما نسبت به وجودمون خود آگاهی داریم.البته در مورد حیوانات نمیدونم که آیا اونها هم نسبت به اینکه وجود دارند خودآگاهی دارند یا نه؟
  به همین دلیل یک داستان ساخته شده به نام زندگی پس از مرگ که در طی دوران مختلف هر قوم و مردمی این داستان رو برای خودش بومی کردن.همراه با این قضیم مردم از پدیده های مختلف میترسیدن که خدا رو درست کردن.
  این داستان امام زمان هم که کلا خیلی مهم نیست که آدم وقتشو روش بزاره بره تحقیق کنه.چیزی رو میرن تحقیق کنن که لااقل یه خورده از نظر عقلی به واقعیت نزدیک باشه نه اینهمه خزعبلات که شیعه ساخته

  پاسخحذف

برچسب‌ها

کتاب (25) نقد-قرآن (21) فرگشت (20) فرگشت انسان (19) دانلود کتاب (18) تکامل تدریجی انسان (17) آتئیست (16) دگرگونش (15) نقد-قران (15) بیخدا (14) تکامل تدریجی (13) حضرت-محمد (13) فیلم مستند (13) کاریکاتور (13) خداناباور (12) زنان-حضرت-محمد (12) زنان-محمد (12) نقد-زندگی-حضرت-محمد (12) دانلود فیلم (11) انسان‌شناسی (10) سردهٔ انسان (10) نخستی‌شناسی (10) طنز (9) باستان‌شناسی (8) خدا (8) داروین (7) دگرگونش انسان (7) فیلم (7) نظریه فرگشت (7) نقد قرآن (7) استیون هاوکینگ (6) تکامل (6) ریچارد داوکینز (6) نژاد پرست (6) استیون ویلیام هاوکینگ (5) بریده کتاب (5) حضرت محمد (5) ندانمگرا (5) آگنوستیک (4) ادیان (4) برتراند راسل (4) برهان اخلاقی (4) بیگ بنگ (4) خرافات (4) عزاداری محرم (4) پروکونسول (4) کشتی نوح (4) امام حسین (3) جهنم (3) راسل (3) زنان (3) سوره نساء (3) عایشه (3) عزاداری (3) علم (3) فردریک کاپلستون (3) مستند (3) مستند علمی (3) مناظره (3) اسلام (2) اشرف مخلوقات (2) امام-علی (2) برایری زن و مرد اسلام (2) برده داری (2) برهان شر (2) توضیح-المسائل-امام-خمینی (2) توهین به مقدسات (2) جهان بیخدا (2) جهان وطن (2) جهش ژنتیکی (2) حفصه (2) خلقت گرایان (2) داروين (2) داروینیسیم (2) دانش (2) دندروپیتِکوس (2) دین (2) رساله (توضیح المسائل) امام خمینی (2) زمین شناسی (2) زن ستیزی (2) زن-در-اسلام (2) زنان در قرآن (2) سوره آل عمران (2) سوره صافات (2) سکس، مرگ و معنای زندگی (2) عوام (2) فرانتس کافکا (2) فضانورد (2) فیزیک (2) قرآن (2) لاورنس کراوس (2) ماریه-قبطیه (2) محمد بن عبدالله (2) مستند سکس، مرگ و معنای زندگی (2) میچیو کاکو (2) نجوم (2) نقد زندگی تاریخی حضرت محمد (2) نیل دگراس تایسون (2) هوموهابیلس (2) ویل دورانت (2) پوپولیست (2) پوپولیسم (2) کاسموس (2) کافکا (2) کعبه (2) کودک آزاری در اسلام (2) کوروش (2) DNA (1) GENIUS (1) Pink Floyd (1) spacex (1) آتاترک (1) آتاتورک (1) آدم و حوا (1) آریل دورانت (1) آزارجنسی (1) آزمایش-الهی (1) آلبر کامو (1) آلبرت-انيشتن (1) آموزه های قرآنی (1) آندره ژید (1) آنچه اسلام به ایران هدیه داد (صادق هدایت) (1) آگیپتوپیتکوس (1) آیا حضرت محمد معصوم بوده است؟ (1) ابراهیم (1) ابرنواختر (1) احکام شرعی (1) اختیار-در-قران (1) ادیسون (1) اربعین حسینی (1) ازدواج (1) اسامی قرانی (عربی) دختران و پسران (مونث و مذکر) (1) استالین (1) استجابت دعا (1) اسپیس ایکس (1) اشکالات علمی در قران (1) اعجاز-قرآن (1) افسانه سیزیف (1) ام حبیبه (1) امام زمان (1) انتخاب طبيعي (1) انترناسیونالیسم (1) انسان خدا را آفرید (1) انسان خدا را ساخت (1) انسان خردمند (1) انسان ماهر (1) انسانیت (1) انسان‌ راست قامت (1) انسان‌ کارورز (1) انفجار بزرگ (1) انکار خدا (1) انیشتن (1) ایات-متضاد-در-قران ، تضاد-در-قران (1) ایران (1) باروخ بندیک اسپینوزا (1) باغ فدک (1) برده داری در اسلام و قرآن (1) برده داری-در-قرآن (1) بـاور هـای دیـنـی (1) بنام انسان بخشنده مهربان (1) بی خدایان (1) بیخدایان (1) بیوگرافی (1) تاریخ طبری (تاریخ الرسل و الملوک) (1) تاریخ فلسفه (1) تاریخچه‌ زمان (1) ترس (1) ترور (1) ترور و کشتار در صدر اسلام (1) تسلا (1) تشکیل سیارات (1) تفسیر قرآن (1) تفسیرهای زندگی (1) تناقضات قرآن ، ناسخ و منسوخ در قرآن (1) تناقضات-در-قران، ناسخ-و-منسوخها-در-قران، ایات-متشابه (1) توتم و تابو (1) توضیح_المسائل (1) توهین و فحاشی در قرآن (1) جادوی فرگشت (1) جامعه ‌شناسی ‌خودمانی (1) جان-لنون (1) جد مشترک انسان (1) جنوبی کپی (1) جهان در پوست گردو (1) جهان های موازی (1) جهان چگونه کار می کند؟ (1) جهانی از عدم (1) جهنم در قرآن (1) جهنمیان (1) جویریه (1) حجاب (1) حجاب اجباری (1) حجاب اسلامی (1) حدود اسلامی (1) حدیث امام صادق، حدیث امام باقر، حدیث امام رضا، حدیث امام کاظم ، حدیث حضرت امام علی، حدیث حضرت محمد (1) حسن نراقی (1) حضرت ابراهیم (1) حضرت علی (1) حضرت محمد و کنیزش ماریه و آیات نازله در قرآن (1) حضرت یونس (1) حضرت-علی (1) حلال و حرام در اسلام (1) حمله اعراب به ایران ، انگیزه اعراب در حمله به ایران ،جنگ جلولا و نهاوند (1) حکمت شادان (1) حیات تصادفی (1) خالد بن ولید بن مغیره مخزومی ملقب‌ به «سیف الله» (1) خدا بزرگ نیست (1) خدا در نگاه گرسنگان (1) خدا و ترس (1) خداناباوران (1) خدیجه (1) خردگرا (1) خلفای-راشدین (1) خودکشی (1) دانش رباتیک (1) در حاشیه عزاداری ماه محرم (1) درخت حیات (1) درد مشترک (1) دریوپیتکوس (1) دزموند جان موریس (1) دستور قتل (1) دين آبا و اجدادي (1) دی ان ای (1) دیالوگ فیلم (1) دین صلح (1) دینداری (1) رابرت گرین اینگرسول ، احمد کسروی ، سم هریس ، ویکتور هوگو ، نیچه ، برتراند راسل ، آلبرت انیشتن (1) رساله امام خمینی (1) رساله-امام-خمینی (1) روحانيون (1) ریحانه (1) زن در اسلام (1) زنان حضرت محمد ( صفیه ) (1) زندگی پی (1) زيگموند فرويد (1) زینب (1) ساعت ساز نابینا (1) سام هریس (1) ستاره (1) سر بریدن در اسلام (1) سفرنامه (1) سم هریس (1) سهم الارث در قران و اسلام (1) سوده (1) سوره انعام (1) سوره توبه (1) سوره تکویر (1) سوره یونس (1) سوره-احزاب (1) سوره-بقره (1) سوره-تحریم (1) سوره‌ های قرآن (1) شبه علم (1) شیعه (1) صادق هدايت (1) صدر اسلام ، حضرت محمد ، حضرت علی،ابوبکر،عثمان،سقیفه بنی ساعد،ایات شیطانی،کشتار اقوام یهود (1) صدر-اسلام (1) طالع بینی (1) طراحی هوشمند (1) طرح بزرگ (1) عدالت آسمانی (1) عرفان (1) عرفان حلقه (1) علائم ظهور (1) عوام فریب (1) غسل تعمید (1) فاشیسم (1) فال (1) فالگيری (1) فرانسوا ماری آروئه ، ولتر (1) فروع دین اسلام (1) فروید (1) فرگشت تولید مثل جنسی (1) فریدریش نیچه (1) فضا (1) فضایل روحی و فضایل عقلی (1) فلسفه (1) فلسفه زندگی (1) فناوری (1) قادر مطلق (1) قانون مجازات اسلامی (1) قاچاق دختران ایرانی (1) قبایل-یهودی (1) قرآن . سوره تبت (1) قرآن و زنان حضرت محمد (1) قران-و-زنان-حضرت-محمد (1) كاريكاتور (1) كاريكاتور عصبانيت موسي (1) ماریه (1) مدینه منوره (1) مذهب (1) مراسم حج (1) مرگ (1) مسئله شر (1) مساحقه (1) مستند تلویزیونی ریشه همه پلیدی ها ؟ (1) مستند ریشه همه شر (1) مستند نابغه (1) مسخ (1) معجزه (1) معجزه اسلام (1) معجزه-قرآن (1) مغالطه (1) مهبانگ (1) موزیکال (1) میمون برهنه (1) میمون درختی (1) میمون مصری (1) میمونه (1) نئاندرتال (1) نابرابری جنسیتی (1) ناخوشايندهای فرهنگ (1) نام-زنان-حضرت-محمد (1) نام-زنان-محمد (1) نفد-قرآن (1) نقد زندگی تاریخی امام علی ،نقش امام علی در کشتار و ترور مخالفان (1) نقد قرآن در محور حدیث (1) نقد-سوره-آل-عمران (1) نهج البلاغه (1) نهیلیسم (1) نگاهی به عملکرد ادیان توحیدی (1) نیچه (1) همجنس گرایی اقایان (1) همجنس گرایی بانوان (1) هنر (1) هوشمندانه سؤال كنید (1) هومو هابیلس (1) هوموارکتوس (1) هوموارگساتر (1) هوموساپینس (1) هوگو ، موري ،‌ توخلسكي ، مارتين ترمان ،‌هاوس ، تامس هاكسلي ، چگوارا ، تاگور ، داروين ، (1) هیچنز (1) واژه نامه (1) وحشت (1) وعده بهشت (1) ولتر،اسپینوزا (1) يك آتئيست در ميان مسلمانان (1) پائولو کوئیلو (1) پسر-حضرت-محمد (1) پلِسیاداپیس (1) پندار خدا (1) پوچ گرایی (1) پیام خدا (1) پیدایش شعوبیه ، ( حزب شیعه ) زندیق ، (1) پیش بینی آینده انسان (1) چارلز داروین (1) چرا درمانده ایم؟ (1) ژان پل سارتر (1) ژن (1) ژن خودخواه (1) ژنهای فضایی (1) کارل سیگان (1) کارل سیگن (1) کاریکاتور ( تجاوز به دگراندیش ) (1) کاریکاتور ( ظهور امام زمان ) (1) کاریکاتور حضرت محمد (1) کافر (1) کتاب انسان خردمند (1) کتاب تاریخ فلسفه غرب (1) کتاب تفسیرهای زندگی (1) کتاب جهان بیخدا (1) کتاب زندگی پی (1) کتاب پایان ایمان (1) کتابخوانی (1) کره زمین (1) کریستوفر اریک هیچنز (1) کریستوفر هیچنز (1) کشتار در اسلام (1) کشتار-صدر-اسلام (1) کفر (1) کوانتوم (1) کودک آزاری (1) گزیده کتاب (1) گسترش اسلام (1) گیگانتوپیتکوس (1) یازده دقیقه (1) یان مارتل (1) یونس (1) ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮏ (1) ﺍﺷﺮف ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ (1) ﺩﺍﺭﻭﯾﻦ (1) ﻓﺮﻭﯾﺪ (1)