google-site-verification: google8efedb6bc01a9601.html کانون بی خدایان و ندانم گرایان: حمله اعراب مسلمان به ایران

۱۰ مرداد ۱۳۸۹

حمله اعراب مسلمان به ایران


- انگیزه اصلی اعراب مسلمان در حمله به ایران چه بوده است؟
کسب غنایم (غنیمت های جنگی) انگیزه اصلی اعراب مسلمان در جنگ ها بوده است.انگیزه اصلی اعراب در حمله به ایران گسترش دین مبین اسلام نبوده بلکه در واقع در نظراعراب مسلمان و اشراف عربستان جنگهای دایمی و کسب غنایم و تصرف اراضی وبدست آوردن اسیران برده از کشورهای همسایه از جمله ایران از فعالیت های تولیدی بشمار می رفته است.برای اثبات این مطلب به چند رویداد تاریخی اشاره می کنیم:

حمله اعراب مسلمان به ایران
حمله اعراب مسلمان به ایران
یکی از علل عمده شکست اعراب مسلمان در جنگ احد  (سال 4 هجری) در واقع این بود که نگهبانان و پاسداران (اعراب مسلمان) ارتفاعات به طمع غنایم سنگر های خود را ترک کرده و به جمع آوری غنایم مشغول شدند. (تاریخ طبری . جلد3 .صفحه 975-976-990-994)
در جنگ "جبل الرمات" نیز بر خلاف دستور حضرت محمد لشکریان اعراب مسلمان برای کسب غنایم از جای خویش حرکت کردند و باعث شکست اعراب مسلمان گردیدند. اهمیت کسب غنایم در جنگ اعراب تا به انجا بود که در بعضی از جنگ ها مانند جنگ حنین  لشکریان اعراب مسلمان  بدون هیچ احترام و ملاحظه ای در برابر حضرت محمد می ایستادند و برای چگونگی تقسیم غنایم جنگی با حضرت محمد مجادله می کردند. (تاریخ طبری . جلد 3 . صفحه 1214-1216)


- اعراب مسلمان در چه سالی به ایران حمله کردند؟
در سال 18 هجری اعراب مسلمان به ایران حمله کردند.

- آیا در جنگ های جلولا  و نهاوند  سپاه ایران در مقابل حمله اعراب مسلمان به ایران مقاومت کردند؟


سپاه ایران در جنگ جلولا  از خود مقاومت درخشانی در مقابل حمله اعراب نشان دادند.اعراب مسلمان در جنگ جلولاء به سفاکی و خشونت بسیاری دست زدند،انچنانکه تمام مورخین از آن به نام واقعه هولناک جلولا  یاد کرده اند.

حمله اعراب مسلمان به ایران
حمله اعراب مسلمان به ایران

در جنگ جلولاء صد هزار تن از سپاه ایران کشته شدند و مدت ها اجساد آنها به روی زمین باقی مانده بود و تعداد فراوانی از زنان و کودکان ایران به اسارت رفتند.این جنگ به ان جهت جلولا  (پوشانیده) نام گرفت که از بس کشته دشت و صحرا را پوشانیده بود که نمودار عظمت و جلال جنگ جلولاء بود. (تاریخ طبری. جلد 5. صفحه1829)
سپاه ایران در جنگ نهاوند  نیز مقاومت بسیاردرخشانی در مقابل حمله اعراب مسلمان نشان دادند.اعراب مسلمان نیز در جنگ نهاوند خشونت بسیار از خود نشان دادند بطوریکه "عروه بن زید"(شاعر عرب) از جنگ نهاوند نیز به عنوان "پیکار هولناک" نام می برد. (اخبار الطوال .صفحه 151-152)

لشگرایران که گویند 400 هزار نفر بودند در انجا بودند و به شکیبایی و پایداری سوگند یادکرده بودند و اعراب مسلمان از لشگرایران آنقدر کشتند که خدا داند و از اموال و غنیمت ها چندان نصیب اعراب مسلمان گردید که در هیچ کتابی اندازه آن ذکر نشده است. (آفرینش و تاریخ .جلد . 5. صفحه 192)

 فرمان تجاوز به زنان شوهردار

و نکاح زنان شوهر دار بر شما حرام است مگر آنان که (در جنگ ها با کفار و با حکم الله) متصرف شده اید، بر شماست که پیرو کتاب الله باشید .... (
قرآن . سوره نساء . آیه 24)


- آیا پس از تسلط اعراب مسلمان بر ایران، مردم ایران دست از مقاومت در برابر دین اسلام و اعراب مسلمان بر داشتند؟
خیر . در طول سالهای اشغال اعراب مسلمان ، مردم ایران همچنان بر علیه حکومت های دست نشانده اسلامی به مبارزه پرداختند که به موارد ذیل می توان اشاره کرد:


حمله اعراب مسلمان به ایران
حمله اعراب مسلمان به ایران


پس از فتح  استخر (سالهای 28-30 هجری) توسط اعراب ، مردم استخر در ایران سر به شورش برداشتند و حاکم عرب آنجا را کشتند.اعراب مسلمان مجبور شدند برای بار دوم  استخر  را به محاصره در اورند.مقاومت و پایداری مردم ایران در برابر اعراب مسلمان آنچنان بود که فاتح استخر (عبدالله بن عامر) را به سختی نگران و خشمگین کرد بطوریکه سوگند خورد که چندان از مردم  استخر در ایران بکشد که خون براند. پس خون همگان مباح گردانید و چندان کشتند خون نمی رفت تا آب گرم به خون ریختند پس برفت و عده کشته شدگان ایران که نام بردار بودند "چهل هزار کشته " بودند بیرون از مجهولان . (فارسنامه ابن بلخی. صفحه 135) (کامل . جلد3. صفحه 163)

استخر  :

در زمان حضرت علی نیز مردم استخر   درایران باردیگر به علیه اعراب مسلمان سر به شورش گذاشتند و این بار" عبدالله ابن عباس" به فرمان حضرت علی شورش توده های مردم استخر در ایران را به خون فرو نشاند. (فارسنامه.صفحه 136)

فارس  و کرمان  :


در این هنگام مردم فارس و کرمان  نیز در ایران بر علیه اعراب مسلمان قیام کردند و عمال حضرت علی را از شهر بیرون کردند.

حمله اعراب مسلمان به ایران
حمله اعراب مسلمان به ایران

حضرت علی برای خاموش کردن شورش مردم فارس و کرمان در ایران " زیاد بن ابیه" را  به سوی فارس و کرمان فرستاد. ( جهت آشنایی با جنایات این سردار معروف " زیاد بن ابیه" به  کتاب مروج الذهب. جلد2. صفحه 29 مراجعه فرمایید)
ری  :

در حمله اعراب به ری مردم شهر پایداری و مقاومت بسیار کردند ؛ بطوریکه " مغیره " در این جنگ چشمش را از دست داد . مردم جنگیدند و پایمردی کردند و چندان از آنها کشته شدند که کشتگان را با نی شماره کردند و غنیمتی که خدا از ری نصیب مسلمانان کرد همانند غنائم مدائن بود. (تاریخ طبری. جلد  5. صفحه ۱۹۷۵)
مردم شهر " ری " در ایران بارها به علیه اعراب مسلمان شورش کردند. عمر و عثمان مجبور شدند چندین بار به " ری " در ایران لشکر کشی کرده و شورش مردم شهر ری در ایران را سرکوب کنند. (فتوح البلدان.صفحه 149)

حمله اعراب مسلمان به ایران
حمله اعراب مسلمان به ایران
در زمان حضرت علی هم مردم " ری " در ایران سر به طغیان بر علیه اعراب مسلمان گذاشته و از پرداخت خراج به والیان اعراب خودداری کردند بطوریکه در خراج آن دیار کسری پدید آمد.حضرت علی " ابو موسی " را با لشکری فراوان به سرکوب شورش مردم " ری " در ایران فرستاد. (فتوح البلدان.صفحه 150)

شاپور :

در حمله به " شاپور" نیز مردم پایداری و مقاومت بسیار کردند بگونه ای که عبیدا ( سردار عرب ) بسختی مجروح شد آنچنانکه بهنگام مرگ وصیت کرد تا به خونخواهی او، مردم شاپور را قتل عام کنند؛ سپاهیان عرب نیز چنان کردند و بسیاری از مردم شهر را بکشتند. (کتاب فارسنامه ابن بلخی؛ صفحه 116 )  ( تاریخ طبری؛ جلد پنجم صفحه 2011)

شوشتر : 

در شوشتر، مردم وقتی از تهاجم قریب الوقوع اعراب با خبر شدند ؛ خارهای سه پهلوی آهنین بسیار ساختند و در صحرا پاشیدند. چون قشون اسلام به آن حوالی رسیدند ؛ خارها به دست و پای ایشان بنشست ؛ و مدتی در آنجا توقف کردند. پس از تصرف شوشتر ؛ لشکر اعراب در شهر به قتل و غارت پرداختند و آنانی را که از پذیرفتن اسلام خود داری کرده بودند گردن زدند. ( الفتوح  .صفحه ۲۲۳ ) ( تذکره شوشتر. صفحه۱۶ )

چالوس :

در چالوس رویان؛ عبدالله ابن حازم مامور خلیفه ی اسلام به بهانه (دادرسی ) و رسیدگی به شکایات مردم؛ دستور داد تا آنان را در مکان های متعددی جمع کردند و سپس مردم را یک یک به حضور طلبیدند و مخفیانه گردن زدند بطوریکه در پایان آنروز هیچ کس زنده نماند ... و دیه ی چالوس را آنچنان خراب کردند که تا سالها آباد نشد و املاک مردم را بزور می بردند. ( تاریخ طبرستان .  صفحه ۱۸۳ )  ( تاریخ رویان . صفحه ۶۹ )


حمله اعراب مسلمان به ایران
حمله اعراب مسلمان به ایران


"آذربایجان":

زمان عمر مردم آذربایجان  در ایران چندین بار سر به شورش برعلیه اعراب مسلمان گذاشتند و با سپاهیان اعراب بسختی جنگیدند. در زمان عثمان هم شورش های متعددی بر علیه اعراب در آذربایجان ایران روی داد. (فتوح البلدان . صفحه 165-166-326)

"خراسان":

مردم خراسان در ایران که قبول اسلام کرده بودند پس از چندی مرتد شدند و در زمان عثمان  سربه شورش بر علیه اعراب مسلمان گذاشتند.
بفرمان خلیفه "عبدالله بن عامر" و "سعید بن عاص"  به سوی خراسان در ایران تاختند تا بار دوم "گرگان" و "طبرستان" و " تمیشه" را فتح نمایند. (مجمل التواریخ و القصص . صفحه 283)

سیستان  :

مردم سیستان  در ایران نیز سربه شورش برعلیه اعراب گذاشتند  و حاکم اعراب آنجا را از شهر بیرون کردند. (فتوح البلدان. صفحه272)

در حمله به سیستان مردم ایران مقاومت بسیار و اعراب مسلمان خشونت بسیار کردند بطوریکه " ربیع ابن زیاد " برای ارعاب مردم و کاستن از شور مقاومت آنان دستور داد تا صدری بساختند از آن کشتگان ( یعنی اجساد کشته شدگان جنگ را روی هم انباشتند ) و هم از آن کشتگان  تکیه گاهها ساختند و "ربیع ابن زیاد" بر شد و بر آن نشست و قرار شد که هر سال از سیستان هزار هزار ( یک میلیون ) درهم به امیر المومنین دهند با هزار غلام بچه و کنیز. ( تاریخ سیستان. صفحه ۳۷ ، ۸۰  ) ( تاریخ کامل جلد1 . صفحه ۳۰۷)

حمله اعراب مسلمان به ایران
حمله اعراب مسلمان به ایران
فارس  :

در سال 28 هجری مردم فارس  در ایران علیه "عبیدالله بن معمر"  سر به طغیان گذاشته و او را کشتند و اعراب مسلمان را شکست دادند. مردم دارابگر در ایران نیز بر علیه اعراب مسلمان سر به طغیان گذاشتند. (کامل.جلد3 .صفحه 163)


طبرستان  :


مردم طبرستان در ایران سالهای طولانی در برابر اعراب مقاومت کردند.در زمان عثمان اعراب برای فتح طبرستان کوشیدند و "سعید ابن عاص" بجنگ مردم طبرستان درایران رفت. می گویند که امام حسن و امام حسین نیز در این جنگ همراه "سعید بن عاص" و لشگراعراب بودند. (فتوح البلدان.صفحه 182)
"گرگان":

مردم   گرگان با سپاهیان اسلام به سختی جنگیدند؛ بطوریکه سردار عرب ( سعید بن عاص ) از وحشت؛ نماز خوف خواند . پس از مدتها پایداری و مقاومت؛ سرانجام مردم گرگان امان خواستند و سعید ابن عاص به آنان « امان » داد و سوگند خورد « یک تن از مردم شهر را نخواهد کشت » مردم گرگان تسلیم شدند، اما سعید ابن عاص همه ی مردم را بقتل رسانید؛ بجز یک تن؛ و در توجیه پیمان شکنی خود گفت: « من قسم خورده بودم که یک تن از مردم شهر را نکشم! .. تعداد سپاهیان عرب در حمله به گرگان هشتاد هزار تن بود. ( تاریخ طبری . جلد پنجم  . صفحه  ۲۱۱۶ ) ( تاریخ کامل . جلد سوم  . صفحه ۱۷۸ )
مردم گرگان در ایران، در زمان "سلیمان بن عبدالملک اموی" سر به طغیان بر علیه اعراب مسلمان برداشتند و عامل خلیفه را کشتند.


حمله اعراب مسلمان به ایران
حمله اعراب مسلمان به ایران


"یزید بن مهلب" برای سرکوبی مردم  به سوی گرگان در ایران شتافت." یزیدبن مهلب " در گرگان سوگند خورد که با خون عجم  آسیاب بگرداند و گندم آرد کرده و بخورد. (فتوح البلدان . صفحه 187-188)رامهرمز : 
رامهرمز نیز پس از جنگی سخت به تصرف سپاهیان اسلام در آمد و فاتحان عرب؛ بسیاری از مردم را کشتند و زنان و کودکان فراوانی را برده ساختند و مال و متاع هنگفتی بچنگ آوردند. (کتاب الفتوح؛ صفحه 215)


حمله اعراب مسلمان به ایران
حمله اعراب مسلمان به ایران

" الیس " در عراق :

در حمله به الیس جنگی سخت بین سپاهیان عرب و ایران در کنار رودی که بسبب همین جنگ بعد ها به « رود خون » معروف گردید در گرفت. در برابر مقاومت و پایداری سرسختانه ی ایرانیان  خالد ابن ولید نذر کرد که اگر بر ایرانیان پیروز گردید « چندان از آنها بکشم که خون هاشان را در رودشان روان کنم » و چون پارسیان مغلوب شدند. بدستور خالد « گروه گروه از آنها را که به اسارت گرفته بودند می آوردند و در رود گردن می زدند » مغیره گوید که « بر رود  آسیاب ها بود و سه روز پیاپی با آب خون آلود  قوت سپاه را که هیجده هزار کس یا بیشتر بودند آرد کردند  کشتگان ( پارسیان ) در الیس هفتاد هزار تن بود. ( تاریخ طبری . جلد 4. صفحه ۱۴۹۱)گیلان و دیلمستان  :
این قسمت از ایران در حدود 250 سال در برابر هجوم و نفوذ اعراب مسلمان مقاومت کردند بطوریکه اعراب مسلمان این نواحی را" ثغر" می خواندند که یعنی: مرزی که ولایات اهل کفر را از مسلمانان جدا می سازد.
نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

۳۸ نظر:

 1. سلام برآنکه راه حقیقت پوید.
  برادر
  مشکل آنانی است که قرآن را فقد سطحی و کلمات آن را میخوانند و در عمق معانی قرآن پی نمی برند. و یا اینکه برآنند تا با جستجو در آیات متشابه قرآن فتنه انگیزی کنند درحالیکه خداوند توصیه میکند که درآیاتم تفکر کنید. قرآن دارای آیات محکمات و متشابهات است. و هرکدام آیات درپرتو دیگر آیات و یا در احادیث گهر بار پیامبر رحمت تفسیر میشوند. نباید از پندار باطله بدون کدام تحقیق و تفکر درآیات قرآن پاک که امروز غرب متمدن درتعجب کلام بلاغی- اخلاقی-علمی و بابرکتش در حیرت فرومانده و تاامروز یکی ازآن ها که علمداران ستیز باقرآنند نتوانستند به رقابت طلبی قرآن درآوردن آیتی مشابه آن اقدام کنند. بهتر عاقلانه فکرکنیم و حقایق رادریابیم. اگر درین پیرامون میخواهید بحث کنید من حاضرم شبهات را از خاطرتان باحقیقت های قرآنی پاک کنم .

  پاسخحذف
 2. کجایی؟
  شاید رفتی حیفا
  داری با بچه های خردسال قانا و زاویه می جنگی
  نان فطیر و خون تناول می کنی

  پاسخحذف
 3. مرسی درود بر شما دلاور

  پاسخحذف
 4. درتکمیل گفته های شما:
  اعراب به ایران در قرن هفتم میلادی موجب سقوط دولت ساسانی و نهایتاً رواج دین اسلام در ایران شد. از میان حمله‌هایی که اقوام دور و نزدیک در طول تاریخ به خاک ایران کرده‌اند، حمله اعراب سنگین‌ترین تبعات را به دنبال داشته‌است.تازیان در سال ۶۳۳ میلادی به عراق (که آن زمان دل ایرانشهر نامیده شدی) راه یافتند. با این حال در سال ۶۳۴ در نبردی موسوم به جسر از سپاه ایران شکست خوردند و فرماندهشان به زیر پای فیل هلاک شد. بخت روشنِ ایرانیان دیری نپایست. در سال ۶۳۶ تازیان لشکر ایران را که فرماندهش رستم فرخ‌زاد بود شکست دادند، پس به پایتخت ایرانشهر، تیسفون، اندر شدند. یزدگرد سوم، پادشاه نگونبخت ساسانی، همراه خانواده و بزرگان به مرکز ایران گریخت. تازیان پیشروی را به سمت شرق ادامه دادند. خوزستان در سال ۶۴۲ سقوط کرد. در همان سال آخرین مقاومت منسجمِ ایرانِ ساسانی در نهاوند رخ داد. در نهاوند هم پس از نبردی خونین عرب پیروز شد. پس ولایت ماد (یا عراق عجم) سقوط کرد و یزدگرد به پارس بازپس نشست. با کشته‌شدنِ عمر، خلیفه دوم تازی، به دست یکی از اسیران به‌بردگی‌گرفته‌شده ایرانی به نام پیروز، وقفه‌ای چندساله در خزش هولناک عرب پدید آمد. سرانجام پارس به سال ۶۵۰ میلادی گشوده شد. پس یزدگرد که نتوانسته بود کاری از پیش برد به ولایت شرقی‌تر خراسان گریخت. مرزبان مرو حضور یزدگرد را گرامی نداشت و در صدد جانش بر آمد. یزدگرد متواری شد. عاقبت، چنان که در تاریخ معروف است پادشاه درمانده ساسانی، به‌نشناس، بر دست آسیابانی در مرو کشته شد؛ به سال ۶۵۱ میلادی
  خزش تاریخی عرب‌ها به سمت مشرق ادامه یافت. ولایت‌های شرقی ایران شامل سیستان و خراسان هم سقوط کردند. با این حال نواحی غربی طبرستان و نیز کل ولایت گیلان تا یکی دو سده از بلای عرب مصون ماند و افرادی از اشراف ایران در آنجا حکومت می‌کردند. باقیمانده خاندان یزدگرد به چین گریختند. امپراطور چین مر ایشان را گرامی داشت و دولت در تبعید را به رسمیت شناخت. کوشش‌های پسران یزدگرد در بازپس‌گیری ملکِ پدری راه به جایی نبرد. جملگی در چین ماندگار شدند، آتشکده‌ها بر آوردند و عاقبت در غربت بمردند. گورهای شماری از ایشان و دیگر ایرانیانی که از بلای عرب گریخته بودند امروز در چین باقی‌است.
  اعراب مسلمان به هر شهر و ناحیه که در آمدندی با مقاومت محلی مردمان روبرو شدندی. پس چون عربان غالب آمدندی سه گزینه پیش ایرانیان مغلوب گذاشتندی: یا کشته شوید، یا اسلام آورید یا با خواری جزیه دهید. ایرانیان غالباً گزینه سوم را برگزیدندی. عده‌ای از ایرانیان هم مسلمان شدندی. لیک، در بسیاری موارد تا سال‌ها، هرگاه لشکر اعراب از سر ایرانیان تازه‌مسلمان برخاستی، نومسلمانان چنان که مورخان مسلمان نوشته‌اند دست‌جمعی «ردّت آوردندی». و اگر هم مسلمان نبودندی طغیان کردندی و بعضاً عامل خلیفه را کشتندی. پس باز خلیفه وقت لشکر فرستادی و شورش را در موج خون فرو نشاندی. چنین بود که برای نمونه شهرهای اصطخر و ری و بسیاری از شهرهای خراسان چون نیشابور و مرو وچند بار فتح شدند.

  پاسخحذف
 5. اوضاع ایران پیش از حمله اعراب:
  در واپسین سالهای شاهنشاهی ساسانی اوضاع کشور آشفته گردید. بعد از پادشاهی انوشیروان، هرمزد بر تخت نشست و بعد از او خسرو پرویز که این دوره‌ها به نام دوره‌های شکوه و جلال ایرانیان نام گرفته‌است. ولی بعد از آنها در مدت کمتر از ۶ سال در حدود ۶ پادشاه بر تخت نشستند و اوضاع کشور رو به هرج و مرج می‌رفت. در سال ۱۲ هجری یزدگرد سوم در یک کودتا نظامی توسط افسری به نام رستم فرخزاد بر تخت نشست یزدگرد جوانی میهن پرست ولی بی تجربه بود که برای پادشاهی لیاقت کافی نداشت. سلطنت او هیچ تاثیری در مرتب کردن اوضاع اجتماعی آن زمان نداشت و ایران به مرز فروپاشی و یا شاید بتوان گفت دور جدیدی از شاهنشاهی که افسران پارتی برای آن مبارزه می‌کردند قرار داشت. زیرا افسران پارتی در داخل با ارتش یزدگرد مقابله می‌کردند تا در یک کودتای نظامی به سلسله ساسانیان خاتمه دهند و سلسله جدیدی از پارتیان را روی کار بیاورند.
  برخی از خانواده های اشکانی متحد ساسانیان در زمان شروع حمله اعراب با رهبران عرب در ارتباط بوده اند و رهبران عرب هم در مکاتبات خود گفته اند که تنها خواهان عبور از ایران برای رسیدن به ماوراءالنهر در آسیای میانه و دستیابی به راه های بازرگانی هستند و مدعی حکومت و تاج و تخت ایران نیستند و برخی از رهبران نظامی ایران مانند رستم فرخ هرمز در جریان این مکاتبات بوده اند. موفقیت اعراب در حمله به ایران نتیجه مصالحه افسران اشکانی با اعراب بود

  پاسخحذف
 6. مخالف اعراب وعاشق ایران۲۴ آذر ۱۳۸۹، ساعت ۱۷:۵۴

  نبرد اصلی در سال 14 هجری در قادسیه و در زمان خلافت عمر اتفاق افتاد. در این زمان دولت ساسانی به نهایت انحطاط خود رسیده بود و ایران آمادگی این را داشت که دولت جدیدی روی کار بیاید اما از بخت بد ایرانیان بجای اینکه از داخل قدرتی برخیزد، از خارج از ایران و آنهم از ملتی وحشی و عقب مانده قدرتی به ایران حمله شد. سردار لشگر اعراب سعد بن ابی وقاص بود. اعراب تا تیسفون پایتخت ایران راهی نداشتند، چرا که تیسفون در کنار رود فرات قرار داشت. یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی رستم فرخزاد را با لشگری به جنگ اعراب فرستاد. رستم درفش کاویانی را بر فراز تخت خویش آویخته و بجانب قادسیه رهسپار گردید.
  بر عکس مطالبی که عرب زده های ایرانی سعی می کنند در مغز مردم فرو کنند،جنگ قادسیه بیش از 2 سال به طول انجامید، اما در حالیکه تا اواخر جنگ پیروزی محسوس از آن ایرانیان بود، اشکالاتی چند از جمله وزیدن شنبادی سخت به جانب سپاهیان ایران و کور کردن دید آنها باعث شد تا اعراب بر سپاه ایران چیره شوند و بدلیل نزدیکی قادسیه تا تیسفون اعراب در سال 16 هجری به سمت آنجا حرکت کردند. اعراب در این میان چندین بار با مقاومتهای مردمی ایرانیان مواجه شدند، اما از شوق بهشت و بدلیل اینکه هر غیر مسلمانی را واجب القتل می شمردند، هر موجودجانداری را در سر راه قتل عام کردند و دهها هزار مرد و زن و کودک بیگناه در این حمله های وحشیانه کشته شدند. نبردهای فوق ادامه پیدا می کرد و اعراب در حال پیشروی در خاک ایران بودند، اما بدبختانه هیچ نیروی دولتی و سپاه سازمان یافته ای وجود نداشت تا بتواند جلوی این اقوام وحشی را بگیرد و مقاومت های شجاعانه مردم هم بدلیل اینکه فرصت یکپارچگی نداشتند، نمی توانست راه بجایی ببرد. این نبردها تا سال 21 هجری و جنگ نهاوند بطول انجامید. در طول این سالها بنا به اعتراف مورخین عرب و غیر عرب صدها هزار زن و کودک و مرد غیر نظامی ایرانی توسط مهاجمین اعراب قتل عام شدند و بناهای بسیاری تخریب گردیده و تمدن شکوهمند ایرانی که لااقل یکی از دو تمدن بزرگ زمان بود رو به ویرانی نهاد. حمله اعراب را مورخین بسیار وحشیانه تر از حمله مغول دانسته اند.

  پاسخحذف
 7. مخالف اعراب وعاشق ایران۲۴ آذر ۱۳۸۹، ساعت ۱۸:۰۱

  یکی دیگر از جنگهای بزرگ ایران و اعراب جنگی بود که در شهر شوشتر اتفاق افتاد. فرمانده لشگریان اعراب ابوموسی اشعری بود. وی هنگامیکه به شوشتر رسید، "هرمزان" سردار ایرانی با لشگر خود جلوی او را گرفت. ابوموسی اشعری که ناتوانی خویش را دید، از عمر کمک خواست و عمر بن خطاب، عمار یاسر را از کوفه با لشگری به کمک وی فرستاد. این نبرد مدتها ادامه یافت، اما هنگامی که اعراب به پناهگاه زنان و کودکان سپاه ایران دست یافتند، سپاه ایرانیان سست شده و در جنگ شکست خوردند. هرمزان دستگیر شد و او را به مدینه نزد عمر فرستادند. در آنجا عمر از وی خواست که مسلمان شود وگرنه کشته خواهد شد. هرمزان هم ظاهراً به اسلام ایمان آورده و مسلمان شد، اما او همان کسی بود که چند سال بعد با همکاری فیروز ابولؤلؤ عمر بن خطاب را به قتل رسانید.
  پس از آنکه شوشتر بدست اعراب افتاد، ابوموسی اشعری و عمار یاسر دستور به قتل عام مردم بی دفاع دادند و دهها هزار نفر از مردم بی گناه شوشتر توسط اعراب به قتل رسیدند.
  یزدگرد سوم در این سالها از این شهر به آن شهر و از این بلاد به آن بلاد در سفر بود و پیوسته می کوشید تا سپاهی فراهم کرده و جلوی اعراب را بگیرد. البته او بارها سپاهیانی فراهم کرد اما بدلیل عدم کارآمدی و جنگاور نبودن و همینطور بدلیل عدم اتحاد شهرهای مختلف کاری از پیش نمی بردند. بالاخره در سال 31 هجری مطابق با 561 میلادی یزدگرد سوم که در تمام دوران سلطنت برای نجات ایران به این در و آن در می زد و دقیقه ای راحت نداشت به قتل رسید و سلسله ساسانی که برگی درخشان در تاریخ بزرگ ایران است، پس از چهار قرن و ربع منقرض شد
  اما نکته مهم اینجاست که اعراب با اینهمه قتل و غارت و تجاوز هرگز نتوانستند بر تمام خاک ایران غلبه کنند و هیچگاه تمام ایران در زیر سیطره آنان قرار نگرفت. بلافاصله پس از مرگ یزدگرد سوم شورشهای بسیاری در مناطق مختلف ایران صورت گرفت و خلفای عرب هیچگاه از ایران آرامشی نداشتند تا اینکه سرانجام ایرانیان اعراب مهاجم را بیرون راندند.
  اعراب در هنگام حمله به شهرها و روستاهای مختلف 3 راه را پیش مردم می گذاشتند: 1-مسلمان شوید، 2-کشته شوید، 3-با خواری و ذلت به ما جزیه بپردازید، که مطمئناً راه اول آسانترین راه برای مردم بی دفاع بود. اما دلیل مهمی که در راه اسلام آوردن مردم بسیار مؤثر بود، اسلام آوردن برخی از موبدان زرتشتی بوده است. هنگامی که اعراب به ایران حمله کردند، آنهایی که بیشتر از همه جان خود را در خطر می دیدند، همین موبدانی بودند که بویژه در اواخر دوره ساسانیان از دین استفاده ابزاری کرده بودند. اینان برای ادامه فعالیت خود اسلام آورده و آنگاه در پوستین اسلام به راه خود برای فریب مردم ادامه دادند.

  پاسخحذف
 8. ز شیر شتر خوردن و سوسمار عرب را به جایی رسیده است کار که تاج کیانی کند ارزو تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

  پاسخحذف
 9. سلام
  نقاشی های وبلاگت رو خیلی پسندیدم مخصوصا پست حمله اعراب به ایران.

  پاسخحذف
 10. ین ملت مشنگ فرانسه!!!!!!

  بعد از جنگ جهانی و اشغال فرانسه توسط نیروهای آلمان برخی از مردم آنجا رفتار عجیبی پیدا کرده اند.

  این عده نام فرزندان خود را هیتلر میگذارند. برخی کار را از این هم فراتر برده و نام آن زبان بسته را نوکرهیتلر و یا کنیز هیتلر میگذارند . نصف این جماعت هنوز برج ایفل را ندیده اند ولی سالی سه مرتبه میروند و دیوار برلین را بازدید میکنند.

  با اینکه اکثرشان اصلا آلمانی بلد نیستند روزی چند مرتبه رو به دیوار برلین به زبان آلمانی دعا میخوانند .

  آنهائیکه که بر اثر حمله ارتشیان آلمان به اجدادشان دورگه آلمانی فرانسوی شده اند، یک شال اس اس به کمرشان میبندند تا همه بدانند که اینها از پدر آلمانی و بر اثر تجاوز به دنیا آمده اند و البته به این امر افتخار هم میکنند.

  یک عکس از یک جوان خوش تیب و خوش هیکل را توی خانه اشان قاب کرده اند و میگویند این عکس هیتلر است و به آن احترام میگذارند. هر چقدر هم دیگران عکس واقعی هیتلر را نشانشان میدهند، زیر بار نمیروند و میگویند اصلا هیتلر سبیل نداشته!!

  به یزدان که گر این مردم فرانسه !!!!! خرد داشتند

  جالب بود و کلی به این آدما خندیدی ! حالا به جای فرانسه، ایران و به جای آلمان، عرب را قرار بده !!!!!!! حالا بخند!

  پاسخحذف
 11. چرا خدای محمد اینقدر برای آلت محمد ارزش قائل بود و به آن سجده میکرد، آیات بیشماری در قرآن وجود دارد که برای اطفأ آتش شهوت محمد صادر شده ( که البته هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد که خالق تمامی کائنات اینقدر دون و پست باشد )، در ضمن در مدت ۱۴ قرن گذشته، اعراب بیشماری در ردّ تحددی قرآن آیات مشابه زیادی نوشته اند که کتاب الفرقان الحق یکی‌ از آنها می‌باشد.

  پاسخحذف
 12. ایرانی ها همه خائن، هوسران، دمدمی، دروغ گو، فرصت طلب و وطن فروش بودند. به دین و مذهبشون و زمان حیاتشون هم ربطی نداره
  به خون بی غیرتشون ربط داره به توهم ایرانی بودنشون ربط داره به هویت واهی شون ربط داره
  من می گویم برای اینکه اسلام را بکوبید دنبال راه حل دیگری باشید... این که ریختند و کشتند...سالها ایرانی ها خون می دادند و خون میریختند... اصلا مگر از این آدمها چیز دیگری در تاریخ نوشته شده؟
  این که اصرار دارید در زمان علی هم به دست سردارانش در ایران خون زیادی ریخته شده هم مثالش همین امروز مملکت است، شما تفاوتی می بینید!!!
  این ربطی به علی نداره! اگر داشت حکومتش 5 سال نمی شد حداقل بیشتر از 33 سال طول می کشید
  الان که همه سینه میدرانند برای آل علی کدامشان به راه علی هستند و به عقل خود ارزنی رجوع می کنند
  برای ایرانی بودن باید اول این حس کاذب و واهی رو از درونتون پاک کنید ... تمدن و شکوه ایران
  شکوه ایرانی رو در نوشته های این پست به کشور گشایی و ریختن خون مردم سایر کشور ها می دانید
  خوب عرب ها هم همین فکر رو داشتند به علاوه 1 انگیزه دیگر که ترویج دین و رفتن به بهشت و ...
  کسب غنیمت در ایران دلچسب نبود؟ پس مشکل ذهنی داشتند که می جنگیدند؟ اگر غنیمت مهم نبود که چیزی از اعراب باقی نمی ماند... اعراب چیزی برای ایرانی ها نداشت وگرنه 1000 سال پیش از آن توسط ایران سرزمین شان فتح میشد
  این که توهم بزنیم بگوییم ما تمدن داشتیم و آن ها توحش همان آفت 8000 ساله ایرانی است که 100 سال ایران را از همه جهان عقب انداخته و ایرانی ها را به این روز انداخته
  ایرانی های متمدن چقدر در تاریخشان جنگیدند و چقدر زنان و کودکان را کشتند و چقدر غارت کردند و به آتش کشیدند و به اسارت گرفتند..
  مغول و افغان و ترک و عرب هم مرض نداشتند که تلافی کردند... اینها به نظر من عقده های چند صد ساله را خالی کردند
  ایرانی ها هم چوب خائن و بی لیاقت بودنشان را خوردند و گرنه تن به شکست نمی دادند
  روس و انگلیس و پرتغالی و اسپانیایی و ترک و عرب و افغان و مغول و کرد و ... همه خون خوار هستند و فقط ایرانی ها متمدن هستند
  این را می توانید از موارد زیر بفهمید:
  1- دروغگویی
  2- خیانت به خانواده، جامعه، کشور، بشریت
  3- هوسرانی و دست اندازی به دیگران در هر سنی و در هر جایگاهی
  4- رشوه خواری و ربا خواری در هر کسوت و جایگاهی
  5- تهمت و بدگویی و تخریب در هر ابعادی
  6- دمدمی و حزب باد
  7- فرصت طلب و آدم فروش
  8- متوهم و خرافه پرست در ابعاد مختف
  9- بی سواد
  10- بی فرهنگ و بی قانون "مثال بارز : رانندگی ایرانی ها"
  11- دزد و غارت گر
  12- مغرور و متکبر در عین کوته فکری

  -------------
  حال میکنید
  این حرفها روی ایرانی ها تاثیر خوبی میگذاره ... به به و چه چه می کنند
  -------------
  ایرانی های عزیز اگر کمی سعی کنید مجرای خون به مغزتون باز میشه
  مغز پائین کلیه نیست توی جمجمه است تمرکزتون رو بزارید روی بالا

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. تو مادر به خطا مسلمون باش کافیه!البته حغم داری چون اینجور که مشخصه ننه ات صیغه ای بوده باباتم براش مشتری میاورده..واسه اینه که تازه فهمیدی مغز لای پا نیست د هنوز درک درستی از غیرت نداری!

   حذف
 13. اقاي ناشناس که در باب ايرانيان ياوه سرايي ميکنين,ناشناس کم سواد رجوع به کتب تاريخي و دانستن رفتاري که نياکان ما با دشمنان شکست خورده خود ميکردند و وصاياي کوروش کبير که بر لوح ان نقش بسته به شما کمک ميکند که دريابيد انچه از خصلتهاي مرسوم در خانواده عرب زده خود به ايرانيان نسبت داديد,قابل بسط به کليه ايرانيان بر اساس شواهد تاريخي نيست!!!
  گزنفون با آن که یونانی بود، در کتاب Cyropaedia و یا تربیت کوروش آن چنان از کوروش تجلیل بعمل آورده که می توان گفت هیچ کس تا کنون از پادشاهی آنقدر تمجید نکرده است. گزنفون در این کتاب از کوروش بصورت یک انسان کامل، یک سرمشق بیمانند زمامداری و یک مربی ایده آل و یک رهبر عالیقدر نام برده است. گزنفون می نویسد، کوروش نابغه بزرگی بود که در تمام عمر از هدفی مقدس و عالی پیروی می کرد. او دوست انسانها و طالب علم و حکمت و راستی و درستی بود. کوروش عقیده داشت، پیروزی بر کشوری این حق را برای سردار پیروز ایجاد نمی کند که ملت شکست خورده را اسیر کند. در هنگام جنگ باید سعی کرد که آتش جنگ به کشاورزان و مردم غیر سپاهی سرایت نکند و شهر شکست خورده را نباید غرات کرد. کوروش موفق شد حتی ملتهای شکست خورده را نیز شیفته خود کند، بطوری که پارسیان او را پدر خواندند و ملتهایی که بوسیله کوروش مغلوب شده بودند او را ((خداوندگار)) می نامیدند. کوروش برترین مرد تاریخ دنیا، بزرگترین، بخشنده ترین، پاک دل ترین و دریادل ترین مردان بود و بزرگترین هواخواه فرهنگ و آموختن بشمار می رفت.((گیرشمن)) باستان شناس فرانسوی می گوید:
  ایرانیان کوروش را((پدر)) و یونانیان که سرزمینشان بوسیله کوروش تسخیر شده بود وی را ((سرور)) و ((قانوگذار)) می نامیدند و یهودیان او را ((مسیح خداوند)) می خواندند.
  افلاطون می نویسد، کوروش سرداری بزرگ بود. در زمان او ایرانیان از آزادی برخوردار بودند و بر بسیاری از ملتهای دیگر دنیا فرمانروایی می کردند. بعلاوه او به همه مللی که زیر فرمانروایی او قرار گرفتند، حقوق مردم آزاد بخشید. این امر سبب شد که همه او را ستایش می کردند.
  (ادوارد می یر) تاریخ نویس شهیر آلمانی می نویسد:
  او از پای افتادگان حمایت می کرد، هیچ شهری را به ویرانی نکشید و هیچ سردار مغلوبی را به دژخیم نسپرد. در بابل چون پادشاهای قانونی و قانونگزار رفتار کرد. پارسیان او را پدر می نامیدند و بونانیان و سایر دشمنانش به بزرگی او سر کرنش فرود می آوردند.

  پاسخحذف
 14. (ویلیام دورانت) تاریخ نویس و فیلسوف نامدار امریکایی درباره کوروش می نویسد:
  روش کوروش در کشور گشایی حیرت انگیز بود. او با شکست خوردگان با جوانمردی و بزرگواری رفتار می کرد و نسبت به دشمنان مهربان بود. بهمین دلیل است که بونانیان درباره او داستانهای بیشماری نوشته و او را بزرگترین جهان قهرمان پیش از اسکندر دانسته اند.
  کوروش سرداری بود که بیش از هر کشورگشای دیگری محبوبیت داشته و پایه های سلطنتش را بر بخشندگی و رادمنشی قرار داده بود. دشمنان او از جوانمردی و سخاوت او آگاه بودند و از اینرو مانند فرد ناامیدی که برای کشتن یا کشته شدن نبرد می کند، با او جنگ نمی کردند. او کرزوس را پس از شکست از سوختن در میان هیزمهای آتش نجات داد و بزرگش داشت و او را مشاور خود نمود و یهودیان در بند را نیز آزاد کرد.
  کوروش به عقاید دینی ملتهایی که در جنگ با او شکست می خوردند احترام می گذاشت و این نشانه آنست که او می دانست چگونه بر ملتها حکومت کند. او هرگز شهرها را غارت نمی کرد و معابد ملتهای شکست خورده را ویران نمی ساخت، بلکه نسبت به خدایان ملل مغلوب به چشم احترام می نگریست و برای نگاهداری پرستشگاهها از خود کمکهای مالی نیز به آنها می کرد.
  هرودوت کوروش را پادشاهی ساده، بلند همت و رادمرد و شجاع می داند که با اندیشه های خردمندانه اش پارسیان را از باجگزاری رهایی بخشید و بزرگترین ملت جهان را ساخت و برای آنها نیرومندترین پادشاهی جهان را پی ریزی کرد. به عقیده هرودوت کوروش با اتباع خود رفتاری مشفقانه، مهربان و پدرانه داشت. او بخشنده، آداب دان و رعیت نواز بود و چون همیشه خیر و سعادت اتباع خود را می خواست، ایرانیان او را پدر خواندند.
  الان با خوندن اين مطالب مجراي خون به مغزت باز شد؟
  اگر خصلتهاي زشتي در خانواده خود ميبينيد از قبيل :
  1- دروغگویی
  2- خیانت به خانواده، جامعه، کشور، بشریت
  3- هوسرانی و دست اندازی به دیگران در هر سنی و در هر جایگاهی
  4- رشوه خواری و ربا خواری در هر کسوت و جایگاهی
  5- تهمت و بدگویی و تخریب در هر ابعادی
  6- دمدمی و حزب باد
  7- فرصت طلب و آدم فروش
  8- متوهم و خرافه پرست در ابعاد مختف
  9- بی سواد
  10- بی فرهنگ و بی قانون "مثال بارز : رانندگی ایرانی ها"
  11- دزد و غارت گر
  12- مغرور و متکبر در عین کوته فکری
  بهتر انست که در رفع ان بکوشيد و مانند اجداد نامبردارتان به زندگي کثيف پدرتون ادامه ندهيد.

  پاسخحذف
 15. توصيه من به اقاي ناشناس
  راز نگهداري از خصلتهاي پسنديده است لطفا از افشاي اسرار خانوادگيتون از قبيل :
  1- دروغگویی2- خیانت به خانواده، جامعه، کشور، بشریت3- هوسرانی و دست اندازی به دیگران در هر سنی و در هر جایگاهی4- رشوه خواری و ربا خواری در هر کسوت و جایگاهی5- تهمت و بدگویی و تخریب در هر ابعادی
  6- دمدمی و حزب باد7- فرصت طلب و آدم فروش8- متوهم و خرافه پرست در ابعاد مختف9- بی سواد10- بی فرهنگ و بی قانون "مثال بارز : رانندگی ایرانی ها"11- دزد و غارت گر12- مغرور و متکبر در عین کوته فکری

  بپرهيزيد!!
  و به ياد داشته باشين انچه امروز موفق به کشف و درکش شديد همان ميراث قوم وحشي عرب است که در خانواده محترمتون رواج دارد, زيرا که خصلتهاي که برشمرديد در پيامبر اسلام تجلي ميکند شايد پدر شما هم از همفکران ايشان است.

  پاسخحذف
 16. دوست عزیز لطفاً واژه حضرت رو از جلوی اسم محمد و علی بردار، میاد رو اعصاب !

  پاسخحذف
 17. سلام من اطلاعات تاریخیم ضعیفه ولی از درون به پارس حس غیرت دارم درود بر روان پاک کوروش کبیر......... آرش هستم نسبم کمانگیر

  پاسخحذف
 18. نه ملاه ، نه الله ، مرگ بر ایتولله __اسلام، دشمنه فرهنگه ایران

  پاسخحذف
 19. اسلام دینی بود که هر چا رفت با زور بود و شوربختانه 1400 سال است که گریبانگیر ما مردم است میدانی چرا تا کنون مانده است چون ما ملت در خاب خرگوشی فرو رفتیم و دروغ و خیانت بر ما چیله گردیده است.

  پاسخحذف
 20. اسلام هر جا رفت با زور شمشیر رفت و با زور ماندگار شد جز اسپانیا که فرهنگ انها غالبتر بود وخائن در بینشان کمتر که خیانت کند

  پاسخحذف
 21. در قران خطاب به اعراب امده که وقتی محمد بمیرد شما دوباره به عصر جاهلیت خود بر می گردید.و همین طور شد .شدند همون اعراب خونریز وحشی .که با وحشی گری و کشور گشایی ملت های زیادی رابه خاک و خون کشیدند

  پاسخحذف
 22. این مسئله بسیار جالبه که ایرانیها با این کبکبه و دانش نظامی و فرهنگ ، در زمان حمله قوم عرب نتوانستند از خود در مقابل عرب و بی دانش و فرهنگ و ندانستن فن نظامی این همه کشته داده و نتوانسته در مقابل این قوم دفاع کنه . واقعا مشکل کجا بود ؟ پس این همه لشکر کشی و گرفتن کشورهای دیگر چگونه بودکه نتوانستند از خود دفاع کنند؟
  در آن مقطع زمانی مردم ایران از چه مشکلی رنج می بردند که اعراب را با آغوش باز پذیرفتند و شاید همه اینها دروغ بوده یعنی شجاعت و غیرت و دانش و فرهنگ >
  از آن موقع چه کسی خبر داره . مگه الان اینترنت و موبایل و گزارش خبری به موقع نیست ولی با این حال بسیاری از اطلاعات با تمام این تکنولوژِی تحریف میشه .و بعد از صد سال دیگه اخباری که ما می دانیم چگونه بوده برای آیندگان کاملا تحریف شده است و آنا هم فکر می کنند که اینها اطلاعات درستی است .

  پاسخحذف
 23. اگر کوروش نبود دیگه آبرویی برا ایرانی ها نمیموند که ازش یاد کنند.ما ایرانی ها تنها ملتی هستیم که دشمنان خودمون میپرستیم و از آنها به نیکی یاد میکنیم.بزرگان عرب در ایران که مملکت ما رو به نابودی کشوندن شدن بتهای ما.چرا؟؟؟در تاریخ چه اتفاقی افتاد که جنایات این قوم وحشی سینه به سینه نقل نشد؟؟چگونه به متجاوزین به ناموس خود عشق میورزیم.متاسفم

  پاسخحذف
 24. تنها و تنها یک ساندیسخور سرباز گمنام امام زمان میتواند به دشمن بزرگ ایران زمین (عرب تازی) عشق بورزد

  پاسخحذف
 25. در جواب دوست عزیز که گفته بودند:
  این مسئله بسیار جالبه که ایرانیها با این کبکبه و دانش نظامی و فرهنگ ، در زمان حمله قوم عرب نتوانستند از خود در مقابل عرب و بی دانش و فرهنگ و ندانستن فن نظامی این همه کشته داده و نتوانسته در مقابل این قوم دفاع کنه . واقعا مشکل کجا بود ؟
  جواب :
  این همان است که مرحوم زرینکوب در کتاب کارنامه اسلام چنین بدان اشاره میکند: «چندی بعد اعراب ، هم بر فارس دست یافتند هم بر خراسان و ماوراء النهر. این فتوحات خیره کننده – که تا حدی به تقدیر الهی یا معجزه اسلامی تعبیر شد – در واقع فقط بدان سبب امکان داشت که همه جا در قلمرو ایران و بیزانس مقدم مهاجمان (عرب) را عامه مردم با علاقه استقبال کردند . اگر عامه مردم این ممالک با مهاجمان به چشم عداوت می نگریستند این فتوحات چنین آسان دست نمی داد . بیزانسیها چون در مصر از سوریه نیز منفورتر بودند ، ده هزار سرباز مسلمان کافی بود تا (تمامی) مصر را از چنگ بیزانس بیرون بیاورد. چند شهری هم که مقاومت کرد، یک دوسال بیش در دست بیزانس نماند. بدینگونه ، هنوز یک ربع قرن از هجرت پیامبر نگذشته بود که بیرون از جزیره العرب، از تیسفون ساسانی گرفته تا اسکندریه بیزانسی، همه جا قلمرو اسلام بود با بانگ اذان ، که شهادت می داد به وحدت خدا و رسالت محمد.» ص3

  و چنانکه پرفسور توماس ارنولد در کتاب تاریخ گسترش اسلام مینویسد: « زجر و شکنجه و تجسس عقاید و دین در تمام مردم ایران یک نوع حس تنفر علیه دین رسمی زرتشتی و خاندان پادشاهی که به تحمیل ان بر مردم کمک مینمود ، بوجود اورده بود و موجب ان شد که فتح اعراب بصورت یک نوع نجات و رهایی و ازادی جلوه کند» ص149 در واقع برای همین بود که قبل از ورود اسلام هم ایرانیان مسیحی میشوند مانویی میشوند و مزدکی میشوند و همگی هم توسط مغان و اشراف قتل عام میشوند و برای همین است که حتی در ایران باستان رعایای ستمدیده عیدی داشتند بنام عید مغ کشان و هر ساله این عید را پاس میداشتند [۲].

  بهر ترتیب ماجرای فتح أُبُلًه و حیره و أنبار و عینُ التًمر و دومه الجندل و دیگر نواحی بین النهرین را در تاریخ طبری و فتوح االبلدان بلاذری و کامل ابن اثیر و دیگر کتب تاریخی می توان خواند و از جزییات این رویدادها باخبر شد. آنچه در اینجا شایسته است یاد کنیم آنستکه رفتار مسلمانان با ساکنان این سرزمینها به شکلی بود که توانستند انظار و افکار آنان را به سوی اسلام جلب کنند و تمدن باشکوهی را در مناطق مزبور بنیان گذارند.

  در اینباره جا دارد توضیحی بیاوریم بروز که تاریخ تکرار می شود ، یعنی همانگونه احساس میشودمردم ایران در عصر کنونی از روحانیون و آخوندها دل خوشی ندارند و روحانیون تا بالاترین مقامهای دولتی را تسخیر نموده اند، می بینید که مردم ایران شاید حاضر باشند یک کشوری بیگانه مانند آمریکا از بیرون بیاید و این وضع را عوض کندو حاضرند به حمایت بیگانه تن در دهند و یا شاید عیدی دیگر بنام آخوندکشان در ایران شکل گیرد.
  خدا بهتر می داند که چرا دولتمردان ما و آخوندها از تاریخ درس نمی گیرند که باید با مردم بود نه بر مردم...

  پاسخحذف
 26. اینکه سرزمین پارسی در زمان یزدگردسوم دچار مشکلات داخلی و ضعف شده بود هیچ دلیلی برای مشروعیت حمله اعراب به ایران نمیشود ، مگر میشود گفت چون امروز فلان کشور دچار مشکلات اقتصادی شده ما میتوانیم به آنجا حمله کنیم .
  در مورد عمر و حمله به ایران ، به نظر بنده ایشان دقیقا حکم الله و قرآن را اجرا کرده و این وحشی گری مسلمانان در حمله به ایران بیانگر وحشیگری در اعتقادات اسلامی میباشد.
  در ضمن همین رفتار اعراب در حمله به ایران خود بیانگر تناقض در گفتار و کردار اسلام و مسلمانان است.فراموش نکنید که عمر از نزدیکان محمد بوده و اکثریت مسلمانان که سنی هستند به این شخص اعتقاد دارند و هر عمل ایشان دقیقا بیانگر تعلیمات محمد است و مورد تایید اکثریت مسلمانان جهان در تمام تاریخ .فراموش نکنید که همین محمد که میگویید در دینش با برده داری مخالف بود در خانه کنیز داشت و علی نیز در برابر فروش نوامیس ایرانیان در بین اعراب سکوتی مرگبار کرد.لعنت به شما که خود را انسان میدانید.
  در جواب آنها که ناآگاهانه و احمقانه، حمله اعراب به ایران را با حمله ایران به بقیه نقاط مقایسه کرده اند باید بگویم که بروید و تاریخ پیش از اسلام را خوب بخانید و ببینید که راه و رسم رفتار با شکست خوردگان چیست .
  در آخر برای درک نادانی مسلمانان از محمد تا ابوبکر و علی ، پیشنهاد میکنم بروید و نامه عمر به یزدگرد و جواب یزدگرد را بخانید.

  پاسخحذف
 27. تنها دیدار امام خمینی و آیت الله سید علی قاضی و بیان اسراری از جانب ایشان

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=68:1389-06-26-12-46-27&catid=52:zohor

  پیش بینی هایی از حوادث سال های آینده ایران و جهان

  بحران اقتصادي در جهان تا سال ظهور و اعلام خودمختاری در بعضی از ایالات آمریکا

  سقوط غزه با جنایات وحشیانه اسرائیل

  مرگ ملک عبدالله و اختلاف در عربستان و بسته شدن راه حج به روی شیعیان

  جنگهای شدید در منطقه و ورود روسیه و چین در جنگ

  کودتا علیه بشار اسد در سوریه

  حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده سپاه امام مهدي عج و پیروی از ایشان راه نجات از فتنه ها

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=103:1389-11-06-21-02-04&catid=52:zohor

  پاسخحذف
 28. ادامه بده جناب ادمین از هیچ تهدید و توهینی نهراس محکم و مصمم برو جلو که اینها حقایق تاریخیند و باید گفته شوند تا دست تاریخسازان و دینفروشان رو شود!!
  خشایار جمشیدی

  پاسخحذف
 29. درود بر دوست عزيز من امروز با وبلگ شما آشنا شدم واقعا آفرين اميدوارم پيروز باشي
  منتظر مطالب جديدتر هستيم
  لذت بردم از مطالبي كه گذاشتي بالا خره بايد عرب هاي پست را به ايرانيان شناساند
  با سپاس فراوان
  بدرود

  پاسخحذف
 30. نفرین به محمد تازی...نفرین بر محمد وال محمد
  منم تو این مبارزه کنارتونم...شما تنها نیستید...ارزوی موفقیت براتون دارم

  پاسخحذف
 31. مطالب اموزنده بود ولی فیلمی که درباره تجاوز گزاشته اید هیچ سنخیتی با بحث ندارد.

  پاسخحذف
 32. برو یه نگاه به اجدادت کن

  پاسخحذف
 33. اگه میتونی یه آیه مثل قران بیار اگه اوردی دیگه دیگه لازم نیست این همه شبه بندازی اگه نتونستی برو به شجره نامت نگاه کن

  پاسخحذف
 34. شماباساختن تصاویروکاریکاتورها توهین بزرگ بردین مقدس اسلام میکنید.!!!!!!!!!!!!
  آیاشمامنکرروزجزاهستید؟؟؟؟؟؟؟وازخدانمیترسید؟؟؟
  لطفأجوابم رابدین.
  روح الله محمدی از هرات باستان

  پاسخحذف
 35. به نام خدا.البته که شکی درظالم بودن ووحشی بودن سه خلیفه و اکثریت جامعه ی عرب دران زمان نیست.اماامام علی حاکم عادلی بوده واین ازنظر تاریخی اثبات شده.

  پاسخحذف
 36. درود نه سلام سلام عربیه خواهشا از واژه سلام استفاده نکنید دوستان عزیزم از این که دارم میبینم بیشتر نظرات مخالف دین وحشی گری اسلام هستند بسیار خرشند میشم درود بر خون پاک فرزندان کورش کبیر و در جواب ناشناسی که گفته اگه میتونید یه ایه مثل قران بیارید باید بگم دیگه اینا قدیمی شده دوست عزیز اگه سواد خوندن فارسی رو داری وفقط عربی بلد نیستی برو و شاهنامه فردوسی رو بخون میفهمی معنای کدوم کامله البته قران که جز داستان های کشتو کشتارو زیر دل محمدو از این حرفا بیشتر نداره ولی حتما شاهنامرو بخون وخودتو به خواب نزن با تشکر از ارش عزیز موفق و پاینده ایران عزیز

  پاسخحذف

برچسب‌ها

کتاب (25) نقد-قرآن (21) فرگشت (20) فرگشت انسان (19) دانلود کتاب (18) تکامل تدریجی انسان (17) آتئیست (16) دگرگونش (15) نقد-قران (15) بیخدا (14) تکامل تدریجی (13) حضرت-محمد (13) فیلم مستند (13) کاریکاتور (13) خداناباور (12) زنان-حضرت-محمد (12) زنان-محمد (12) نقد-زندگی-حضرت-محمد (12) دانلود فیلم (11) انسان‌شناسی (10) سردهٔ انسان (10) نخستی‌شناسی (10) طنز (9) باستان‌شناسی (8) خدا (8) داروین (7) دگرگونش انسان (7) فیلم (7) نظریه فرگشت (7) نقد قرآن (7) استیون هاوکینگ (6) تکامل (6) ریچارد داوکینز (6) نژاد پرست (6) استیون ویلیام هاوکینگ (5) بریده کتاب (5) حضرت محمد (5) ندانمگرا (5) آگنوستیک (4) ادیان (4) برتراند راسل (4) برهان اخلاقی (4) بیگ بنگ (4) خرافات (4) عزاداری محرم (4) پروکونسول (4) کشتی نوح (4) امام حسین (3) جهنم (3) راسل (3) زنان (3) سوره نساء (3) عایشه (3) عزاداری (3) علم (3) فردریک کاپلستون (3) مستند (3) مستند علمی (3) مناظره (3) اسلام (2) اشرف مخلوقات (2) امام-علی (2) برایری زن و مرد اسلام (2) برده داری (2) برهان شر (2) توضیح-المسائل-امام-خمینی (2) توهین به مقدسات (2) جهان بیخدا (2) جهان وطن (2) جهش ژنتیکی (2) حفصه (2) خلقت گرایان (2) داروين (2) داروینیسیم (2) دانش (2) دندروپیتِکوس (2) دین (2) رساله (توضیح المسائل) امام خمینی (2) زمین شناسی (2) زن ستیزی (2) زن-در-اسلام (2) زنان در قرآن (2) سوره آل عمران (2) سوره صافات (2) سکس، مرگ و معنای زندگی (2) عوام (2) فرانتس کافکا (2) فضانورد (2) فیزیک (2) قرآن (2) لاورنس کراوس (2) ماریه-قبطیه (2) محمد بن عبدالله (2) مستند سکس، مرگ و معنای زندگی (2) میچیو کاکو (2) نجوم (2) نقد زندگی تاریخی حضرت محمد (2) نیل دگراس تایسون (2) هوموهابیلس (2) ویل دورانت (2) پوپولیست (2) پوپولیسم (2) کاسموس (2) کافکا (2) کعبه (2) کودک آزاری در اسلام (2) کوروش (2) DNA (1) GENIUS (1) Pink Floyd (1) spacex (1) آتاترک (1) آتاتورک (1) آدم و حوا (1) آریل دورانت (1) آزارجنسی (1) آزمایش-الهی (1) آلبر کامو (1) آلبرت-انيشتن (1) آموزه های قرآنی (1) آندره ژید (1) آنچه اسلام به ایران هدیه داد (صادق هدایت) (1) آگیپتوپیتکوس (1) آیا حضرت محمد معصوم بوده است؟ (1) ابراهیم (1) ابرنواختر (1) احکام شرعی (1) اختیار-در-قران (1) ادیسون (1) اربعین حسینی (1) ازدواج (1) اسامی قرانی (عربی) دختران و پسران (مونث و مذکر) (1) استالین (1) استجابت دعا (1) اسپیس ایکس (1) اشکالات علمی در قران (1) اعجاز-قرآن (1) افسانه سیزیف (1) ام حبیبه (1) امام زمان (1) انتخاب طبيعي (1) انترناسیونالیسم (1) انسان خدا را آفرید (1) انسان خدا را ساخت (1) انسان خردمند (1) انسان ماهر (1) انسانیت (1) انسان‌ راست قامت (1) انسان‌ کارورز (1) انفجار بزرگ (1) انکار خدا (1) انیشتن (1) ایات-متضاد-در-قران ، تضاد-در-قران (1) ایران (1) باروخ بندیک اسپینوزا (1) باغ فدک (1) برده داری در اسلام و قرآن (1) برده داری-در-قرآن (1) بـاور هـای دیـنـی (1) بنام انسان بخشنده مهربان (1) بی خدایان (1) بیخدایان (1) بیوگرافی (1) تاریخ طبری (تاریخ الرسل و الملوک) (1) تاریخ فلسفه (1) تاریخچه‌ زمان (1) ترس (1) ترور (1) ترور و کشتار در صدر اسلام (1) تسلا (1) تشکیل سیارات (1) تفسیر قرآن (1) تفسیرهای زندگی (1) تناقضات قرآن ، ناسخ و منسوخ در قرآن (1) تناقضات-در-قران، ناسخ-و-منسوخها-در-قران، ایات-متشابه (1) توتم و تابو (1) توضیح_المسائل (1) توهین و فحاشی در قرآن (1) جادوی فرگشت (1) جامعه ‌شناسی ‌خودمانی (1) جان-لنون (1) جد مشترک انسان (1) جنوبی کپی (1) جهان در پوست گردو (1) جهان های موازی (1) جهان چگونه کار می کند؟ (1) جهانی از عدم (1) جهنم در قرآن (1) جهنمیان (1) جویریه (1) حجاب (1) حجاب اجباری (1) حجاب اسلامی (1) حدود اسلامی (1) حدیث امام صادق، حدیث امام باقر، حدیث امام رضا، حدیث امام کاظم ، حدیث حضرت امام علی، حدیث حضرت محمد (1) حسن نراقی (1) حضرت ابراهیم (1) حضرت علی (1) حضرت محمد و کنیزش ماریه و آیات نازله در قرآن (1) حضرت یونس (1) حضرت-علی (1) حلال و حرام در اسلام (1) حمله اعراب به ایران ، انگیزه اعراب در حمله به ایران ،جنگ جلولا و نهاوند (1) حکمت شادان (1) حیات تصادفی (1) خالد بن ولید بن مغیره مخزومی ملقب‌ به «سیف الله» (1) خدا بزرگ نیست (1) خدا در نگاه گرسنگان (1) خدا و ترس (1) خداناباوران (1) خدیجه (1) خردگرا (1) خلفای-راشدین (1) خودکشی (1) دانش رباتیک (1) در حاشیه عزاداری ماه محرم (1) درخت حیات (1) درد مشترک (1) دریوپیتکوس (1) دزموند جان موریس (1) دستور قتل (1) دين آبا و اجدادي (1) دی ان ای (1) دیالوگ فیلم (1) دین صلح (1) دینداری (1) رابرت گرین اینگرسول ، احمد کسروی ، سم هریس ، ویکتور هوگو ، نیچه ، برتراند راسل ، آلبرت انیشتن (1) رساله امام خمینی (1) رساله-امام-خمینی (1) روحانيون (1) ریحانه (1) زن در اسلام (1) زنان حضرت محمد ( صفیه ) (1) زندگی پی (1) زيگموند فرويد (1) زینب (1) ساعت ساز نابینا (1) سام هریس (1) ستاره (1) سر بریدن در اسلام (1) سفرنامه (1) سم هریس (1) سهم الارث در قران و اسلام (1) سوده (1) سوره انعام (1) سوره توبه (1) سوره تکویر (1) سوره یونس (1) سوره-احزاب (1) سوره-بقره (1) سوره-تحریم (1) سوره‌ های قرآن (1) شبه علم (1) شیعه (1) صادق هدايت (1) صدر اسلام ، حضرت محمد ، حضرت علی،ابوبکر،عثمان،سقیفه بنی ساعد،ایات شیطانی،کشتار اقوام یهود (1) صدر-اسلام (1) طالع بینی (1) طراحی هوشمند (1) طرح بزرگ (1) عدالت آسمانی (1) عرفان (1) عرفان حلقه (1) علائم ظهور (1) عوام فریب (1) غسل تعمید (1) فاشیسم (1) فال (1) فالگيری (1) فرانسوا ماری آروئه ، ولتر (1) فروع دین اسلام (1) فروید (1) فرگشت تولید مثل جنسی (1) فریدریش نیچه (1) فضا (1) فضایل روحی و فضایل عقلی (1) فلسفه (1) فلسفه زندگی (1) فناوری (1) قادر مطلق (1) قانون مجازات اسلامی (1) قاچاق دختران ایرانی (1) قبایل-یهودی (1) قرآن . سوره تبت (1) قرآن و زنان حضرت محمد (1) قران-و-زنان-حضرت-محمد (1) كاريكاتور (1) كاريكاتور عصبانيت موسي (1) ماریه (1) مدینه منوره (1) مذهب (1) مراسم حج (1) مرگ (1) مسئله شر (1) مساحقه (1) مستند تلویزیونی ریشه همه پلیدی ها ؟ (1) مستند ریشه همه شر (1) مستند نابغه (1) مسخ (1) معجزه (1) معجزه اسلام (1) معجزه-قرآن (1) مغالطه (1) مهبانگ (1) موزیکال (1) میمون برهنه (1) میمون درختی (1) میمون مصری (1) میمونه (1) نئاندرتال (1) نابرابری جنسیتی (1) ناخوشايندهای فرهنگ (1) نام-زنان-حضرت-محمد (1) نام-زنان-محمد (1) نفد-قرآن (1) نقد زندگی تاریخی امام علی ،نقش امام علی در کشتار و ترور مخالفان (1) نقد قرآن در محور حدیث (1) نقد-سوره-آل-عمران (1) نهج البلاغه (1) نهیلیسم (1) نگاهی به عملکرد ادیان توحیدی (1) نیچه (1) همجنس گرایی اقایان (1) همجنس گرایی بانوان (1) هنر (1) هوشمندانه سؤال كنید (1) هومو هابیلس (1) هوموارکتوس (1) هوموارگساتر (1) هوموساپینس (1) هوگو ، موري ،‌ توخلسكي ، مارتين ترمان ،‌هاوس ، تامس هاكسلي ، چگوارا ، تاگور ، داروين ، (1) هیچنز (1) واژه نامه (1) وحشت (1) وعده بهشت (1) ولتر،اسپینوزا (1) يك آتئيست در ميان مسلمانان (1) پائولو کوئیلو (1) پسر-حضرت-محمد (1) پلِسیاداپیس (1) پندار خدا (1) پوچ گرایی (1) پیام خدا (1) پیدایش شعوبیه ، ( حزب شیعه ) زندیق ، (1) پیش بینی آینده انسان (1) چارلز داروین (1) چرا درمانده ایم؟ (1) ژان پل سارتر (1) ژن (1) ژن خودخواه (1) ژنهای فضایی (1) کارل سیگان (1) کارل سیگن (1) کاریکاتور ( تجاوز به دگراندیش ) (1) کاریکاتور ( ظهور امام زمان ) (1) کاریکاتور حضرت محمد (1) کافر (1) کتاب انسان خردمند (1) کتاب تاریخ فلسفه غرب (1) کتاب تفسیرهای زندگی (1) کتاب جهان بیخدا (1) کتاب زندگی پی (1) کتاب پایان ایمان (1) کتابخوانی (1) کره زمین (1) کریستوفر اریک هیچنز (1) کریستوفر هیچنز (1) کشتار در اسلام (1) کشتار-صدر-اسلام (1) کفر (1) کوانتوم (1) کودک آزاری (1) گزیده کتاب (1) گسترش اسلام (1) گیگانتوپیتکوس (1) یازده دقیقه (1) یان مارتل (1) یونس (1) ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮏ (1) ﺍﺷﺮف ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ (1) ﺩﺍﺭﻭﯾﻦ (1) ﻓﺮﻭﯾﺪ (1)