google-site-verification: google8efedb6bc01a9601.html کانون بی خدایان و ندانم گرایان: رساله (توضیح المسائل) امام خمینی

۱۰ مرداد ۱۳۸۹

رساله (توضیح المسائل) امام خمینی


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی در چه صورت انسان نمی تواند با دختر خاله و دختر عمه خود ازدواج کند؟

اگر انسان پيش از آنكه دختر عمه يا دختر خاله خود را بگيرد با مادر آنان زنا كند، ديگر نمى‏تواند با آنان ازدواج نمايد. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2394)
اگر با دختر عمه يا دختر خاله خود ازدواج نمايد و پيش از آن كه با آنان نزديكى كند با مادرشان زنا نمايد عقد آنان اشكال ندارد. (توضیح المسائل)  (رساله امام خمینی ، مساله 2395)


رساله (توضیح المسائل) امام خمینی


مطابق رساله (توضیح المسائل)  امام خمینی حکم  انسانی که با مادر زن خود زنا کند چیست؟

اگر زنى را عقد نمايد و با او نزديكى كند بعد با مادر او زنا كند، آن زن بر او حرام نمى‏شود، و همچنين است اگر پيش از آنكه با او نزديكى كند با مادر او زنا نمايد، ولى در اين صورت احتياط مستحب آن است كه از آن زن جدا شود. (توضیح المسائل)  (رساله امام خمینی ، مساله 2396)

مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی  اگر زن محصنه زنا بدهد ایا بر شوهر خود حرام می شود؟

زن شوهردار اگر زنا بدهد بر شوهر خود حرام نمى‏شود و چنانچه توبه نكند و بر عمل خود باقى باشد، بهتر است كه شوهر او را طلاق دهد ولى بايد مهريه‏اش را بدهد. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2403)


مطابق رساله (توضیح المسائل)  امام خمینی  ایا  ازدواج با مادر، خواهر، پسری که لواط داده بر لواط کننده حرام است؟

مادر و خواهر و دختر پسرى كه لواط داده بر لواط كننده حرام است اگر چه لواط كننده و لواط دهنده بالغ نباشند، ولى اگر گمان كند كه دخول شده،يا شك كند كه دخول شده يا نه، بر او حرام نمى‏شوند. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2405)
اگر با مادر يا خواهر يا دختر كسى ازدواج نمايد و بعد از ازدواج با آن كس لواط كند، آنها بر او حرام نمى‏شوند. (توضیح المسائل)  (رساله امام خمینی ، مساله 2406)


مطابق رساله (توضیح المسائل)  امام خمینی حکم افضا (افضا یعنی پاره شدن بافت‌های حایل میان واژن و مقعد بر اثر فشار زیاد نزدیکی با دختر بچه نابالغ) چیست ؟
رساله (توضیح المسائل) امام خمینی
اگر كسى دختر نابالغى را براى خود عقد كند و پيش از آنكه نه سال دختر تمام شود، با او نزديكى و دخول كند، چنانچه او را افضا نمايد هيچ وقت نبايد با او نزديكى كند. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله  2410)

مطابق رساله (توضیح المسائل)  امام خمینی حکم شیر دادن زن به بچه کس دیگر بدون اجازه شوهر چیست؟

اگر به واسطه شير دادن حق شوهر از بين نرود زن مى‏تواند بدون اجازه شوهر بچه كس ديگر را شير دهد، ولى جايز نيست بچه‏اى را شير دهد كه به واسطه شير دادن به آن بچه به شوهر خود حرام شود مثلا اگر شوهر او دختر شيرخوارى را براى خود عقد كرده باشد زن نبايد آن دختر را شير دهد، چون اگر آن دختر را شير دهد خودش مادر زن شوهر مى‏شود و بر او حرام مى‏گردد. (توضیح المسائل)  (رساله امام خمینی ، مساله 2492)

مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم پدر و مادر در حق دختر چیست؟

مستحب است در شوهر دادن دخترى كه بالغه است‏يعنى مكلف شده عجله كنند، حضرت صادق عليه السلام فرمودند: يكى از سعادتهاى مرد آن است كه دخترش در خانه او حيض (عادت ماهانه) نبيند. (توضیح المسائل)  (رساله امام خمینی ، مساله 2459)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم زنی که یقین دارد ، شوهرش  در سفر فوت کرده سپس ازدواج مجدد نماید ولی شوهر اول وی از سفر برگردد چیست؟

 زنى كه يقين دارد شوهرش در سفر مرده، اگر بعد از عده وفات كه مقدار آن در احكام طلاق گفته خواهد شد، شوهر كند و شوهر اول از سفر برگردد بايد از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اول حلال است ولى اگر شوهر دوم با او نزديكى كرده باشد، زن بايد عده نگه دارد و شوهر دوم بايد مهر او را مطابق زنهايى كه مثل او هستند بدهد، ولى خرج عده ندارد. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2463)
رساله (توضیح المسائل) امام خمینی

مطابق رساله (توضیح المسائل)  امام خمینی مسئولیت زن در مقابل شوهر و شوهر در مقابل زن چیست؟

زنى كه عقد دائمى شده نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود و بايد خود را براى هر لذتى كه او مى‏خواهد، تسليم نمايد و بدون عذر شرعى از نزديكى كردن او جلوگيرى نكند و اگر در اينها از شوهر اطاعت كند ، تهيه غذا و لباس و منزل او و لوازم ديگرى كه در كتب ذكر شده بر شوهر واجب است و اگر تهيه نكند چه توانايى داشته باشد يا نداشته باشد مديون زن است . (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2412)

مطابق رساله (توضیح المسائل)  امام خمینی حکم مردی که به زن خود نفقه ندهد چیست؟

زنى كه از شوهر اطاعت مى‏كند اگر مطالبه خرجى كند و شوهر ندهد مى‏تواند جهت الزام شوهر بر پرداخت نفقه به حاكم شرع مراجعه نمايد. و چنانچه الزام شوهر بر دادن نفقه ممكن نباشد، مى‏تواند در هر روز باندازه خرجى آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و اگر ممكن نيست چنانچه ناچار باشد كه معاش خود را تهيه كند، در موقعى كه مشغول تهيه معاش است اطاعت ‏شوهر بر او واجب نيست. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2416)


مطابق رساله (توضیح المسائل)  امام خمینی ایا زن می تواند پیش از گرفتن مهریه از نزدیکی کردن شوهر جلو گیری کند؟

اگر موقع خواندن عقد دائمى براى دادن مهر مدتى را معين نكرده باشند، زن مى‏تواند پيش از گرفتن مهر از نزديكى كردن شوهر جلوگيرى كند، چه شوهر توانايى دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد. ولى اگر پيش از گرفتن مهر به نزديكى راضى شود و شوهر با او نزديكى كند ديگر نمى‏تواند بدون عذر شرعى از نزديكى شوهر جلوگيرى نمايد. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2420)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم زنی که از زنا ابستن شود چیست؟

اگر زنى از زنا آبستن شود، جايز نيست بچه‏اش را سقط كند. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2453)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم زن و شوهری که بواسطه شیر خوردن به همدیگر محرم شده اند چیست؟

اگر مرد پيش از آن كه زنى را براى خود عقد كند بگويد به واسطه شير خوردن آن زن بر او حرام شده: مثلا بگويد شير مادر او را خورده چنانچه تصديق او ممكن باشد نمى‏تواند با آن زن ازدواج كند. و اگر بعد از عقد بگويد و خود زن هم حرف اورا قبول نمايد عقد باطل است پس اگر مرد با او نزديكى نكرده باشد يا نزديكى كرده باشد ولى در وقت نزديكى كردن زن بداند بر آن مرد حرام است، مهر ندارد و اگر بعداز نزديكى بفهمد كه بر آن مرد حرام بوده، شوهر بايد مهر او را مطابق زنهايى كه مثل او هستند بدهد. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2494)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی شرایط حلال بودن خوردن ملخ چیست؟

اگر ملخ را با دست‏يا به وسيله ديگرى زنده بگيرند بعداز جان دادن خوردن آن حلال است. و لازم نيست كسى كه آن را مى‏گيرد مسلمان باشد و در موقع گرفتن، نام خدا را ببرد، ولى اگر ملخ مرده‏اى در دست كافر باشد و معلوم نباشد كه آن را زنده گرفته يا نه، اگر چه بگويد زنده گرفته‏ام، حلال نيست. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله  2622)
خوردن ملخى كه بال در نياورده، و نمى‏تواند پرواز كند حرام است. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله  2623)


رساله (توضیح المسائل) امام خمینی

مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم خوردن گوشت  اسب و قاطر و الاغ چیست؟

خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مكروه است، و اگر كسى با آنها وطى كند، يعنى نزديكى نمايد، حرام مى‏شود، و بايد آنها را از شهر بيرون ببرند و در جاى ديگر بفروشند. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2631)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم گاو و گوسفند و شتری که با انها نزدیکی شده چیست؟

اگر با گاو و گوسفند و شتر نزديكى كنند بول و سرگين آنها نجس مى‏شود و آشاميدن شير آنها هم حرام است و بايد بدون آن كه تاخير بيفتد آن حيوان را بكشند و بسوزانند و كسى كه با آن وطى كرده، پول آن را به صاحبش بدهد، بلكه اگر به حیوان ديگرى هم نزديكى كند، شير آن حرام مى‏شود. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2632)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم خوردن سرگین و اب دماغ چیست؟

خوردن سرگين و آب دماغ حرام است، و احتياط واجب آن است كه از خوردن چيزهاى خبيث ديگر كه طبيعت انسان از آن متنفر است، اجتناب كنند. ولى اگر پاك باشد، و مقدارى از آن به طورى با چيز حلال مخلوط شود كه در نظر مردم نابود حساب شود، خوردن آن اشكال ندارد. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله  2627)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم خوردن تربت سید الشهدا چیست؟

خوردن كمى از تربت‏حضرت سيد الشهدا عليه السلام براى شفا و خوردن گل داغستان و گل ارمنى براى معالجه اگر علاج منحصر به خوردن اينها باشد اشكال ندارد. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله  2628)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم فرو بردن اب بینی و خلط سینه چیست؟

 فرو بردن آب بينى و خلط سينه كه در دهان آمده، حرام نيست، و نيز فرو بردن غذايى كه موقع خلال كردن از لاى دندان بيرون مى‏آيد، اگر طبيعت انسان از آن متنفر نباشد، اشكال ندارد.
(توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله  2629)


مطابق رساله امام خمینی شرایط محرم شدن زن برادر چیست؟
رساله (توضیح المسائل) امام خمینی

اگر كسى بخواهد زن برادرش به او محرم شود بايد دختر شيرخوارى را مثلا دو روزه براى خود صيغه كند و در آن دو روز زن برادرش آن دختر را شير دهد. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2493)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم زن صیغه شده چیست؟

زنى كه صيغه شده اگر چه آبستن شود حق خرجى ندارد. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2424) 
زنى كه صيغه شده حق همخوابى ندارد و از شوهر ارث نمى‏برد و شوهر هم ازاو ارث نمى‏برد. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2425)
زنى كه صيغه شده، مى‏تواند بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود، ولى اگر به واسطه بيرون رفتن، حق شوهر از بين مى‏رود بيرون رفتن او حرام است. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله  2427)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم زنی که سه بار طلاق داده شده چیست؟

اگر زنى را دوبار طلاق دهد و به او رجوع كند، يا دو بار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش كند، بعد از طلاق سوم، آن زن بر او حرام است، ولى اگربعد از طلاق سوم به ديگرى شوهر كند، با چهار شرط به شوهر اول حلال مى‏شود، يعنى مى‏تواند آن زن را دوباره عقد نمايد:

اول: آنكه عقد شوهر دوم هميشگى باشد و اگرمثلا يك ماهه يا يك ساله او را صيغه كند، بعد از آن كه از او جدا شد، شوهر اول نمى‏تواند او را عقد كند

دوم: شوهر دوم بالغ باشد و با او نزديكى و دخول كند، و بنابر احتياط واجب بايد انزال شود.

سوم: شوهر دوم طلاقش دهد يا بميرد.

چهارم: عده طلاق يا عده وفات شوهر دوم تمام شود.

(توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله  2527)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم عده دختر نابالغ یا زن یائسه چیست؟

زنى كه نه سالش تمام نشده و زن يائسه عده ندارد، يعنى اگر چه شوهرش با او نزديكى كرده باشد، بعد از طلاق مى‏تواند فورا شوهر كند. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2510)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم زنی که بدون اطلاع وی شوهرش وی را طلاق داده چیست؟

اگر كسى زن خود را بدون اين كه او بفهمد طلاق دهد، چنانچه مخارج او را مثل وقتى كه زنش بوده بدهد و مثلا بعد از يك سال بگويد: يك سال پيش تو را طلاق دادم و شرعا هم ثابت كند، مى‏تواند چيزهايى را كه در آن مدت براى زن تهيه نموده و او مصرف نكرده است از او پس بگيرد ولى چيزهايى را كه مصرف كرده نمى‏تواند از او مطالبه نمايد. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله  2544)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم یا دختر نابالغ چیست؟
رساله (توضیح المسائل) امام خمینی

نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است و نگاه كردن به صورت و دستها اگر به قصد لذت باشد حرام است ولى اگر بدون قصد لذت باشد مانعى ندارد و نيز نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم حرام مى‏باشد و نگاه كردن به صورت و بدن و موى دختر نابالغ اگر به قصد لذت نباشد و به واسطه نگاه كردن هم انسان نترسد كه به حرام بيفتد اشكال ندارد، ولى بنابر احتياط بايد جاهايى را كه مثل ران و شكم معمولا مى‏پوشانند نگاه نكند. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله  2433)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم نگاه کردن به بدن مرد و زنی که محرمند چیست؟

مرد و زنى كه با يكديگر محرمند اگر قصد لذت نداشته باشند مى‏توانند غير از عورت به تمام بدن يكديگر نگاه كنند. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2437)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم نگاه کردن مرد به بدن مردی دیگر و زن به بدن زنی دیگر چیست؟

مرد نبايد با قصد لذت به بدن مرد ديگر نگاه كند و نگاه كردن زن هم به بدن زن ديگر با قصد لذت حرام است. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2438)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم عکس برداشتن از زن نامحرم چیست؟

عكس برداشتن مرد از زن نامحرم حرام نيست، ولى اگر براى عكس برداشتن مجبور شود كه حرام ديگرى انجام دهد مثلا دست به بدن او بزند يا نظرش به صورت زينت‏شده او يا به ساير بدن او بيافتد، نبايد عكس او را بردارد.و اگر زن نامحرمى را بشناسد، در صورتى كه آن زن متهتك نباشد نبايد به عكس او نگاه كند. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2439)

رساله (توضیح المسائل) امام خمینی

مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم معالجه انسان نامحرم چیست؟

اگر مرد براى معالجه زن نامحرم ناچار باشد كه او را نگاه كند و دست به بدن او بزند اشكال ندارد، ولى اگر با نگاه كردن بتواند معالجه كند نبايد دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه كند نبايد او را نگاه كند. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2441)
اگر انسان براى معالجه كسى ناچار شود كه به عورت او نگاه كند، بنابر احتياط واجب بايد آئينه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه كند ولى اگر چاره‏اى جز نگاه كردن به عورت نباشد اشكال ندارد. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2442)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی شرایط رجوع مردی که زن خود را طلاق داده چیست؟

براى رجوع كردن لازم نيست مرد شاهد بگيرد، يا به زن خبر دهد، بلكه اگر بدون اين كه كسى بفهمد بگويد: به زنم رجوع كردم، صحيح است. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله  2525)مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی چيزهايى كه موقع غذا خوردن مستحب است چیست؟
 
اول: هر دو دست را پيش از غذا بشويد.

دوم: بعد از غذا دست‏خود را بشويد و با دستمال خشك كند.

سوم: ميزبان پيش از همه شروع به غذا خوردن كند و بعد از همه دست بكشد، و پيش از غذا اول ميزبان دست‏خود را بشويد بعد كسى كه طرف راست او نشسته و همين طور تا برسد به‏كسى كه طرف چپ او نشسسته، و بعد از غذا اول كسى كه طرف چپ ميزبان نشسته دست‏خود را بشويد و همين طور تا به طرف راست ميزبان برسد.

چهارم: در اول غذا"بسم الله" بگويد ولى اگر سر يك سفره چند جور غذا باشد، در وقت‏خوردن هر كدام آنها، گفتن "بسم الله" مستحب است.

پنجم: با دست راست غذا بخورد.

ششم: با سه انگشت ‏يا بيشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد.

هفتم: اگر چند نفر سر يك سفره نشسته ‏اند، هر كسى از غذاى جلو خودش بخورد.

هشتم: لقمه را كوچك بردارد.

نهم: سر سفره زياد بنشيند و غذا خوردن را طول بدهد.

دهم: غذا را خوب بجود.

يازدهم: بعد از غذا خداوند عالم را حمد كند.

دوازدهم: انگشتها را بليسد.

سيزدهم: بعداز غذا خلال نمايد، ولى با چوب انار و چوب ريحان و نى و برگ درخت‏خرما خلال نكند.

چهاردهم: آنچه بيرون سفره مى‏ريزد جمع كند و بخورد ولى اگر در بيابان غذا بخورد، مستحب است آنچه مى‏ريزد براى پرندگان و حيوانات بگذارد.

پانزدهم: در اول روز و اول شب غذا بخورد و در بين روز و در بين شب غذا نخورد.

شانزدهم: بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پاى راست را روى پاى چپ بيندازد.

هفدهم: در اول غذا و آخر آن نمك بخورد.

هيجدهم: ميوه را پيش از خوردن با آب بشويد.

(توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2636)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی چيزهايى كه موقع غذا خوردن مكروه است چیست؟

اول: در حال سيرى غذا خوردن.

دوم: پر خوردن و در خبر است كه خداوند عالم بيشتر از هر چيز از شكم پر بدش مى‏آيد.

سوم: نگاه كردن به صورت ديگران در موقع غذا خوردن .

چهارم: خوردن غذاى داغ.

پنجم: فوت كردن چيزى كه مى‏خورد يا مى‏آشامد.

ششم: بعد از گذاشتن نان در سفره،منتظر چيز ديگر شدن.

هفتم: پاره كردن نان با كارد.

هشتم: گذاشتن نان زير ظرف غذا.

نهم: پاك كردن گوشتى كه به استخوان چسبيده به طورى كه چيزى در آن نماند.

دهم: پوست كندن ميوه.

يازدهم: دور انداختن ميوه پيش از آن كه كاملا آن را بخورد.

(توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2637)

مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی شرایط شکار با سگ شکاری چیست؟

اگر سگ شكارى، حيوان وحشى حلال گوشتى را شكار كند، پاك بودن و حلال بودن آن حيوان شش شرط دارد:

 اول: سگ به طورى تربيت‏شده باشد كه هر وقت آن را براى گرفتن شكار بفرستند، برود و هر وقت از رفتن جلوگيرى كنند، بايستد. ولى اگر در وقت نزديك شدن به شكار با جلوگيرى نايستد، مانع ندارد. و احتياط واجب آن است كه اگر عادت دارد كه پيش از رسيدن صاحبش شكار را مى‏خورد از شكار او اجتناب كنند، ولى اگر اتفاقا شكار را بخورد، اشكال ندارد.

دوم: صاحبش آن را بفرستد. و اگر از پيش خود دنبال شكار رود و حيوانى را شكار كند، خوردن آن حيوان حرام است. بلكه اگر از پيش خود دنبال شكار رود و بعدا صاحبش بانگ بزند كه زودتر آن را به شكار برساند، اگر چه به واسطه صداى صاحبش شتاب كند، بنابر احتياط واجب بايد از خوردن آن شكار خوددارى نمايند.

سوم: كسى كه سگ را مى‏فرستد بايد مسلمان باشد يا بچه مسلمان باشد كه خوب و بد را بفهمد، و اگر كافر يا كسى كه اظهار دشمنى با اهل بيت پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم مى‏كند سگ را بفرستد، شكار آن سگ حرام است.

چهارم: وقت فرستادن سگ، نام خدا را ببرد. و اگر عمدا نام خدا را نبرد، آن شكار حرام است.ولى اگر از روى فراموشى باشد، اشكال ندارد. و اگر وقت فرستادن سگ نام خدا را عمدا نبرد و پيش از آن كه سگ به شكار برسد نام خدا را ببرد، بنابر احتياط واجب بايد از آن شكار اجتناب نمايد.

 پنجم: شكار به واسطه زخمى كه از دندان سگ پيدا كرده بميرد. پس اگر سگ شكار را خفه كند يا شكار از دويدن يا ترس بميرد، حلال نيست.

ششم: كسى كه سگ را فرستاده، وقتى برسد كه حيوان مرده باشد يا اگر زنده است به اندازه سر بريدن آن وقت نباشد. و چنانچه وقتى برسد كه به‏اندازه سر بريدن وقت باشد مثلا حيوان چشم يا دم خود را حركت دهد، يا پاى خود را به زمين بزند، چنانچه سر حيوان را نبرد تا بميرد، حلال نيست. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله  2609)


مطابق رساله (توضیح المسائل)  امام خمینی حکم شکار با سگ شکاری چیست؟

اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و يكى ازآنها كافر باشد يا عمدا نام خدا را نبرد، آن شكار حرام است. و نيز اگر يكى از سگهايى را كه فرستاده‏اند ، تربيت شده نباشد، آن شكار حرام مى‏باشد. (توضیح المسائل)  (رساله امام خمینی ، مساله 2613)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم مسلمانی که منکر خدا یا حضرت محمد شود چیست؟

مسلمانى كه منكر خدا يا پيغمبر شود، يا حكم ضرورى دين يعنى حكمى را كه مسلمانان جزو دين اسلام مى‏دانند مثل واجب بودن نماز و روزه انكار كند، در صورتى كه منكر شدن آن حكم، به انكار خدا يا پيغمبر برگردد مرتد است. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2447)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم مسلمان زاده مرتد چیست؟

كسى كه پدر يا مادرش در موقع بسته شدن نطفه او مسلمان بوده‏اند،چنانچه بعد از بالغ شدن اظهار اسلام كند، اگر مرتد شود زنش بر او حرام مى‏شود و بايد به مقدارى كه در احكام طلاق گفته مى‏شود عده وفات نگهدارد. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2449)نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

۱۱ نظر:

 1. پس از پیروزی انقلاب ۵۷ بین روح الله خمینی و برخی از چهره های اصلی انقلاب نظیر مهدی بازرگان اولین نخست وزیر ایران پس از انقلاب، ابوالحسن بنی صدر اولین رییس جمهور ایران، حسینعلی منتظری قائم مقام رهبری، محمدکاظم شریعتمداری مرجع تقلید شیعه، کریم سنجابی رهبر جبهه ملی و وزیر امورخارجه، داریوش فروهر وزیر کار، ابراهیم یزدی وزیر امورخارجه، یدالله سحابی بنیانگذار نهضت آزادی و مشاور نخست وزیر، عباس امیرانتظام سخنگوی دولت موقت و صادق قطب زاده رییس صدا و سیما و وزیر امورخارجه اختلاف هایی به وجود آمد.این اختلاف ها با خمینی موجب حذف تدریجی این چهره ها از حکومت شد.

  مهدی بازرگان پس از اشغال سفارت آمریکا و گروگان گیری توسط نیروهای خط امام و اختلاف نظر با خمینی مجبور به استعفا شد و در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان بارها رد صلاحیت شد.ابوالحسن بنی صدر به دلیل اختلاف با خمینی و حامیانش و با رای عدم کفایت مجلس و با امضای خمینی از ریاست جمهوری برکنار شد و از ایران فرار کرد.حسینعلی منتظری پس از اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی (تابستان ۱۳۶۷) به خمینی، توسط خمینی از قائم مقام رهبری برکنار شد و تا سالها در حصر خانگی بود.محمدکاظم شریعتمداری پس از مخالفت با اصل ولایت فقیه به اتهام توطئه جهت ترور خمینی دستگیر و از مرجعیت خلع شد.داریوش فروهر نیز در سال ۶۰ به دلیل مخالفتهایش زندانی شد.ابراهیم یزدی نیز مدتی زندانی و در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری رد صلاحیت شد.عباس امیرانتظام نیز پس از اشغال سفارت آمریکا توسط نیروهای خط امام، به اتهام جاسوسی به مدتی طولانی زندانی شد.صادق قطب زاده نیز به اتهام توطئه جهت ترور خمینی اعدام شد

  پاسخحذف
 2. از ازدواج روح‌الله خمینی و خدیجه ثقفی، دو پسر و سه دختر به دنیا آمدند؛ مصطفی، احمد، زهرا، فریده و صدیقه. از وی همچنین ۱۵ نوه برجا ماند: از مصطفی خمینی: حسین خمینی و مریم خمینی، از احمد خمینی: حسن خمینی، یاسر خمینی و علی خمینی، از زهرا خمینی: مسیح بروجردی و لیلی بروجردی، از فریده خمینی: فرشته اعرابی، و از صدیقه خمینی: علی اشراقی، نعیمه اشراقی، زهرا اشراقی و چهار فرزند دیگر. زهرا اشراقی درباره خانواده روح‌الله خمینی می‌گوید:

  « خانواده امام جمع اضداد بود. بنی‌صدری، طرفدار حزب جمهوری اسلامی، لیبرال و ... همه بودند، ولی همزیستی مسالمت‌آمیزی با هم داشتند.

  پاسخحذف
 3. اهانت به خمینی چندین بار در ایران انجام شده و جنجال برانگیخته‌است. قانون مجازات اسلامی ایران در همین راستا اهانت به وی را جرم تلقی کرده و مستوجب شش ماه تا دو سال حبس دانسته‌است. هر قدر شخصیت معنوی فرد توهین شده والاتر باشد قباحت توهین بیشتر نمود پیدا می‌کند و اقدامات قانونی شدیدتری اعمال می‌شود.

  در ۲۲ دی ۱۳۸۱ روی روزنامه حیات نو کاریکاتوری تاریخی مربوط به سال ۱۹۳۷ را چاپ کرد که شباهت تصویر رئیس دیوان عالی آمریکا در آن زمان، با خمینی موجب توقیف این روزنامه شد.

  در جریان تظاهرات روز دانشجو در سال ۸۸ نیز بحران پدید آمده بر سر نمایش تصاویری از پوستر پاره شده خمینی از سوی تلویزیون دولتی ایران بار دیگر فضای سیاسی این کشور را به شدت ملتهب کرد و به دامنه برخوردها و مجادلات لفظی، ابعاد کم سابقه‌ای بخشید.

  پاسخحذف
 4. رساله توضیح‌ المسائل به سبکی از کتاب‌های احکام شیعه گفته می‌ شود که توسط مراجع تقلید شیعه برای توضیح مسائل فقهی برای عموم نوشته می‌شود.

  پیش ‌تر مسائل فقهی در قالب رساله‌ های عملیه ارائه می ‌شد که به دلیل استفاده از واژه‌های تخصصی، فهم آن برای عموم بسیار دشوار بود. نخستین بار علامه کرباسچیان شکل کنونی این رساله‌ها را تدوین و در زمان آیت‌الله بروجردی و با تأیید ایشان چاپ کرد

  پاسخحذف
 5. درباره دریا( امام خمینی ) بسیار می توان نوشت! من بر خلاف کسانی که می گویند چنانچه دریا ( امام خمینی )را نمی توان به تحریر گرفت، انسان های بزرگ را نیز نمی توان به توصیف و بیان نشست، بر این باورم که اتفاقاً دریار ( امام خمینی )را و به تبع آن انسانهای بزرگ را هم می توان خوب درک کرد و خوب هم برای دیگران معرفی نمود؛ اما یک شرط دارد و آن نیز همگونِ دریا و همرنگِ انسان های بزرگ شدن است! واضح خواهد بود که اگر فردی مردابِ راکد وایستاده در توهمات خویش باشد، ابداً توان درک دریا و کرانه های ناپیدای آن را نخواهد داشت؛ چنانچه اگر انسان ضعیف و فرو افتاده ای باشد، چگونه خواهد توانست به فهم و درک انسان های بزرگ، نائل شود؟! حضرت امام خمینی(ره) یکی از انسانهای بزرگ و بزرگوار عصر ما و شاید هم بتوان گفت یگانه بزرگ انسانِ قرن بیست در میان مسلمانان و غیر مسلمانان بود. دریایی که بی کران نبود، اما رسیدن به کرانه های سبز، جامع الأطراف و محیرالعقول ( امام خمینی ) نیز، کار هر ذهن غیر مستعد و نارسایی نبوده و نخواهد بود. امام خمینی(ره) روح بزرگ و سترگی بود که در قرن بیستم و بحران معنویت و گزینه های آسمانی، توانست اندیشه ها و افکار الهی و غیر آن را به خود( امام خمینی ) مشغول کند! در ویژگی های مردان بزرگ گفته اند که آنان علاوه بر ساختن خویش، توانایی ساختن محیط و اطرافیان خود را نیز دارا می باشند. زندگی سراسر مبارزه، افتخار و الهی حضرت امام سید روح الله خمینی(ره)، بر واقعیت داشتن نکته مذکور مهر تأیید می گذارد. امام خمینی (ره) در عرض و طول زندگی پر برکت شان، علاوه بر ساختن خویش و خانواده، با آن روح بزرگ و کلام نافذ شان، در کمترین زمان ممکن، ملت ایران آن روز را که اکثرا از خدا دور و به طاغوت نزدیک بودند را از مسیرهای گمراهی و تباهی جسم و روح نجات داد و به سمت و سوی باغستانهای پرشکوه معنویت و خدا خواهی، رهنمون گشته و به تعبیر خود امام راحل( امام خمینی )، «ملت ایران را الهی ساختند» این سعادت نه تنها شامل حال مردم مسلمان ایران شد که بلکه تمامی مسلمانان جهان در اقصی نقاط این کره خاکی را زیر پر و بال اندیشه و عمل امام بزرگوار ( امام خمینی )قرار داد.

  پاسخحذف
 6. لیست برخی از کتب امام خمینی رحمة الله علیه شرح دعاى سحر
  شرح حديث رأس الجالوت ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  حاشيه امام بر شرح حديث رأس الجالوت( امام خمینی رحمة الله علیه )
  التعليقه علي الفوائد الرضويه ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  شرح حديث جنود عقل و جهل ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  مصباح الهدايه الي الخلافه و الولايه ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  تعليقات علي شرح فصوص الحكم و مصباح الانس ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  شرح چهل حديث (اربعين حديث )( امام خمینی رحمة الله علیه )
  سر الصلوه( امام خمینی رحمة الله علیه )
  آداب نماز (آداب الصلوه) ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  رساله لقاءالله ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  حاشيه بر اسفار ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  كشف الاسرار ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  انوار الهدايه في التعليقه علي الکفايه ۲ جلد ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  بدايع الدرر في قاعده نفي الضرر ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  الرسائل العشره( امام خمینی رحمة الله علیه )
  رساله الاستصحاب ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  رساله في التعادل و التراجيح ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  رساله الاجتهاد و التقليد ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  مناهج الوصول الي علم الاصول، ۲ جلدي ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  رساله في الطلب و الاراده( امام خمینی رحمة الله علیه )
  رساله في التقيه ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  رساله في قاعده من ملك ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  رساله في تعيين الفجر في الليالي المقمره ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  كتاب الطهاره - ۴ جلد ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  تعليقه علي العروه الوثقي ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  المکاسب المحرمه، ۲ جلد ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  تعليقه علي وسيله النجاه ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  رساله نجاه العباد ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  حاشيه بر رساله ارث ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  تقريرات درس اصول آيه الله العظمي بروجردي ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  تحرير الوسيله ۲ جلد ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  ترجمه تحرير الوسيله ۴ جلد ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  ترجمه تحرير الوسيله ۴ جلد ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  كتاب البيع - ۵ جلد ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  حكومت اسلامي يا ولايت فقيه ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  كتاب الخلل في الصلوه ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  جهاد اكبر يا مبارزه با نفس ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  رساله توضيح المسائل ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  مناسک حج، احکام مطابق با فتاواي حضرت امام خميني(ره) ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  تفسير سوره حمد ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  استفتائات ۳ جلد ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  ديوان شعر امام ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  سبوي عشق ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  ره عشق ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  باده عشق ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  نقطه عطف ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  محرم راز ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  مقام رهبري در فقه اسلامي با استفاده از كتاب البيع امام خميني (ره) ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  مسائل امر به معروف و نهي از منكر از تحرير الوسيله امام خميني (ره) ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  مسئله قضاوت از كتاب تحرير الوسيله امام خميني (ره)
  جهاد نفس از كتاب اربعين حديث امام خميني
  رابطه نيت و اخلاص از كتاب اربعين حديث
  صحيفه امام « مجموعه آثار امام خميني (س) » ۲۲ جلد
  صحيفه نور ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  وصيتنامه سياسي الهي ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  لمحات الاصول ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  کوثر ۳ جلد ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  منشور روحانيت ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  وعده ديدار ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  فرياد برائت ( امام خمینی رحمة الله علیه )
  آواي توحيد ( امام خمینی رحمة الله علیه )

  پاسخحذف
 7. بلاخره جناب آرش کاش نقد خودتو از این مطلب مینوشتی
  که کجای مطلب مورد داره اینکه میزبان اول شوع کنه به غذا یه احترام که مهمان بدون رودربایسی بیاید جلو و آخر از همه همه بره کنار برا اینکه مهمان خجالت نکشه تا آخر غذاشو بخوره رسم رسم قدیم دیگه شاید الان اینطور نباشه
  بعد دست شستن اول با بعد غذا ؟؟؟

  پاسخحذف
 8. اگر وجدان‌های بیدار بشریت به خود آیند ،هرگز قاتلان تاریخ را با هر دلیلی‌ موجه جلوه نخواهند داد.فرقی‌ نمیکند که در چه لباسی باشند، قرآن پر شده از سراسر داستان‌های خرافی است و یا خشونت‌های غیر قبول که یا میترساند و یا دنبال آدم کشی و خمینی را کسانی به عرش اتصالش میدهند که از حقیقت و حقوق انسان‌ها بی‌ خبر باشند .خمینی و مشابهانش این نوشتها را از روی کتاب‌های مجلسی (هلیتلمتقین و حقلیقین )رونویسی کرده و میکنند خمین را می‌توان به عنوانه بزرگترین دروغ گوی تاریخ قلمداد کرد ،که بخاطر افکار پوسیده اسلام عربی‌ ایران را نابود و جوانان پر امید ما را بی‌رحمانه قتل عام نمود.این هیولای ضد انسان و هواداران بی‌ سیرتش آنچنان کردند که چنگیز و اسلام بدوی بر ایرانی‌ روا نداشته بودند .خمینی همچون الاغ سر بر آورد و همچون یابو به اسلاف ضد ایرانی خود پیوست،فقط روسیاهی به هوادارانش رسیده که با زور و نه منطق فعلا هنوز نفس میکشند.

  ایران من مام وطن این تازیان هم میروند

  شور و نشاط زندگی‌ در نام و بطن میهن هست

  پاسخحذف
 9. vaghike pish vaye khmani yani mohamd!! in hame jenayt dar hagh bashriyt kard!! az khomini yk hendizade nadan che entazri mireft!! pass nanag bar bonyan gozar indin va aien eslam!!

  پاسخحذف
 10. تحریرالوسیله / جلد 4/ مساله 12

  كسيكه زوجه اى كمتر از نه سال دارد وطى او براى وى جايز نيست چه اينكه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما ساير كام گيريها از قبيل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخيذ اشكال ندارد هر چند شيرخواره باشد

  از افاضات دریا( امام خمینی ) :)

  پاسخحذف
 11. کاریکاتورها محشره .

  پاسخحذف

برچسب‌ها

فرگشت (28) فرگشت انسان (27) کتاب (25) تکامل تدریجی انسان (24) نقد-قرآن (21) تکامل تدریجی (20) دانلود کتاب (18) آتئیست (16) دگرگونش (15) نقد-قران (15) بیخدا (14) حضرت-محمد (13) فیلم مستند (13) کاریکاتور (13) خداناباور (12) زنان-حضرت-محمد (12) زنان-محمد (12) نقد-زندگی-حضرت-محمد (12) دانلود فیلم (11) انسان‌شناسی (10) سردهٔ انسان (10) نخستی‌شناسی (10) طنز (9) باستان‌شناسی (8) جهش ژنتیکی (8) خدا (8) فیلم (8) تکامل (7) داروین (7) دگرگونش انسان (7) نظریه فرگشت (7) نقد قرآن (7) استیون هاوکینگ (6) ریچارد داوکینز (6) نژاد پرست (6) استیون ویلیام هاوکینگ (5) برهان اخلاقی (5) بریده کتاب (5) حضرت محمد (5) ندانمگرا (5) آگنوستیک (4) ادیان (4) برتراند راسل (4) بیگ بنگ (4) خرافات (4) عزاداری محرم (4) پروکونسول (4) کشتی نوح (4) امام حسین (3) جهش زن (3) جهنم (3) راسل (3) زنان (3) سوره نساء (3) عایشه (3) عزاداری (3) علم (3) فردریک کاپلستون (3) مستند (3) مستند علمی (3) مناظره (3) اسلام (2) اشرف مخلوقات (2) امام-علی (2) برایری زن و مرد اسلام (2) برده داری (2) برهان شر (2) توضیح-المسائل-امام-خمینی (2) توهین به مقدسات (2) جهان بیخدا (2) جهان وطن (2) حفصه (2) خلقت گرایان (2) داروين (2) داروینیسیم (2) دانش (2) دندروپیتِکوس (2) دین (2) رساله (توضیح المسائل) امام خمینی (2) زمین شناسی (2) زن ستیزی (2) زن-در-اسلام (2) زنان در قرآن (2) سوره آل عمران (2) سوره صافات (2) سکس، مرگ و معنای زندگی (2) عوام (2) فرانتس کافکا (2) فضانورد (2) فیزیک (2) قرآن (2) لاورنس کراوس (2) ماریه-قبطیه (2) محمد بن عبدالله (2) مستند سکس، مرگ و معنای زندگی (2) میچیو کاکو (2) نجوم (2) نقد زندگی تاریخی حضرت محمد (2) نیل دگراس تایسون (2) هوموهابیلس (2) ویل دورانت (2) پوپولیست (2) پوپولیسم (2) کاسموس (2) کافکا (2) کعبه (2) کودک آزاری در اسلام (2) کوروش (2) DNA (1) GENIUS (1) Pink Floyd (1) spacex (1) آتاترک (1) آتاتورک (1) آدم و حوا (1) آریل دورانت (1) آزارجنسی (1) آزمایش-الهی (1) آلبر کامو (1) آلبرت-انيشتن (1) آموزه های قرآنی (1) آندره ژید (1) آنچه اسلام به ایران هدیه داد (صادق هدایت) (1) آگیپتوپیتکوس (1) آیا حضرت محمد معصوم بوده است؟ (1) ابراهیم (1) ابرنواختر (1) اجداد انسان (1) احکام شرعی (1) اختیار-در-قران (1) ادیسون (1) اربعین حسینی (1) ازدواج (1) اسامی قرانی (عربی) دختران و پسران (مونث و مذکر) (1) استالین (1) استجابت دعا (1) اسپیس ایکس (1) اشکالات علمی در قران (1) اعجاز-قرآن (1) افسانه سیزیف (1) ام حبیبه (1) امام زمان (1) انتخاب طبيعي (1) انترناسیونالیسم (1) انسان خدا را آفرید (1) انسان خدا را ساخت (1) انسان خردمند (1) انسان ماهر (1) انسانیت (1) انسان‌ راست قامت (1) انسان‌ کارورز (1) انفجار بزرگ (1) انکار خدا (1) انیشتن (1) ایات-متضاد-در-قران ، تضاد-در-قران (1) ایران (1) باروخ بندیک اسپینوزا (1) باغ فدک (1) برده داری در اسلام و قرآن (1) برده داری-در-قرآن (1) بـاور هـای دیـنـی (1) بنام انسان بخشنده مهربان (1) بی خدایان (1) بیخدایان (1) بیوگرافی (1) تاریخ طبری (تاریخ الرسل و الملوک) (1) تاریخ فلسفه (1) تاریخچه‌ زمان (1) ترس (1) ترور (1) ترور و کشتار در صدر اسلام (1) تسلا (1) تشکیل سیارات (1) تفسیر قرآن (1) تفسیرهای زندگی (1) تناقضات قرآن ، ناسخ و منسوخ در قرآن (1) تناقضات-در-قران، ناسخ-و-منسوخها-در-قران، ایات-متشابه (1) توتم و تابو (1) توضیح_المسائل (1) توهین و فحاشی در قرآن (1) جادوی فرگشت (1) جامعه ‌شناسی ‌خودمانی (1) جان-لنون (1) جد مشترک انسان (1) جنوبی کپی (1) جهان در پوست گردو (1) جهان های موازی (1) جهان چگونه کار می کند؟ (1) جهانی از عدم (1) جهنم در قرآن (1) جهنمیان (1) جویریه (1) حجاب (1) حجاب اجباری (1) حجاب اسلامی (1) حدود اسلامی (1) حدیث امام صادق، حدیث امام باقر، حدیث امام رضا، حدیث امام کاظم ، حدیث حضرت امام علی، حدیث حضرت محمد (1) حسن نراقی (1) حضرت ابراهیم (1) حضرت علی (1) حضرت محمد و کنیزش ماریه و آیات نازله در قرآن (1) حضرت یونس (1) حضرت-علی (1) حلال و حرام در اسلام (1) حمله اعراب به ایران ، انگیزه اعراب در حمله به ایران ،جنگ جلولا و نهاوند (1) حکمت شادان (1) حیات تصادفی (1) خالد بن ولید بن مغیره مخزومی ملقب‌ به «سیف الله» (1) خدا بزرگ نیست (1) خدا در نگاه گرسنگان (1) خدا و ترس (1) خداناباوران (1) خدیجه (1) خردگرا (1) خلفای-راشدین (1) خودکشی (1) دانش رباتیک (1) در حاشیه عزاداری ماه محرم (1) درخت حیات (1) درد مشترک (1) دریوپیتکوس (1) دزموند جان موریس (1) دستور قتل (1) دين آبا و اجدادي (1) دی ان ای (1) دیالوگ فیلم (1) دین صلح (1) دینداری (1) رابرت گرین اینگرسول ، احمد کسروی ، سم هریس ، ویکتور هوگو ، نیچه ، برتراند راسل ، آلبرت انیشتن (1) رساله امام خمینی (1) رساله-امام-خمینی (1) روحانيون (1) ریحانه (1) زن در اسلام (1) زنان حضرت محمد ( صفیه ) (1) زندگی پی (1) زيگموند فرويد (1) زینب (1) ساعت ساز نابینا (1) سام هریس (1) ستاره (1) سر بریدن در اسلام (1) سفرنامه (1) سم هریس (1) سهم الارث در قران و اسلام (1) سوده (1) سوره انعام (1) سوره توبه (1) سوره تکویر (1) سوره یونس (1) سوره-احزاب (1) سوره-بقره (1) سوره-تحریم (1) سوره‌ های قرآن (1) شبه علم (1) شیعه (1) صادق هدايت (1) صدر اسلام ، حضرت محمد ، حضرت علی،ابوبکر،عثمان،سقیفه بنی ساعد،ایات شیطانی،کشتار اقوام یهود (1) صدر-اسلام (1) طالع بینی (1) طراحی هوشمند (1) طرح بزرگ (1) عباس کیارستمی (1) عدالت آسمانی (1) عرفان (1) عرفان حلقه (1) علائم ظهور (1) عوام فریب (1) غسل تعمید (1) فاشیسم (1) فال (1) فالگيری (1) فرانسوا ماری آروئه ، ولتر (1) فروع دین اسلام (1) فروید (1) فرگشت تولید مثل جنسی (1) فریدریش نیچه (1) فضا (1) فضایل روحی و فضایل عقلی (1) فلسفه (1) فلسفه زندگی (1) فناوری (1) قادر مطلق (1) قانون مجازات اسلامی (1) قاچاق دختران ایرانی (1) قبایل-یهودی (1) قرآن . سوره تبت (1) قرآن و زنان حضرت محمد (1) قران-و-زنان-حضرت-محمد (1) قضیه شکل اول، شکل دو (1) كاريكاتور (1) كاريكاتور عصبانيت موسي (1) ماریه (1) مدینه منوره (1) مذهب (1) مراسم حج (1) مرگ (1) مسئله شر (1) مساحقه (1) مستند تلویزیونی ریشه همه پلیدی ها ؟ (1) مستند ریشه همه شر (1) مستند نابغه (1) مسخ (1) معجزه (1) معجزه اسلام (1) معجزه-قرآن (1) مغالطه (1) مهبانگ (1) موزیکال (1) میمون برهنه (1) میمون درختی (1) میمون مصری (1) میمونه (1) نئاندرتال (1) نابرابری جنسیتی (1) ناخوشايندهای فرهنگ (1) نام-زنان-حضرت-محمد (1) نام-زنان-محمد (1) نفد-قرآن (1) نقد زندگی تاریخی امام علی ،نقش امام علی در کشتار و ترور مخالفان (1) نقد قرآن در محور حدیث (1) نقد-سوره-آل-عمران (1) نهج البلاغه (1) نهیلیسم (1) نگاهی به عملکرد ادیان توحیدی (1) نیچه (1) همجنس گرایی اقایان (1) همجنس گرایی بانوان (1) هنر (1) هوشمندانه سؤال كنید (1) هومو هابیلس (1) هوموارکتوس (1) هوموارگساتر (1) هوموساپینس (1) هوگو ، موري ،‌ توخلسكي ، مارتين ترمان ،‌هاوس ، تامس هاكسلي ، چگوارا ، تاگور ، داروين ، (1) هیچنز (1) واژه نامه (1) وحشت (1) وعده بهشت (1) ولتر،اسپینوزا (1) يك آتئيست در ميان مسلمانان (1) پائولو کوئیلو (1) پسر-حضرت-محمد (1) پلِسیاداپیس (1) پندار خدا (1) پوچ گرایی (1) پیام خدا (1) پیدایش شعوبیه ، ( حزب شیعه ) زندیق ، (1) پیش بینی آینده انسان (1) چارلز داروین (1) چرا درمانده ایم؟ (1) ژان پل سارتر (1) ژن (1) ژن خودخواه (1) ژنهای فضایی (1) کارل سیگان (1) کارل سیگن (1) کاریکاتور ( تجاوز به دگراندیش ) (1) کاریکاتور ( ظهور امام زمان ) (1) کاریکاتور حضرت محمد (1) کافر (1) کتاب انسان خردمند (1) کتاب تاریخ فلسفه غرب (1) کتاب تفسیرهای زندگی (1) کتاب جهان بیخدا (1) کتاب زندگی پی (1) کتاب پایان ایمان (1) کتابخوانی (1) کره زمین (1) کریستوفر اریک هیچنز (1) کریستوفر هیچنز (1) کشتار در اسلام (1) کشتار-صدر-اسلام (1) کفر (1) کوانتوم (1) کودک آزاری (1) کیارستمی (1) گزیده کتاب (1) گسترش اسلام (1) گیگانتوپیتکوس (1) یازده دقیقه (1) یان مارتل (1) یونس (1) ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮏ (1) ﺍﺷﺮف ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ (1) ﺩﺍﺭﻭﯾﻦ (1) ﻓﺮﻭﯾﺪ (1)